Search found 511 matches

by boy1234
Fri 17/06/2016 4:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"
Replies: 3
Views: 1015

Re: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"

Bạn nên viết câu truy vấn Insert trong Access gọi lên truyền tham số cho nó dễ hơn là mò từng dấu chấm, dấu phẩy... rồi định dạng kiểu dữ liệu nữa!
by boy1234
Fri 17/06/2016 4:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access
Replies: 4
Views: 1577

Re: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access

Trước đây tôi cũng tính làm như vậy nhưng đối với sql server thì dễ còn Access thì ko có cách ngoại trừ share thư mục cho read - write nhưng dễ bị người khác lỡ tay delete Database Access trong máy chính thì khốn.
by boy1234
Fri 03/06/2016 6:00 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm sau để đưa ảnh Gif vào Form
Replies: 1
Views: 1271

Re: Làm sau để đưa ảnh Gif vào Form

Trên thanh công cụ chọn control PictureBox vẽ vào form trong property chọn picture chọn đường dẫn trỏ đến file *.gif
by boy1234
Fri 03/06/2016 5:53 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: SQL không cho lưu số có dấu chấm
Replies: 3
Views: 1696

Re: SQL không cho lưu số có dấu chấm

Nếu là số thập phân thì trong SQL phải khai báo kiểu dữ liệu là real


[sql]
CREATE TABLE Demo
(
Songuyen int,
Sothapphan real
)
go

INSERT Demo VALUES(5, 0.15)
INSERT Demo VALUES(4, 0.34)
go
SELECT * FROM Demo
[/sql]
by boy1234
Tue 31/05/2016 12:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
Replies: 4
Views: 840

Re: Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?

Góp ý bạn tí về việc Update. Bạn nên viết dưới SQL Server Store Procedure prc_InsertHangHoa thi hành nó dưới sql [sql] CREATE PROC prc_InsertHangHoa @MAHANG nvarchar(10), @TENHANG nvarchar(255), @GHICHU nvarchar(255) AS BEGIN INSERT INTO TABHANGHOA(MAHANG, TENNHOM, GHICHU) VALUES (@MAHANG, @TENHANG,...
by boy1234
Thu 14/04/2016 8:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin hỏi VB6 và SQL server 2005
Replies: 6
Views: 2076

Re: xin hỏi VB6 và SQL server 2005

Trước mình ưa viết câu sql trực tiếp để dùng Insert, Update... Nhưng ưa bị lủng lắm, mà mò nó ghét nhất là dấu nháy tìm mỏi mắt lại thêm kiểu dữ liệu ngày tháng thì rất dể đuối => dể dẫn đến sửa đổi cấu trúc các fields trong Database lắm :( :( Nếu dùng nhiều mình thấy nên viết Procedure dể test từ d...
by boy1234
Mon 07/03/2016 4:19 pm
Forum: Dự án mã nguồn mở
Topic: Game bắn pháo
Replies: 1
Views: 4995

Re: Game bắn pháo

=D> Lâu wa vẫn còn mê VB6 hả bác.
by boy1234
Sat 20/02/2016 2:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về VB6 và Cơ sở dữ liệu SQL
Replies: 5
Views: 2299

Re: Hỏi về VB6 và Cơ sở dữ liệu SQL

Chào bạn lâu rồi cũng không còn màng đến món VB6 kết nối SLQ Server 2000. Nhưng mình còn 1 ví dụ nhỏ dùng kết nối từ VB6 đến SLQ Server 2000 dùng ADO chứ không dùng DAO. Vui lòng tải file đính kèm tham khảo nhé. Lâu wa cũng không nhớ hết nữa. Lưu ý: Nhớ cài SQL Server 2000. Vào VB6 mở module mDataDB...
by boy1234
Mon 04/05/2015 12:43 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Replies: 9
Views: 1640

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Do hơi bận đi làm nên quên :D Theo Database tôi nêu bên trên thì việc tính tồn từ ngày - đến ngày sẽ tính theo cách: - Xác định hàng tồn đến thời điểm từ ngày trước 1 ngày, sau đó lấy tồn kho đó là tồn đầu kỳ của từ ngày. - Việc còn lại dựa trên nhập xuất từ ngày đến ngày sẽ tính ra nhập xuất tồn từ...
by boy1234
Wed 22/04/2015 5:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chọn dữ liệu bảng này từ combobox hiện dữ liệu bảng khác lên listview
Replies: 1
Views: 598

Re: Chọn dữ liệu bảng này từ combobox hiện dữ liệu bảng khác lên listview

Thì truy vấn theo mã Nhà sx trong combobox được chọn.

Code: Select all

Select * From [Table] Where Manhasx = Combobox.text...
by boy1234
Tue 21/04/2015 9:25 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Replies: 9
Views: 1640

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Bạn nên tự làm lấy 1 Database và tập truy vấn cho thuần thục. Bí thì chia sẽ lên đây để mọi người cùng tham khảo. Dưới đây là 1 Script tạo database và 1 số truy vấn cần thiết cho 1 chương trình quản lý vật tư. [sql] ---------------------------------------------------- -- CREATE DB -- ---------------...
by boy1234
Tue 14/04/2015 5:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Replies: 9
Views: 1640

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Hãy tạo các quan hệ ràng buộc và nhập 1 vài mẫu tin. Truy vấn 1 lần 4 Table dựa vào các mẩu tin nhập vào nhé.
by boy1234
Sun 12/04/2015 5:20 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Replies: 9
Views: 1640

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Không biết đã làm đến đâu rồi. Nhưng muốn tính việc quản lý nhập xuất tồn đơn giản cho 1 kho nhỏ thì cần ít nhất 4 Table: KHACHHANG(MaKhach, Tenkhach, Diachi,..) PHIEUNHAPXUAT(Sophieu, Makhach, Ngay, MaNX,..) CHITIETNHAPXUAT(Sophieu, Mahang, soluong, dongia) MATHANG(Mahang, Tenhang, Quicach,..) Hãy ...
by boy1234
Thu 31/10/2013 12:06 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Form chính hiển thị không đầy đủ khi chạy trên máy khác.
Replies: 14
Views: 3893

Re: Form chính hiển thị không đầy đủ khi chạy trên máy khác.

Bạn dùng thử câu lệnh này khi Load form lên thử


  1. Me.Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
by boy1234
Sun 27/10/2013 2:49 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Sửa lỗi khi cài VBlibrary
Replies: 2
Views: 1489

Re: Sửa lỗi khi cài VBlibrary

Cài cái chạy bằng VBNet đi viewtopic.php?f=62&t=303
by boy1234
Mon 14/10/2013 10:09 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cách sử dụng ListBox_Selection Changed trong c#
Replies: 3
Views: 1284

Re: cách sử dụng ListBox_Selection Changed trong c#

Hình như dùng sự kiện

  1. private void ListBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.            
  4.         }
by boy1234
Fri 11/10/2013 4:34 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Tính Hàng Tồn Kho
Replies: 30
Views: 15765

Re: Tính Hàng Tồn Kho

Câu truy vấn trong ngoặc vuông [] bạn nên viết riêng thành 1 query và câu query sau dựa trên query đó thay vì viết gộp như vậy rất khó test lỗi. :D
by boy1234
Thu 10/10/2013 2:15 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi Font chữ tiếng Việt khi Insert dữ liệu vào Table ?
Replies: 3
Views: 3326

Re: Lỗi Font chữ tiếng Việt khi Insert dữ liệu vào Table ?

Thêm chữ N chỉ dùng cho unicode 1 byte thui. Bạn nên chuyển sang các Font unicode đi cũng dễ sử dụng mà. Mặc dù Vb6 không hổ trợ unicode trực tiếp trên các control chuẩn nhưng trong forum có rất nhiều usercontrol tự tạo bạn có thể search cho mình 1 bộ control để dùng hoặc dùng bộ của Dương Quốc Hưng...
by boy1234
Wed 09/10/2013 8:16 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: help ! đổ dữ liệu từ csdl lên datagrid
Replies: 8
Views: 2100

Re: help ! đổ dữ liệu từ csdl lên datagrid

Bạn thay dòng này

Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Ban")

bằng dòng này thử

rs.Open "SELECT * FROM Ban", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic
by boy1234
Sat 28/09/2013 11:42 am
Forum: Giao lưu
Topic: VB6 hấp hối
Replies: 16
Views: 5264

Re: VB6 hấp hối

Chà! Nói gì chứ mới đây do công việc excel không kham nổi nữa. Nên mình đành viết 1 tool nhỏ dùng cho công việc và VB6 là lựa chọn. :D
"Mười lăm năm vẫn chạy tốt" :D

Go to advanced search