Search found 167 matches

by chienhmu
Mon 16/09/2019 11:12 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Star field
Replies: 0
Views: 6724

Star field

Tên chương trình: Star field
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Mô phỏng bầu trời sao vô tận dưới góc nhìn từ 1 phi thuyền
by chienhmu
Mon 19/06/2017 12:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm kiếm ký tự không dấu
Replies: 4
Views: 1165

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

Chuyển mảng đó về dạng không dấu rồi thực hiện tìm kiếm trên đó
by chienhmu
Wed 22/03/2017 5:46 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Lịch âm dương
Replies: 0
Views: 4170

Lịch âm dương

Tên chương trình: Lịch âm dương
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Tra cứu ngày âm, dương, in lịch, xem theo ngày, tháng...
by chienhmu
Wed 21/12/2016 11:16 am
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Replies: 1
Views: 4315

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Tên chương trình: Cdict
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Tra từ Anh - Việt, Việt - Anh với hơn 100.000 từ, phát âm từ/đoạn văn, dịch văn bản...
Yêu cầu: .NET framework 4.0 trở lên
by chienhmu
Mon 31/10/2016 7:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder
Replies: 4
Views: 1285

Re: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder

  1. Function GetFilesCount(path as string) as integer
  2. Return IO.Directory.GetFiles(path, "*.*").Count
  3. End function
by chienhmu
Fri 21/10/2016 1:32 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Replies: 6
Views: 1324

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Nó vẫn hiện nhưng bị lấp bởi Button1. Thêm dòng này vào sau dòng Me.controls.add(button) để cho nó lên trước Button1
  1. button.BringToFront()
by chienhmu
Wed 19/10/2016 7:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Replies: 6
Views: 1324

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Dùng cú pháp Adhandler , AddressOf de bat su kien. Xem ví dụ dưới đây: Trong sự kiện Form_Load: [vbnet] Dim button as new Button button.Location = new Point(10, 10) button.Text = "Button1" Adhandler button.Click, addressOf button_Click Me.controls.add(button) Sub button_Click(sender as Obj...
by chienhmu
Sat 10/09/2016 2:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Replies: 5
Views: 1326

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

[vbnet] Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim lst1, lst2 As New List(Of Integer) lst1 = FindStringLoc(TextBox1.Text, "<title1>") lst2 = FindStringLoc(TextBox1.Text, "</title1>") TextBox2.Text = "" For i As Integer = 0 To l...
by chienhmu
Fri 09/09/2016 8:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Replies: 5
Views: 1326

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Ông vẫn không hiểu ah

Code: Select all

Textbox2.Text = TextBox1.Text.Replace("<title1>", "").Replace("</title1>", "").Split(vbNewline)(0).Trim
by chienhmu
Fri 09/09/2016 12:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET
Replies: 5
Views: 1326

Re: Cắt chuỗi dạng code HTML VB.NET

Sử dụng hàm Replace thay thế <title1> và </title1> bằng kí tự trống ""
by chienhmu
Sun 28/08/2016 9:59 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: code kiểm tra số nguyên dương n có phải số chính phương hay không.
Replies: 1
Views: 881

Re: code kiểm tra số nguyên dương n có phải số chính phương hay không.

Bạn sửa lại thành: Module Module1 Sub Main() Dim n As Integer n = CLng(InputBox("Nhap n : ")) For i = 1 To n / 2 If (i * i = n) Then MsgBox(Str(n) + " la so chinh phuong") Exit sub End if MsgBox(Str(n) + " ko phai la so chinh phuong ") Next End Sub End Module Cách khác:...
by chienhmu
Wed 01/06/2016 10:42 am
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Unblock me
Replies: 0
Views: 4393

Unblock me

Tên chương trình: Unblock me
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Giải trí. Cách chơi: di chuyển các thanh gỗ để thanh màu đỏ có thể đi ra ngoài được
Download: https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... file%2cexe
by chienhmu
Sun 24/04/2016 2:25 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách Open bằng stream Reader
Replies: 2
Views: 886

Re: Cách Open bằng stream Reader

Đây là chương trình demo bạn tham khảo nhé
by chienhmu
Sun 03/04/2016 10:13 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Picture Puzzle
Replies: 1
Views: 4344

Picture Puzzle

Picture Puzzle 1.0 Nguyễn Viết Chiến Trò chơi ghép hình Download: https://onedrive.live.com/redir?resid=BD34935FD60712E2!12143&authkey=!ANSUnc6Yo5TjNIM&ithint=file%2cexe Download mã nguồn: https://onedrive.live.com/redir?resid=BD34935FD60712E2!12340&authkey=!AEkDBKmrRNuwKo0&ithint=f...
by chienhmu
Wed 17/06/2015 5:12 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Logic Blocks Exclusive
Replies: 1
Views: 4267

Re: Logic Blocks Exclusive

Download mã nguồn tại đây
by chienhmu
Sat 13/06/2015 3:32 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Logic Blocks Exclusive
Replies: 1
Views: 4267

Logic Blocks Exclusive

Tên chương trình: Logic Blocks Exclusive
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Puzzle Game
Cách chơi: ghép các hình thành phần ở dưới vào hình cho trước ở trên để được 1 hình hoàn chỉnh
by chienhmu
Thu 04/06/2015 1:43 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: One Touch Drawing
Replies: 3
Views: 4525

Re: One Touch Drawing

Đặt con trỏ vào bất kì chấm tròn nào sau đó vừa giư chuột trái vừa di chuyển qua từng chấm tròn sao cho đường vẽ đi qua được toàn bộ các chấm tròn quay về vị trí ban đầu là được
by chienhmu
Wed 03/06/2015 6:00 pm
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: One Touch Drawing
Replies: 3
Views: 4525

One Touch Drawing

Tên chương trình: One Touch Drawing
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Giải trí
Cách chơi: vẽ lại mỗi hình bằng 1 nét duy nhất, bắt đầu và kết thúc ở cùng 1 điểm

Go to advanced search