• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

[C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby anhtuyenbk » Mon 07/04/2008 12:05 pm

Tên bài viết: C# và SQL Server 2005
Tác giả: Nguyễn Anh Tuyên
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: Các thao tác cơ bản C# với SQL Server 2005


C# và SQL Server 2005

Hiện nay, ngoài Access, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server được sử dụng rất phổ biến. Bài này sẽ đề cập đến các thao tác cơ bản giữa C# và SQL Server.
Để sử dụng đươc bài hướng dẫn này các bạn hãy tải file Database backup nằm ở trang đầu tiên này và restore nó vào SQL Server của mình.
Database này có tên là SampleTest bên trong có một Table tên là Danhsach..
Bảng này gồm có năm cột
STT : kiểu int
Name, Address, Phone, Email có kiểu là ntext.

1. Namespace cần thiết :
Để có thể thao tác tốt với SQL Server chúng ta nên sử dụng namespace.

Code: Select all

 1.    using System.Data;
 2. using System.Data.SqlClient;//Namespace dùng cho SQL


2. Kết nối với SQL Server
Để có thể kết nối chúng ta phải tạo ra chuỗi kết nối Connection String cung cấp cho nó đầy đủ các thành phần sau

Code: Select all

 1. Server hay Data Source = tên máy chủ\tên thể hiện của máy chủ SQL
 2.     Database hay Intial Catalog = Tên của Database mà mình định truy xuất trong SQL.
 3.     User id = Tên người sử dụng
 4.     Password = Mật mã bảo vệ
 5.     Integrated Security=SSPI hay true// bảo mật
 6.     Persist Security Info=False // Không trả về thông tin bảo mật

Ví dụ:

Code: Select all

 1. String varConnect = @"Data Source=servercomputer\sqlexpress;" +
 2.                                     "database=SampleTest;" +
 3.                                     "User ID =sa;"+
 4.                                     "Password =;" +
 5.                                     "Integrated Security=SSPI;" +
 6.                                     "Persist Security info =false";

Trong đó Servercomputer là tên máy tính của mình, SqlExpress là 1 thể hiện của máy chủ sql. Do đó bạn phải chỉnh sử lại cho phù hợp với máy của mình.
SampleTest là cơ sở dữ liệu mẫu được restore lại trong SQL.
Để tạo kết nối chúng ta dùng lớp SqlConnection.
Code hoàn chỉnh tạo kết nối và hủy kết nối;

Code: Select all

 1. SqlConnection objConnect;
 2.         #region "Tạo kết nối và hủy kết nối"
 3.             /// <summary>
 4.             /// Tạo kết nối
 5.             /// </summary>
 6.             private void subCreateConnect()
 7.             {
 8.                 String varConnect = @"Data Source=servercomputer\sqlexpress;" +
 9.                                     "database=SampleTest;" +
 10.                                     "User ID =sa;"+
 11.                                     "Password =;" +
 12.                                     "Integrated Security=SSPI;" +
 13.                                     "Persist Security info =false";
 14.                 objConnect = new SqlConnection(varConnect);
 15.                 objConnect.Open();
 16.             }
 17.             /// <summary>
 18.             /// Hủy kết nối
 19.             /// </summary>
 20.             private void subDestroyConnect()
 21.             {
 22.                 objConnect.Close();
 23.                 objConnect.Dispose();
 24.                 objConnect = null;
 25.             }
 26.         #endregion
Last edited by anhtuyenbk on Mon 07/04/2008 10:15 pm, edited 4 times in total.


Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] **C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby anhtuyenbk » Mon 07/04/2008 12:06 pm

3. Truy xuất dữ liệu trong SQL

3.1 Truy xuất dữ liệu bằng SQL trực tiếp có truyền tham số
Dùng SqlCommand để thực thi câu lệnh SQL.
Ở đây ta sẽ dùng SqlDataReader để đọc dữ liệu với tốc độ nhanh.

Code: Select all

 1. private void subSelectBySQLTruyềnthamsố()
 2.             {
 3.                 subCreateConnect();
 4.                 //Lệnh cần thúc hiện
 5.                 SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
 6.                 objCommand.Connection = objConnect;
 7.                 objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT>@STT";
 8.                 objCommand.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 3;
 9.                 SqlDataReader objReader = objCommand.ExecuteReader();
 10.                 DataTable objTable = new DataTable();
 11.                 objTable.Load(objReader);
 12.                 DGSQL.DataSource = objTable;
 13.                 //Hủy đối tượng
 14.                 objCommand.Dispose();
 15.                 objCommand = null;
 16.                 objTable.Dispose();
 17.                 objTable = null;
 18.                 subDestroyConnect();                
 19.             }


3.2 Truy xuất dữ liệu thông quan Adapter
Ở đây ta sẽ dùng SqlDataAdapter để thực thi command và dữ liệu lấy về sẽ được điền vào Datatable thông qua Fill.

