• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 166 kết quả

gửi bởi chienhmu
T.Hai 19/06/2017 12:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 821

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

Chuyển mảng đó về dạng không dấu rồi thực hiện tìm kiếm trên đó
gửi bởi chienhmu
T.Sáu 31/03/2017 7:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?
Trả lời: 2
Xem: 769

Re: Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?

Bạn tham khảo cái này nhé
gửi bởi chienhmu
T.Tư 22/03/2017 5:46 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Lịch âm dương
Trả lời: 0
Xem: 1729

Lịch âm dương

Tên chương trình: Lịch âm dương
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Tra cứu ngày âm, dương, in lịch, xem theo ngày, tháng...

gửi bởi chienhmu
T.Tư 21/12/2016 11:16 am
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Trả lời: 1
Xem: 1881

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Tên chương trình: Cdict
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Tra từ Anh - Việt, Việt - Anh với hơn 100.000 từ, phát âm từ/đoạn văn, dịch văn bản...
Yêu cầu: .NET framework 4.0 trở lên

gửi bởi chienhmu
T.Hai 31/10/2016 7:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder
Trả lời: 4
Xem: 936

Re: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder

[vbnet]
Function GetFilesCount(path as string) as integer
Return IO.Directory.GetFiles(path, "*.*").Count
End function
[/vbnet]
gửi bởi chienhmu
T.Sáu 21/10/2016 1:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 992

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Nó vẫn hiện nhưng bị lấp bởi Button1. Thêm dòng này vào sau dòng Me.controls.add(button) để cho nó lên trước Button1
[vbnet]button.BringToFront()
[/vbnet]
gửi bởi chienhmu
T.Năm 20/10/2016 8:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 992

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Mình thấy nó vẫn hiện đấy chứ
gửi bởi chienhmu
T.Tư 19/10/2016 7:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 992

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Dùng cú pháp Adhandler , AddressOf de bat su kien. Xem ví dụ dưới đây: Trong sự kiện Form_Load: [vbnet] Dim button as new Button button.Location = new Point(10, 10) button.Text = "Button1" Adhandler button.Click, addressOf button_Click Me.controls.add(button) Sub button_Click(sender as Obj...
gửi bởi chienhmu
T.Bảy 10/09/2016 2:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 939

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

[vbnet] Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim lst1, lst2 As New List(Of Integer) lst1 = FindStringLoc(TextBox1.Text, "<title1>") lst2 = FindStringLoc(TextBox1.Text, "</title1>") TextBox2.Text = "" For i As Integer = 0 To l...
gửi bởi chienhmu
T.Sáu 09/09/2016 8:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 939

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Ông vẫn không hiểu ah

Mã: Chọn hết

Textbox2.Text = TextBox1.Text.Replace("<title1>", "").Replace("</title1>", "").Split(vbNewline)(0).Trim
gửi bởi chienhmu
T.Sáu 09/09/2016 12:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 939

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Sử dụng hàm Replace thay thế <title1> và </title1> bằng kí tự trống ""
gửi bởi chienhmu
CN 28/08/2016 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: code kiểm tra số nguyên dương n có phải số chính phương hay không.
Trả lời: 1
Xem: 681

Re: code kiểm tra số nguyên dương n có phải số chính phương hay không.

Bạn sửa lại thành: Module Module1 Sub Main() Dim n As Integer n = CLng(InputBox("Nhap n : ")) For i = 1 To n / 2 If (i * i = n) Then MsgBox(Str(n) + " la so chinh phuong") Exit sub End if MsgBox(Str(n) + " ko phai la so chinh phuong ") Next End Sub End Module Cách khác:...
gửi bởi chienhmu
T.Tư 01/06/2016 10:42 am
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: Unblock me
Trả lời: 0
Xem: 1960

Unblock me

Tên chương trình: Unblock me
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Giải trí. Cách chơi: di chuyển các thanh gỗ để thanh màu đỏ có thể đi ra ngoài được
Download: https://onedrive.live.com/redir?resid=BD34935FD60712E2!12557&authkey=!AAIKFvGjRArAE2A&ithint=file%2cexe
gửi bởi chienhmu
CN 24/04/2016 2:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Open bằng stream Reader
Trả lời: 2
Xem: 689

Re: Cách Open bằng stream Reader

Đây là chương trình demo bạn tham khảo nhé
gửi bởi chienhmu
CN 03/04/2016 10:13 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: Picture Puzzle
Trả lời: 1
Xem: 2417

Picture Puzzle

Picture Puzzle 1.0 Nguyễn Viết Chiến Trò chơi ghép hình Download: https://onedrive.live.com/redir?resid=BD34935FD60712E2!12143&authkey=!ANSUnc6Yo5TjNIM&ithint=file%2cexe Download mã nguồn: https://onedrive.live.com/redir?resid=BD34935FD60712E2!12340&authkey=!AEkDBKmrRNuwKo0&ithint=f...
gửi bởi chienhmu
T.Tư 17/06/2015 5:12 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: Logic Blocks Exclusive
Trả lời: 1
Xem: 2491

Re: Logic Blocks Exclusive

Download mã nguồn tại đây
gửi bởi chienhmu
T.Bảy 13/06/2015 3:32 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: Logic Blocks Exclusive
Trả lời: 1
Xem: 2491

Logic Blocks Exclusive

Tên chương trình: Logic Blocks Exclusive
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Puzzle Game
Cách chơi: ghép các hình thành phần ở dưới vào hình cho trước ở trên để được 1 hình hoàn chỉnh
gửi bởi chienhmu
T.Năm 04/06/2015 1:43 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: One Touch Drawing
Trả lời: 3
Xem: 2631

Re: One Touch Drawing

Đặt con trỏ vào bất kì chấm tròn nào sau đó vừa giư chuột trái vừa di chuyển qua từng chấm tròn sao cho đường vẽ đi qua được toàn bộ các chấm tròn quay về vị trí ban đầu là được
gửi bởi chienhmu
T.Tư 03/06/2015 6:00 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: One Touch Drawing
Trả lời: 3
Xem: 2631

One Touch Drawing

Tên chương trình: One Touch Drawing
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Giải trí
Cách chơi: vẽ lại mỗi hình bằng 1 nét duy nhất, bắt đầu và kết thúc ở cùng 1 điểm

gửi bởi chienhmu
T.Sáu 27/03/2015 5:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp vẽ tọa độ điểm lên trục tọa độ
Trả lời: 1
Xem: 616

Re: Giúp vẽ tọa độ điểm lên trục tọa độ

Khai báo biến: Dim xo, yo As Integer Gán giá trị ban đầu: Private Sub Form_Load() xo = Picture1.Width / 2 yo = Picture1.Height / 2 End Sub Thủ tục vẽ trục tọa độ: Sub OXY() Picture1.DrawStyle = 0 Picture1.Cls ' Picture1.Line (xo, 0)-(xo, 2 * yo) Picture1.Line (0, yo)-(2 * xo, yo) Picture1.PSet (xo -...

Chọn tìm kiếm nâng cao