• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 8 matches

by mrhua1
Wed 13/05/2015 6:34 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra chữ trong text VB6
Replies: 8
Views: 1540

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999 ' giả sử chuỗi thò ra là str dim str as string 'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì if instr(str,"tim") > 0 then 'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xó...
by mrhua1
Wed 13/05/2015 6:26 pm
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với
Replies: 5
Views: 4009

Re: bài toán khó về liệt kê dã số các pro giúp em với

hơi dễ
cho mot list vào ngồi "làm cảnh"
truoc khi cho vao array kiem tra trong list bang count list
neu khong co thi moi cho vao array và đồng thời add vào list
xong roi bo list di.. có thích thì đến xyz cũng được
by mrhua1
Wed 13/05/2015 6:07 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1718

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value.tostring
hoac
dim thuObject as object
thuObject = dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
by mrhua1
Wed 13/05/2015 6:06 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Cấu hình máy chủ Web từ xa cho ASP.NET
Replies: 2
Views: 1259

Re: Cấu hình máy chủ Web từ xa cho ASP.NET

nghiên cứu HPER V manager
by mrhua1
Wed 13/05/2015 6:04 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Giúp mình đoạn code này với
Replies: 3
Views: 1211

Re: Giúp mình đoạn code này với

thế thì Sort lại dữ liệu một cái cho nhanh, vì nếu Regular Expression thì nghiên cứu tởm tởm hiểu rõ cú pháp và cực nhanh thì cũng một ngày , xong .. hầu như không nhớ, và cần lệnh thì dài, excuse 1 command đến database sort lại decending hoac tang dan, cẩn thận thì cop table goc và thuc hien tren do
by mrhua1
Wed 13/05/2015 5:58 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net
Replies: 5
Views: 1208

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

load cả công ty vào mọt dtgridview rồi filter lại bằng phòng ban Dim dv As DataView = New DataView() dv.Table = DataSetcacontty.tblcacongty dv.RowFilter = "phong LIKE QuanHe Or phong Like PhongsungSuong '" dtgridview1.DataSource = dv hoặc có thể lọc từ command của SQL nếu dữ liệu toàn công...
by mrhua1
Sun 03/05/2015 5:47 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help VB.Net: Tính cột Thành tiền trong Datagridview
Replies: 2
Views: 1328

Re: Help VB.Net: Tính cột Thành tiền trong Datagridview

không xem bảng của bạn nhưng như này , chỉ tính giá của 1 row thì nếu datagridview của bản có 4 cột và số lượng x đơn giá đặt trong sự kiên DataGridView1_CellValueChanged để khi gõ giá trị vào thì nó tự nhảy dim sl,dg as integer ' nếu bạn chỉ có 1 row . và không có ID nếu không thì bên phải Cell sẽ ...
by mrhua1
Sun 03/05/2015 5:23 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra chữ trong text VB6
Replies: 8
Views: 1540

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999 ' giả sử chuỗi thò ra là str dim str as string 'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì if instr(str,"tim") > 0 then 'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xóa...

Go to advanced search