Code: Select all

 1. private void subSelectBySQLAdapter()
 2.             {
 3.                 subCreateConnect();
 4.                 //Command
 5.                 SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
 6.                 objCommand.Connection = objConnect;
 7.                 objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT>@STT";
 8.                 objCommand.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 4;
 9.                 //SqlAdapter
 10.                 SqlDataAdapter objAdapter = new SqlDataAdapter();
 11.                 objAdapter.SelectCommand = objCommand;                          
 12.                 DataTable objTable = new DataTable();
 13.                 objAdapter.Fill(objTable);
 14.                 DGSQL.DataSource = objTable;
 15.                 //Hủy đối tượng
 16.                 objCommand.Dispose();
 17.                 objCommand = null;
 18.                 objTable.Dispose();
 19.                 objTable = null;
 20.                 objAdapter.Dispose();
 21.                 objAdapter=null;
 22.                 subDestroyConnect();                                
 23.             }


4. Binhding DataGridView với Textbox
Có nhiệm vụ khi ta clịck vào dòng nào trong DataGridView thì các dữ liệu trên dòng đó sẽ hiển thị trên Textbox.

Code: Select all

 1. private void subDatabinding()
 2.         {
 3.             txtSTT.DataBindings.Clear();
 4.             txtSTT.DataBindings.Add("Text", DGSQL.DataSource, "STT");
 5.             txtName.DataBindings.Clear();
 6.             txtName.DataBindings.Add("Text", DGSQL.DataSource, "Name");
 7.             txtAddress.DataBindings.Clear();
 8.             txtAddress.DataBindings.Add("Text", DGSQL.DataSource, "Address");
 9.             txtPhone.DataBindings.Clear();
 10.             txtPhone.DataBindings.Add("Text", DGSQL.DataSource, "Phone");
 11.             txtEmail.DataBindings.Clear();
 12.             txtEmail.DataBindings.Add("Text", DGSQL.DataSource, "Phone");
 13.            
 14.         }
Last edited by anhtuyenbk on Mon 07/04/2008 9:43 pm, edited 1 time in total.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] **C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby anhtuyenbk » Mon 07/04/2008 9:42 pm

5. Insert 1 Record vào trong Table

5.1 Insert dữ liệu vào Table bằng SQL trực tiếp có truyền tham số

Code: Select all

 1. private void subInsertDulieucótruyềnthamsố()
 2.             {
 3.                 subCreateConnect();
 4.                 //Command
 5.                 SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
 6.                 objCommand.Connection = objConnect;
 7.                 objCommand.CommandType = CommandType.Text;
 8.                 objCommand.CommandText = "Insert into Danhsach Values (@STT,@Name,@Address, @Phone, @Email)";
 9.                 //THam số
 10.                 objCommand.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(txtSTT.Text);
 11.                 objCommand.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.NText).Value = txtName.Text;  
 12.                 objCommand.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NText).Value = txtAddress.Text;
 13.                 objCommand.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NText).Value = txtPhone.Text;
 14.                 objCommand.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NText).Value = txtEmail.Text;                
 15.                 objCommand.ExecuteNonQuery();
 16.                 //Hueỷ đối tượng
 17.                 objCommand.Dispose();
 18.                 objCommand = null;                
 19.                 subDestroyConnect();                
 20.             }

Dùng objCommand.ExecuteNonQuery(); để thực thi command.

5.2 Insert dữ liệu vào Table thông qua Adapter
Để Insert được 1 record mới vào trong table thông qua Adapter thì đầu tiên ta phải Insert thêm 1 dòng mới vào trong Table trước.

