• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by dinhquyvb
Tue 14/04/2015 5:34 pm
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: Copy file từ máy tính sang FTP
Replies: 1
Views: 6051

Re: Copy file từ máy tính sang FTP

Mình sử dụng thư viện để thực hiện đồng bộ Trước tiên bạn import thư viện [vbnet]Imports System.Collections.Generic Imports Utilities.FTP Imports System.Data.OleDb Imports System.IO[/vbnet] Sau đó sử dụng thủ tục này để giải quyết [vbnet] Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text &a...

Go to advanced search