Search found 4 matches

by ancntt2008
Mon 28/05/2012 7:28 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Form login đăng nhập không phân biệt chữ hoa chữ thường
Replies: 3
Views: 1406

Form login đăng nhập không phân biệt chữ hoa chữ thường

Mình viết form đăng nhập như sau: Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) If login Is Nothing Then MsgBox("ban chua nhap dung ...
by ancntt2008
Mon 28/05/2012 11:12 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access
Replies: 2
Views: 2739

tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Mình viết form đăng nhập như sau: Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) If login Is Nothing Then MsgBox("ban chua nhap dung ...
by ancntt2008
Sun 27/05/2012 11:18 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Form login phân biệt chữ hoa, chữ thường
Replies: 3
Views: 1717

Form login phân biệt chữ hoa, chữ thường

Mình viết form đăng nhập như sau: Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) If login Is Nothing Then MsgBox("ban chua nhap dung ...

Go to advanced search