Code: Select all

 1. private void subInsertDữliệuByAdapter()
 2.             {
 3.                 subCreateConnect();
 4.                 //Command
 5.                 SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
 6.                 objCommand.Connection = objConnect;
 7.                 objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT>@STT";
 8.                 objCommand.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int).Value = 4;
 9.                 //SqlAdapter
 10.                 SqlDataAdapter objAdapter = new SqlDataAdapter();
 11.                 objAdapter.SelectCommand = objCommand;
 12.                 DataTable objTable = new DataTable();
 13.                 objAdapter.Fill(objTable);
 14.                 //Insert 1 dòng mới vào DataTable
 15.                 DataRow objRow = objTable.NewRow();
 16.                 objRow["STT"] = Convert.ToInt32(txtSTT.Text);
 17.                 objRow["Name"] = txtName.Text;
 18.                 objRow["Address"] = txtAddress.Text;
 19.                 objRow["Phone"] = txtPhone.Text;
 20.                 objRow["Email"] = txtEmail.Text;
 21.                 objTable.Rows.Add(objRow);
 22.                 //Tạo command để Insert dữ liệu vào Database nguồn
 23.                 objCommand = new SqlCommand();
 24.                 objCommand.Connection = objConnect;
 25.                 objCommand.CommandType = CommandType.Text;
 26.                 objCommand.CommandText = "Insert into Danhsach Values (@STT,@Name,@Address, @Phone, @Email)";
 27.                 //THam số
 28.                 objCommand.Parameters.Add("@STT", SqlDbType.Int,5,"STT");
 29.                 objCommand.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.NText,30,"Name");
 30.                 objCommand.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NText,30,"Address");
 31.                 objCommand.Parameters.Add("@Phone", SqlDbType.NText,10,"Phone");
 32.                 objCommand.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.NText,30,"Email");
 33.                 //Update dòng mới vào nguồn
 34.                 objAdapter.InsertCommand = objCommand;
 35.                 objAdapter.Update(objTable);
 36.                 //Hủy đối tượng
 37.                 objCommand.Dispose();
 38.                 objCommand = null;
 39.                 objTable.Dispose();
 40.                 objTable = null;
 41.                 objAdapter.Dispose();
 42.                 objAdapter = null;
 43.                 subDestroyConnect();                
 44.             }
 45.  

Dùng objAdapter.Update(objTable); để update record mới vào Table nguồn.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
binhclubman
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 29
Joined: Thu 23/10/2008 3:21 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby binhclubman » Sat 25/10/2008 10:36 am

Thank you pa'c anhtuyen nhìu. bài này giúp ích tui nhiều lắm.
Code bằng EmEditor rất tuyệt

minhhoang010186
Posts: 4
Joined: Mon 23/02/2009 5:02 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby minhhoang010186 » Thu 26/02/2009 9:04 am

Mình dùng chuỗi này thì connect qua mạng LAN vẫn không được:
string strConn = "Server=ViDu;Database=Ok;Integrated Security=false;";
(ViDu là tên server mà mình muốn kết nối tới, có địa chỉ IP là 192.168.1.1, Ok là CSDL mà mình cần dùng)

Ai có thể cho mình biết tại sao không connect qua mạng LAN được không? Hichic :(( =(( :-/ @-)

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby tungcan5diop » Thu 26/02/2009 9:11 am

minhhoang010186 wrote:Mình dùng chuỗi này thì connect qua mạng LAN vẫn không được:
string strConn = "Server=ViDu;Database=Ok;Integrated Security=false;";
(ViDu là tên server mà mình muốn kết nối tới, có địa chỉ IP là 192.168.1.1, Ok là CSDL mà mình cần dùng)

Ai có thể cho mình biết tại sao không connect qua mạng LAN được không? Hichic :(( =(( :-/ @-)

bạn dùng Vb.net hay C# vậy...kết nối qua Server sao mình ko thấy bạn để User,Pwd....bạn xem lại coi sao :-/
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

minhhoang010186
Posts: 4
Joined: Mon 23/02/2009 5:02 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby minhhoang010186 » Thu 26/02/2009 9:22 am

Tiêu đề là C# mà bạn. Mình connect qua Window Authentication nên đâu cần user và pass đâu

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby tungcan5diop » Thu 26/02/2009 9:34 am

minhhoang010186 wrote:Tiêu đề là C# mà bạn. Mình connect qua Window Authentication nên đâu cần user và pass đâu

bạn tham khảo ở đây nè
http://www.connectionstrings.com/sql-server-2005
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

hghkht
Posts: 4
Joined: Thu 21/05/2009 12:41 am

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby hghkht » Thu 06/08/2009 4:15 pm

Mình đã kết nối được với CSDL rồi. Nhưng bây giờ mình muốn đưa dữ liệu từ một bảng (hay nhiều bảng) trong CSDL lên Listview hay Datagridview thì làm thế nào? Mong các bác hướng dẫn cách làm.

powermax
Posts: 1
Joined: Fri 14/08/2009 4:03 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby powermax » Sun 23/08/2009 7:27 pm

Anh có thể post source code bài này lên được không? Em đang cần Source code hoàn chỉnh của bài này để làm mẫu tham khảo.

