Page 1 of 1

RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript

Posted: Fri 03/12/2010 11:46 am
by Kasper
Tên: kasRichTextBox
Loại: User Control
Ngôn ngữ lập trình: .NET
Tác giả: Kasper
Chức năng: RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript1. Bạn lưu ý hai giá trị sau đây:
- SubDistance: luôn là số âm, nếu bạn gán cho nó số dương, sẽ hiển thị như superscript, giá trị mặc định là -3
- SupDistance: luôn là số dương, nếu bạn gán cho nó số âm, sẽ hiển thị như subscript, giá trị mặc định là 3
2. Sử dụng:
- Dùng thẻ <sub></sub> để hiển thị subscript
- Dùng thẻ <sup></sup> để hiển thị superscript
Ví dụ:
  1. kasRichTextBox1.Text = "1. Hiển thị kiểu subscript:\r\n" +
  2.                                     "\tH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>\tCO<sub>2</sub>\r\n\n" +
  3.                                     "2. Hiển thị kiểu superscript:\r\n" +
  4.                                     "\tx<sup>4</sup> + 5x<sup>3</sup> + 6x<sup>2</sup> + 12x + 8\r\n\n" +
  5.                                     "3. Nhiệt độ ngày hôm nay từ 26<sup>o</sup> đến 34<sup>o</sup>. Trời nắng, không mưa. Chiều trời mát, thích hợp đi nhậu (-_-) <sub>(*_-)</sub>";
  6.  

Re: RichTextBox hỗ trợ subscript và superscript

Posted: Wed 25/05/2011 2:59 pm
by qhhqnavy
cám ơn anh rất nhiều.
em tìm mãi không biết làm thế nào để hiển thị được như vậy.