• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 819 matches

by FlyingFox
Tue 22/10/2019 9:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)
Replies: 4
Views: 1263

Re: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)

Viết thêm function này để chuyển đổi sang Unicode [csharp]public string ConvertUtf8(string content) { string str = "\u001B" + "t" + char.ConvertFromUtf32(94) + "\n"; // First you need to convert the vietnamese string to utf-8 bytes. byte[] utf8Bytes = System.Text.Encodi...
by FlyingFox
Tue 22/10/2019 8:41 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Replies: 3
Views: 1088

Re: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Có thể viết như sau [sql]select t.mahang, t.tenhang, t.soluong, a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, b6, c1, c2, c3, c4, c5, c6 from (select distinct mahang, tenhang, soluong, loai from hang) t left join (select mahang, tenting, soluong, cot1 as a1, cot2 as a2, cot3 as a3, cot4 as a4, cot5 as...
by FlyingFox
Mon 01/04/2019 5:53 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?
Replies: 8
Views: 1218

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Nếu SQL Server thì dùng CASE còn Ms Access thì dùng IIF
[sql]SELECT [FIELD1, FIELD2,
IIF(NGAY >= #01/01/2019# and NGAY <= #31/01/2019#, 1,0) AS FIELD_EXPRESSION1
FROM TABLE[/sql]
by FlyingFox
Mon 19/11/2018 6:41 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hỏi về toán tử In trong SQL
Replies: 2
Views: 3743

Re: Hỏi về toán tử In trong SQL

Có thể viết như sau
[sql]select *
from #temp
where ', ' + RTRIM(col2) + ',' like '%, ' + 'abc' + ',%'[/sql]
by FlyingFox
Tue 22/05/2018 6:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về Upload và Lấy link file đã upload lên GOOGLE DRIVER
Replies: 3
Views: 513

Re: Nhờ giúp về Upload và Lấy link file đã upload lên GOOGLE DRIVER

Khi dùng Console.Clear() trong Wndows Form thì sẽ bị error như trên. Do đó chỉ cần delete cái hàng đó là được rồi, cũng có thể delete các hàng Console khác, chỉ cần giữ lại hàng Upload là đũ rồi.
by FlyingFox
Thu 17/05/2018 7:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3388

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Download lại cái link trên đi.
by FlyingFox
Tue 15/05/2018 8:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3388

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Dùng function SignFromSmartCard thay vì SignWithCert như sau:
pdf.SignWithCert("providerName", "keyContainerName", "password")
by FlyingFox
Sat 12/05/2018 5:35 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3388

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Chạy thử cái demo này coi?
by FlyingFox
Wed 09/05/2018 7:49 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3388

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Nó sẽ tạo ra trong file mới (textBox1.Text + "-Signed.pdf").
Trong function SignWithThisCert ở dòng dưới đây để hiển thị chữ ký
signatureAppearance.SetVisibleSignature(New iTextSharp.text.Rectangle(20, 10, 170, 1), 1, "Icsi-Vendor")
by FlyingFox
Wed 11/04/2018 11:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Replies: 13
Views: 1721

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Nếu muốn dùng WndProc để bắt các sự kiện cũa ListView không thì có thể tạo một control mới thừa kế từ ListView rồi override WndProc trong class đó. [csharp]using System; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1 { public class MyListView : ListView { const int WM_MOUSEMOVE = 0x2...
by FlyingFox
Wed 11/04/2018 8:41 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Replies: 6
Views: 853

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Muốn vậy phải dùng Ms Access Interop DAO bằng cách add Microsoft.Office.Interop.Access.Dao vào Project's References 1. Tạo một class AdoRecordSet như sau: [vbnet]Imports Microsoft.Office.Interop.Access.Dao Public Class AdoRecordSet Dim dbEngine As DBEngine Dim dbFilePath As String Public Sub New(fil...
by FlyingFox
Wed 11/04/2018 8:28 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007
Replies: 1
Views: 366

Re: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007

Dùng CultureInfo cho application bằng cách viết Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("vi-VN")
by FlyingFox
Tue 27/03/2018 7:30 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đếm số dòng trong datatable
Replies: 2
Views: 1350

Re: Đếm số dòng trong datatable

Có thể viết như sau:
[vbnet]'Dim dt = dataSet.Tables(0)
Dim dt = dataSet.Tables("datatable_name")
Dim countValue = dt.Compute("Count(column_name)", "column_name IS NOT NULL")[/vbnet]
by FlyingFox
Fri 16/03/2018 7:44 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn
Replies: 3
Views: 1640

Re: Cách kiểm tra code SQL nào chạy nhanh hơn

Dùng Include Actual Execution Plan (Query-> Actual Execution Plan) => Code 1
by FlyingFox
Thu 15/03/2018 5:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?
Replies: 13
Views: 1721

Re: Cách gỡ rối WndProc như thế nào ?

Vậy tại sao không dùng sự kiện MouseEnter cho nó dể hơn không? Ví dụ như trong form có TabControl với mấy cái TabPage và có một button thì viết code như sau để add ListView vào cái TabPage hiện tại [csharp]private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { CreateListView(tabControl1); } privat...

Go to advanced search