• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

ancntt2008
Posts: 4
Joined: Sun 27/05/2012 11:06 am
Been thanked: 1 time

tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Postby ancntt2008 » Mon 28/05/2012 11:12 am

Mình viết form đăng nhập như sau:
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
If login Is Nothing Then
MsgBox("ban chua nhap dung user hoac pass")
Else
MsgBox("dang nhap thanh cong")
End If

End Sub

- Cơ sở dữ liệu của mình là access với bảng thanhvien có 02 trường user, pass
- dangnhapQuerry của mình là:
SELECT COUNT(*) AS Login, [user] AS tendn, pass AS passdn
FROM thanhvien
GROUP BY [user], pass
HAVING (COUNT(*) = 1) AND ([user] = ?) AND (pass = ?)

* Kết quả ok nhưng không phân biệt được chữ hoa chữ thường: mình đánh admin mật khẩu ADMIN nó cũng thành công.

Nhờ các cậu giúp minh nhan. Thankstrankimliendtv
Posts: 3
Joined: Wed 13/06/2012 9:27 pm

Re: tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Postby trankimliendtv » Wed 13/06/2012 9:34 pm

hi bạn!bạn cho mình phần bạn chạy trên vb được không? chứ bạn viết như vậy mình ko kiểm tra được lỗi mà bạn đang hỏi.

phavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Re: tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Postby phavaphu » Thu 22/11/2012 8:12 pm

ancntt2008 wrote:Mình viết form đăng nhập như sau:
 1. Public Class Form1
 2.  
 3. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 4. Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
 5. If login Is Nothing Then
 6. MsgBox("ban chua nhap dung user hoac pass")
 7. Else
 8. MsgBox("dang nhap thanh cong")
 9. End If
 10.  
 11. End Sub

- Cơ sở dữ liệu của mình là access với bảng thanhvien có 02 trường user, pass
- dangnhapQuerry của mình là:
[vbnet]SELECT COUNT(*) AS Login, [user] AS tendn, pass AS passdn
FROM thanhvien
GROUP BY [user], pass
HAVING (COUNT(*) = 1) AND ([user] = ?) AND (pass = ?)
[/vbnet]
* Kết quả ok nhưng không phân biệt được chữ hoa chữ thường: mình đánh admin mật khẩu ADMIN nó cũng thành công.

Nhờ các cậu giúp minh nhan. Thanks


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests