Page 1 of 1

tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Posted: Mon 28/05/2012 11:12 am
by ancntt2008
Mình viết form đăng nhập như sau:
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
If login Is Nothing Then
MsgBox("ban chua nhap dung user hoac pass")
Else
MsgBox("dang nhap thanh cong")
End If

End Sub

- Cơ sở dữ liệu của mình là access với bảng thanhvien có 02 trường user, pass
- dangnhapQuerry của mình là:
SELECT COUNT(*) AS Login, [user] AS tendn, pass AS passdn
FROM thanhvien
GROUP BY [user], pass
HAVING (COUNT(*) = 1) AND ([user] = ?) AND (pass = ?)

* Kết quả ok nhưng không phân biệt được chữ hoa chữ thường: mình đánh admin mật khẩu ADMIN nó cũng thành công.

Nhờ các cậu giúp minh nhan. Thanks

Re: tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Posted: Wed 13/06/2012 9:34 pm
by trankimliendtv
hi bạn!bạn cho mình phần bạn chạy trên vb được không? chứ bạn viết như vậy mình ko kiểm tra được lỗi mà bạn đang hỏi.

Re: tạo form đăng nhập bằng VB.net và cơ sở dữ liệu Access

Posted: Thu 22/11/2012 8:12 pm
by phavaphu
ancntt2008 wrote:Mình viết form đăng nhập như sau:
 1. Public Class Form1
 2.  
 3. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 4. Dim login = Me.ThanhvienTableAdapter1.dangnhapQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
 5. If login Is Nothing Then
 6. MsgBox("ban chua nhap dung user hoac pass")
 7. Else
 8. MsgBox("dang nhap thanh cong")
 9. End If
 10.  
 11. End Sub

- Cơ sở dữ liệu của mình là access với bảng thanhvien có 02 trường user, pass
- dangnhapQuerry của mình là:
 1. SELECT COUNT(*) AS Login, [user] AS tendn, pass AS passdn
 2. FROM thanhvien
 3. GROUP BY [user], pass
 4. HAVING (COUNT(*) = 1) AND ([user] = ?) AND (pass = ?)

* Kết quả ok nhưng không phân biệt được chữ hoa chữ thường: mình đánh admin mật khẩu ADMIN nó cũng thành công.

Nhờ các cậu giúp minh nhan. Thanks