• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 67 matches

by devper94
Sat 16/06/2012 11:53 am
Forum: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
Topic: Thử tay nghề của bạn vói OOP !
Replies: 26
Views: 19186

Re: Thử tay nghề của bạn vói OOP !

:-/ tức là sao vậy anh

dài quá?
by devper94
Fri 15/06/2012 5:45 pm
Forum: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
Topic: Thử tay nghề của bạn vói OOP !
Replies: 26
Views: 19186

Re: Thử tay nghề của bạn vói OOP !

Rút mãi vẫn còn 62 dòng không kể dòng trắng, hết khoảng hơn 30 min... [csharp]using System; using System.Collections.Generic; namespace Bee { class Program { public static void Main(string[] args) { List<Bee> list = new List<Bee>(30); CreateNewBees(list); bool exit = false; while (!exit) { Console.W...
by devper94
Fri 15/06/2012 4:29 pm
Forum: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
Topic: Đa hình là gì ? có bao nhiêu cách implement đa hình ?
Replies: 5
Views: 6763

Re: Đa hình là gì ? có bao nhiêu cách implement đa hình ?

Em thấy .net 4.0 có thêm duck typing, cho phép dùng đa hình mà không cần đến interface, khá hay.
by devper94
Mon 20/06/2011 8:49 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Giúp mình phục hồi các file
Replies: 3
Views: 1636

Re: Giúp mình phục hồi các file

thử HB như ngocvinh nói xem
không được thì thử PhotoRec: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec

quản lý source nên dùng Mercurial, tiện lợi + an toàn, có thể undo kể cả sau khi xóa/sửa
by devper94
Sun 19/06/2011 11:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kiểm tra dung lượng của thư mục
Replies: 9
Views: 1316

Re: Kiểm tra dung lượng của thư mục

Bạn dùng Reflector xem thử class List xem, nó dùng mảng làm backend => chắc chắn O(1).
by devper94
Fri 10/06/2011 8:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy mã MD5 của ứng dụng bằng vb .NET
Replies: 2
Views: 765

Re: Lấy mã MD5 của ứng dụng bằng vb .NET

[vbnet]Imports System.IO
Imports System.Security
Imports System.Security.Cryptography

Public Sub Calculate()
Dim stream As New Stream("filename.exe")
Dim md5csp As New MD5CryptoServiceProvider()
Dim result() As Byte = md5csp.ComputeHash(stream)
End Sub[/vbnet]
by devper94
Sun 05/06/2011 6:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Khóa tài khoản bằng VB.net va SQl
Replies: 1
Views: 466

Re: Khóa tài khoản bằng VB.net va SQl

Bạn cần khóa tài khoản gì?
by devper94
Sun 05/06/2011 5:58 pm
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: thuật toán quick sort
Replies: 4
Views: 2270

Re: thuật toán quick sort

thuật toán xem DSAP là có hết mà bạn code đạo từ DSAP: [pascal]{+--------------------------------------------------------------------------+} {| The Textbook in Data Structure, Algorithms and Programming |} {| http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/DSAPTextbook/ |} {| |} {| Program: Sorting_Algorithms_Demo...
by devper94
Sun 05/06/2011 5:50 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Bản quyền = $==> Liệu dễ dàng với coder nghèo!!!
Replies: 47
Views: 7188

Re: Bản quyền = $==> Liệu dễ dàng với coder nghèo!!!

đã chuyển 99% sang Linux, chưa gặp vấn đề gì :D @dazzlingvit: có Symantec Workspace Virtualization đó http://www.symantec.com/business/workspace-virtualization free, nhưng download hơi lằng nhằng, sang http://svs4all.com/ có download, bên http://www.altiris.com/Download/svsPersonal.aspx (subsidiary ...
by devper94
Sun 05/06/2011 5:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để giới hạn thời gian chạy của 1 Process?
Replies: 6
Views: 1242

Re: Làm sao để giới hạn thời gian chạy của 1 Process?

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fb4aw7b8.aspx
tl;dr đợi đến khi process exit thì thôi
có thể dùng WaitForExit(Int32)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty0d8k56.aspx
đợi 1 khoảng tgian nào đó rồi try {Process.Kill();}
by devper94
Tue 26/04/2011 4:43 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ai giúp em gấp cái Anti Write memory Process
Replies: 1
Views: 737

Re: Ai giúp em gấp cái Anti Write memory Process

Cái này nằm ngoài tầm với của VB, chỉ có một cách hiệu quả nhất là viết 1 driver để patch lệnh gọi đến các function như OpenProcess(), WriteProcessMemory()...
by devper94
Sat 23/04/2011 5:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách dùng Process.Start() Full.
Replies: 3
Views: 1278

Re: Cách dùng Process.Start() Full.

Domain chỉ dùng để khởi động process từ xa, có overload Process.Start(string, string) không cần user, password.
Bạn tham khảo trên MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/h6ak8zt5.aspx
by devper94
Sat 23/04/2011 5:08 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: thay thế các chức năng copy . del của explorer
Replies: 1
Views: 677

Re: thay thế các chức năng copy . del của explorer

Nó đăng ký 1 shell extension vào Explorer bạn à.
Bạn có thể tham khảo ở đây: http://www.codeproject.com/KB/shell/shellextguide1.aspx
by devper94
Sun 17/04/2011 10:01 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Dùng Thread tạo luồng tìm kiếm mới nhưng phần mềm vẫn treo!
Replies: 4
Views: 978

Re: Dùng Thread tạo luồng tìm kiếm mới nhưng phần mềm vẫn tr

[vbnet]Public Structure WorkerParam Public param As Integer End Structure Public Class WorkerClass Public Sub Run(ByVal p As WorkerParam) 'code End Sub End Class '.... 'trong form Sub DoThis() Dim arg As WorkerParam Dim w As New WorkerClass Dim t As New Thread(AddressOf w.Run) t.Start(arg) End Sub[/...
by devper94
Fri 15/04/2011 5:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: SQL Server khônng thực hiện lệnh UPDATE
Replies: 6
Views: 1050

Re: SQL Server khônng thực hiện lệnh UPDATE

Ồ... lỗi này cũng làm mình muốn vò đầu bứt tai đây.
Mình phải đóng hẳn DB lại rồi mở lại mới được, rõ chậm.
Lỗi chỉ xảy ra khi UPDATE, INSERT và DELETE... đều bình thường.
Không biết liệu có ai có cách khắc phục?
by devper94
Fri 15/04/2011 5:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Dùng Thread tạo luồng tìm kiếm mới nhưng phần mềm vẫn treo!
Replies: 4
Views: 978

Re: Dùng Thread tạo luồng tìm kiếm mới nhưng phần mềm vẫn tr

Tạo mới các class: WorkerClass để làm việc bạn muốn, WorkerParam để truyền tham số cho class. Nếu chỉ cần 1 param thì khỏi cần tạo class.

Code vb.net bạn dùng tạm nhé:
[vbnet]Dim arg As WorkerParam
Dim w As New WorkerClass
Dim t As New Thread(AddressOf w.Run)
t.Start(arg)[/vbnet]
by devper94
Mon 30/08/2010 8:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 65395

Re: Code chương trình khởi động cùng Windows bị lỗi.

DucMjnh1992 wrote:[csharp]if (!KhởiđộngcùngwindowstoolStripMenuItem1.Checked/*KhởiđộngcùngwindowstoolStripMenuItem1.Text == "Khởi động cùng windows."*/)[/csharp]

bỏ dấu ! đi bạn
DucMjnh1992 wrote:[csharp]KhởiđộngcùngwindowstoolStripMenuItem1.Checked = true;[/csharp]

bỏ cả 2 dòng này đi nữa
by devper94
Sat 28/08/2010 2:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: làm ứng dụng của mình xuất hiện ở vị trí trên cùng!
Replies: 7
Views: 1722

Re: làm ứng dụng của mình xuất hiện ở vị trí trên cùng!

Cái này có API rồi hook làm gì cho mất công vậy?
Cách của anh gtdcomputer cũng được mà.
by devper94
Fri 27/08/2010 1:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: làm ứng dụng của mình xuất hiện ở vị trí trên cùng!
Replies: 7
Views: 1722

Re: làm ứng dụng của mình xuất hiện ở vị trí trên cùng!

Code của bạn đây: [vb]Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long Public Const SWP_NOSIZE = &H1 Public Const SWP_NOMOVE = &...
by devper94
Fri 27/08/2010 12:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi debug. Giúp em với
Replies: 2
Views: 786

Re: Lỗi debug. Giúp em với

Vào Settings, đánh dấu All settings, tìm phần Run, chọn save changes trước khi run là được.

Go to advanced search