Search found 72 matches

by Dark.Cosmos
Fri 13/07/2018 2:41 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)
Replies: 2
Views: 11769

Re: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Cảm ơn bác TruongPhu nhiều ạ.
Lúc mới tập tành code cháu toàn tham khảo code của bác và mọi người trên forum mình không đấy ạ.
by Dark.Cosmos
Sat 22/07/2017 1:48 am
Forum: [VB] Mã nguồn
Topic: DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)
Replies: 0
Views: 11361

DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Mã nguồn VB6 Multithreading VB6 Dark.Cosmos Xử lý đa nhiệm trong VB6 Có thể sử dụng vòng lặp không có DoEvents và Sleep để test full CPU Usage với 4 luồng trở lên. Đây chỉ là code mẫu, mọi người có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp tùy nhu cầu sử dụng. DCS - Multithreading.zip DCS - Multithreading.png
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 1:49 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về code xuống dòng khi in đoạn văn bản dài trong 1 ô
Replies: 1
Views: 1858

Re: Hỏi về code xuống dòng khi in đoạn văn bản dài trong 1 ô

Tạo 1 Form, thiết lập font của From đó giống font của văn bản. Sau đó sử dụng function From.TextWidth("VănBản") để lấy độ dài của văn bản: Dim textW!: textW = From.TextWidth("VănBản") textW lúc này có đơn vị là Twips, sử dụng function From.ScaleX để đổi sang đơn vị muốn dùng. Sử ...
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 1:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lỗi floating point khi đọc và hiển thị giá trị từ thanh ghi
Replies: 1
Views: 1666

Re: lỗi floating point khi đọc và hiển thị giá trị từ thanh ghi

Cái này mình chưa bao giờ đụng tới, nhưng ngó sơ qua có thấy vài điểm bất thường: '******Get two 16 registers and read into MyData Array****** Ở cái ghi chú này mình thấy nó ghi lấy 2 lần thanh ghi 16 , hình như tổng cộng của cả 2 lần chỉ có 4 byte thôi => 1 lần là 2 byte. Nhưng code của bạn: Dim My...
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 12:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tốc độ vòng for va Do
Replies: 1
Views: 2180

Re: Tốc độ vòng for va Do

Hỏi hay lắm. (y) Mình mạn phép trả lời nhé, có gì không đúng mong góp ý. Ở hàm "for", giả sử for i = 0 to 2000000000 thì "for" sẽ sử dụng toán tử so sánh bé hơn hoặc bằng , ở đây là so sánh xem i có bé hơn hoặc bằng 2000000000 hay không. Còn trong đoạn code ví dụ của bạn. Hàm &qu...
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 10:22 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp em về vấn đề keypress
Replies: 1
Views: 1875

Re: Giúp em về vấn đề keypress

sử dụng API SetWindowsHookEx ( https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644990(v=vs.85).aspx ) với tham số idHook là WH_KEYBOARD_LL (13), tham số lpfn là địa chỉ của thủ tục hook, tham số hMod và dưThreadId là 0 để hook keyboard toàn cục. Tại thủ tục hook, kiểm tra sự kiện nhấn phí...
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 9:41 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: button thực thi liên tục
Replies: 1
Views: 1887

Re: button thực thi liên tục

Nội dung bài viết của bạn quá ngắn.
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 9:25 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi? Lỗi khi lấy ngày giờ trên Internet
Replies: 1
Views: 1752

Re: Hỏi? Lỗi khi lấy ngày giờ trên Internet

Option Explicit Function InternetTime(Optional GMTDifference As Integer) As Date '----------------------------------------------------------------------------------- 'This function returns the Greenwich Mean Time retrieved from an internet server. 'You can use the optional argument GMTDifference in...
by Dark.Cosmos
Thu 13/07/2017 8:57 am
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)
Replies: 2
Views: 11769

DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

[vb] Option Explicit Private Type dtTest A As Long B As Long End Type Private aryTest() As dtTest Private Sub Form_Initialize() Const c& = 10 ReDim aryTest(c) As dtTest Dim i&: For i = 0 To 10 With aryTest(i) .A = i .B = -i End With Next Call ShowTestInfo End Sub Private Sub Form_Terminate()...
by Dark.Cosmos
Mon 19/09/2016 1:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy giá trị checkbox
Replies: 4
Views: 2392

Re: lấy giá trị checkbox

Nếu bạn đã chắc chắn là đã lấy đúng hWnd của checkbox ở chương trình khác mà không dùng code ở trên để check được thì bạn thử chạy chương trình check của bạn dưới quyền quản trị xem. (Make ProjectName.exe >> chuột phải lên file ProjectName.exe mới make xong và chọn "Run as Administrator" >...
by Dark.Cosmos
Mon 25/07/2016 12:53 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: So sánh lớn nhất và nhỏ nhất trong vb6
Replies: 1
Views: 1453

Re: So sánh lớn nhất và nhở nhất trong vb6

Dim a&, b&, c&: a=1: b=8: c=5
Dim mx&: mx = iif(a>=b, a, b)
If(c>mx) then mx=c
Msgbox cstr(mx)
by Dark.Cosmos
Mon 18/07/2016 10:06 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Gõ có dấu trong VB6
Replies: 1
Views: 1333

Re: Gõ có dấu trong VB6

Hình như trên 4rum có rồi thì phải. Bạn tìm thử đi.
by Dark.Cosmos
Mon 18/07/2016 9:59 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Print #filemunber, trong VB6
Replies: 1
Views: 1593

Re: Print #filemunber, trong VB6

Đoạn code đó chắc nằm trong 1 vòng lặp hay 1 event nào đấy. Có thể dùng tạm cách dưới đây(cách này sẽ tốn bộ nhớ, ct chạy chậm): Open pathfile for output thay cho append. Static s1$: s1 = s1 & CP & " " & DK & " " & TR & " " & CP & " ...
by Dark.Cosmos
Mon 18/07/2016 9:04 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy giá trị checkbox
Replies: 4
Views: 2392

Re: lấy giá trị checkbox

Bạn lấy hưnd của checkbox ở chương trình khác như thế nào. Post đoạn mã bạn dùng đề lấy hwnd lên mình xem thử.
by Dark.Cosmos
Mon 18/07/2016 9:00 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ lưu dữ liệu vào MS Access bị lộn xộn.
Replies: 1
Views: 1346

Re: Giúp đỡ lưu dữ liệu vào MS Access bị lộn xộn.

Ko nhớ là recordset có thuộc tính sort (sắp xếp) hay ko. Nếu có thì bạn thiết lập lại = none hoặc false. Dữ liệu ở dưới mình thấy nó tự sắp xếp theo 0-1 a-z. Cụ thể: 741,876 > 741,882 > 741,888 (tăng dần). 741,876 807,408 872,941 938,475 3:14:05 CH 16/06/2016 741,882 807,414 872,947 938,481 3:14:08 ...
by Dark.Cosmos
Mon 16/05/2016 8:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ giúp Không tự động xuống hàng trong rictextbox
Replies: 1
Views: 1667

Re: Nhờ giúp Không tự động xuống hàng trong rictextbox

Cái bạn đang cần hình như là thuộc tính Wordwrap chứ ko phải Multiline.
Multiline chỉ xuống dòng khi gặp ký tự xuống dòng [vbcr, vbcrlf, vbnewline, chr(vbkeyEnter), chr(13),...]
by Dark.Cosmos
Fri 11/03/2016 10:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ dịch và sửa code từ file EXE
Replies: 4
Views: 1847

Re: Nhờ dịch và sửa code từ file EXE

.
ReplaceHotKey.zip
(101.4 KiB) Downloaded 218 times
Chép file DCS_ReplaceHotkey.exe vào thư mục chứa Auto.exe và chạy ReplaceHotkey.exe,
thiết lập lại các phím tắt theo ý muốn rồi nhấn "Run Auto.exe with new HotKey" là đc.

Go to advanced search