• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 53 matches

by hvcuongit
Fri 17/06/2016 9:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"
Replies: 3
Views: 841

Re: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"

Thử xem, nếu không được thì đặt break point để biết đang lỗi ở phần nào [vbnet]If DD(int_i) <> "" Then lenh = "insert into typhthuong(khoa9,ngay,gio,phut,matram,huonggiotb,tocdogiotb,huonggiogiat,tocdogiogiat,khiapmucbien,bienap24h,Madien) values(" lenh = lenh + "'" + K...
by hvcuongit
Tue 17/05/2016 8:52 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: gọi form bằng radiobutton
Replies: 3
Views: 832

Re: gọi form bằng radiobutton

Thêm điều kiện cho mỗi sự kiện như dưới: [vbnet]Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged If RadioButton1.Checked form1.Show() End If End Sub Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.O...
by hvcuongit
Thu 12/05/2016 9:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
Replies: 7
Views: 2542

Re: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox

- Ở phần textbox MSSV, thiết nghĩ bạn nên viết function để sinh mã tự động, như vậy sẽ đơn giản cho người dùng hơn - Phần mã chi đoạn, bạn nên sử dụng combobox để fill dữ liệu mã chi đoàn lên, người dùng chỉ việc chọn mã tương ứng. Còn nếu bắt buộc phải là textbox, thì mỗi lần nhập xong(hoặc thực hi...
by hvcuongit
Tue 10/05/2016 1:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi code C#
Replies: 1
Views: 510

Re: Lỗi code C#

Cần add reference Microsoft.Office.Interop.Excel;
by hvcuongit
Fri 06/05/2016 4:53 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bạn nào biết chuyển qua lại từ UserControl nay sang UserControl khac k.chỉ với
Replies: 2
Views: 579

Re: bạn nào biết chuyển qua lại từ UserControl nay sang UserControl khac k.chỉ với

Bạn đang add usercontrol trên control gì?
Mình ví dụ nếu add vào panel:
UsercontrolA đang được hiển thị trên panel:
panel.Controls.Remove(UsercontrolA);
panel.Controls.Add(UsercontrolB);
Và ngược lại muốn chuyển về usercontrolA thì cũng làm vậy thôi(ngoài ra cũng có thể dùng thuộc tính Visible)
by hvcuongit
Wed 04/05/2016 10:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: lỗi Unable to find the requested .Net Framework
Replies: 1
Views: 714

Re: lỗi Unable to find the requested .Net Framework

Nếu là connect Access, thì đã cấu hình ADO chưa?
by hvcuongit
Wed 09/09/2015 9:10 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Help me về query trong vba
Replies: 1
Views: 688

Re: Help me về query trong vba

Code: Select all

Select Top 10 * FROM Xuathang xh INNER JOIN DM dm ON(xh.Mahang=dm.Mahang) order by xh.Ngay
by hvcuongit
Mon 15/06/2015 10:58 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi Code VB.NET
Replies: 2
Views: 835

Re: Lỗi Code VB.NET

[vbnet]Private Function isTreeNodeChecked(ByVal indexParent As Integer, ByVal indexChild As Integer, ByVal tvw As TreeView) As Boolean For Each tn As TreeNode In tvw.GetThreadSafeProperty(Function() tvw.Nodes) If tn.Checked And tn.Index = indexParent Then For Each tn2 As TreeNode In tn.Nodes If tn2...
by hvcuongit
Mon 01/06/2015 3:55 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi không insert vào CSDL được viết bằng visual basic.net
Replies: 7
Views: 1487

Re: Lỗi không insert vào CSDL được viết bằng visual basic.net

Chào bạn hvcuongit! Bạn vui lòng chỉ giúp mình chổ này với, do mình chưa hiểu ý nghĩa của nó. Thứ 2: Nếu giá trị cần Insert là kiểu int thì không có dấu nháy đơn (''): " & soluong & " ==> nếu : '" & soluong.text & "' thì kết quả thế nào và nếu " & soluon...
by hvcuongit
Mon 01/06/2015 10:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi không insert vào CSDL được viết bằng visual basic.net
Replies: 7
Views: 1487

Re: Lỗi không insert vào CSDL được viết bằng visual basic.net

Có mấy điểm bạn cần lưu ý Thứ 1: Câu SQL nên viết rõ ràng, rành mạch, ví dụ: INSERT INTO Bangchitietbienban(col1,col2) VALUES('col1_value','col2_value') Thứ 2: Nếu giá trị cần Insert là kiểu int thì không có dấu nháy đơn (''): " & soluong & " Thứ 3: Giá trị kiểu ngày chỉ cần format...
by hvcuongit
Mon 25/05/2015 9:36 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Replies: 5
Views: 1299

Re: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

Đổi sang đối tượng Win32_PhysicalMedia xem thử nhé [vbnet]Dim hd As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia") For Each dvs As ManagementObject In hd.Get() Dim serial As String = dvs("SerialNumber").ToString() Clipboard.SetText(dvs("SerialNumber")...
by hvcuongit
Tue 19/05/2015 9:59 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần hướng dẫn tìm kiếm trong vb.net
Replies: 6
Views: 1307

Re: Cần hướng dẫn tìm kiếm trong vb.net

Gõ từ khóa "Autocomplete" nghe bạn, bên dưới là 1 ví dụ http://net-informations.com/q/faq/autocomplete.html Mình convert sang VB cho bạn Imports System Imports System.Data Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As E...
by hvcuongit
Wed 11/02/2015 3:49 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1714

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Lỗi rõ ràng đây rồi mà bạn không đọc. Thuộc tính trong cell là kiểu int mà bạn đưa vào là kiểu string :-/

Code: Select all

dgInput.Rows(i).Cells(0).Value
by hvcuongit
Mon 02/02/2015 4:57 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục
Replies: 6
Views: 1656

Re: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục

Bạn đưa những table liên quan, data giả, các điều kiện cần thiết, và kết quá mong muốn lên bài viết, để người khác dể dàng trợ giúp. Đưa nguyên cục down về là cảm thấy nhác rồi
by hvcuongit
Sat 20/12/2014 11:04 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Nhờ mọi người giúp đỡ chuyển dữ liệu
Replies: 8
Views: 1507

Re: Nhờ mọi người giúp đỡ

Đọc mãi mà chẳng hiểu được cái qui luật của bạn
Theo mình hiểu: 001 - 010 =>lớn hơn 9
010 - 020 -030 - 040 => lớn hơn 10 và chỉ hiễn thị 4 dãy số (050 không hiển thị) :-O
Không biết có phải theo qui luật này ko? :(
by hvcuongit
Mon 15/12/2014 11:53 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1502

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

Vấn đề bạn hỏi là thế nào, null thì sao mà ko null thì sao Có phải: If mm = vbNull Then mm = 0 ELse mm = mm.Text End If If gg = vbNull Then gg = 0 else gg = gg .Text End If If hh = vbNull Then hh = 0 else hh = hh.Text End If If jj = vbNull Then jj = 0 else jj = jj .Text End If td = a + b + c + d + s...
by hvcuongit
Wed 12/11/2014 3:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại
Replies: 2
Views: 1092

Re: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

Đây là code mình viết bằng C#, bạn convert lại về vb và chọn 1 function cho phù hợp với kiểu dữ liệu trong database :) Convert từ dạng file ảnh về kiểu Byte [csharp]public static byte[] ImageToBinary(string imagePath) { FileStream fileStream = new FileStream(imagePath, FileMode.Open, FileAccess.Read...

Go to advanced search