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby anhtuyenbk » Sun 23/08/2009 10:23 pm

Mục đich bài Tut là để các bạn tự thực hành, do đó ko có post project.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

vuhuy_slcity
Posts: 1
Joined: Wed 22/04/2009 8:50 am

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby vuhuy_slcity » Thu 01/10/2009 9:50 pm

Anh tuyên . em mới học C# bây giờ tạo được cơ sở dữ liệu bằng SQL server 2005 rồi nhưng mà không thể nào kết nối tới máy khác được ( Cơ sở dữ liệu để ở máy bạn trong mạng lan có IP ) . nếu đặt tại máy em thì kết nối ổn . nhưng chuyển sang máy khác không cho kết nối . Bên máy đó nếu chạy cơ sở dữ liệu trên máy cũng vẫn bình thường . chuỗi kết nối của em :

Code: Select all

 1. public static string con = "Data Source=192.168.1.8\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=E:\\Toedit_examquestion.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=False";
192.168.1.8 là IP máy bạn em . mọi người giúp em với.

User avatar
akira
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 354
Joined: Sat 25/10/2008 11:11 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 69 times

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby akira » Sat 10/10/2009 12:07 am

em hơi gà nên hỏi một câu: việc nhồi dữ liệu trực tiếp và nhồi dữ liệu thông qua Adapter thì khác nhau chỗ nào ạ? cách nhồi nhét nào là an toàn hơn cho CSDL ạ?

tuanhoaitan
Posts: 1
Joined: Sun 08/03/2009 10:57 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby tuanhoaitan » Thu 22/10/2009 10:26 pm

E có một combobox chứa danh sách các phòng ban.Có một datagrid ,khi em chọn 1 phòng ban từ combobox thì sẽ hiển thị những nhân viên của phòng ban đóa như địa chỉ,tên,ngày sinh.................
Mong mọi người giúp đỡ.Thank

HaiPT
VIP
VIP
Posts: 252
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Location: Hải Phòng
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby HaiPT » Fri 23/10/2009 9:18 pm

minhhoang010186 wrote:Mình dùng chuỗi này thì connect qua mạng LAN vẫn không được:
string strConn = "Server=ViDu;Database=Ok;Integrated Security=false;";
(ViDu là tên server mà mình muốn kết nối tới, có địa chỉ IP là 192.168.1.1, Ok là CSDL mà mình cần dùng)

Ai có thể cho mình biết tại sao không connect qua mạng LAN được không? Hichic :(( =(( :-/ @-)

Cấu hình mặc định của SQL2005 là "Local only", do vậy bạn phải vào "SQL Server Surface Area Configuration" để bật chế độ
"Local and remote connection"
Phạm Hải
Quản trị dự án ,Chuyên gia đào tạo
Đại học FPT

HaiPT
VIP
VIP
Posts: 252
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Location: Hải Phòng
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby HaiPT » Fri 23/10/2009 9:30 pm

akira wrote:em hơi gà nên hỏi một câu: việc nhồi dữ liệu trực tiếp và nhồi dữ liệu thông qua Adapter thì khác nhau chỗ nào ạ? cách nhồi nhét nào là an toàn hơn cho CSDL ạ?

Nhồi dữ liệu trực tiếp ở đây là gì ??
ý của em chắc là dùng SqlCommand , sau đó thực thi các query hoặc các sql statement ??
Hiện tại dùng ADO.NET có hai cách thực truy cập dữ liệu:
1 - Dùng SqldataAdapter
2 - Dùng SqlCommand
Hai cách này có những điểm khác biệt như sau :

Dùng SlqCommand gần với cách truy xuất cổ điển từ ADO 2.X, đây mô hình duy trì kết nối thường trực ( connected model), để dùng command bạn phải quản lý việc khởi tạo , mở và đóng các connection
DataAdapter ngược lại chính là mô hình kết nối không thường trực ( disconected model ) , bạn không cần phải lo việc quản lý , đóng mở các connection, mỗi khi dữ liệu được lấy về và fill vào 1 Dataset, datatatable thì connection sẽ được tự động đóng,Ngoài ra DataAdapter còn là 1 object rất mạnh mẽ, hỗ trợ hầu hết các thao tác cần thiết với CSDL như batch update, transaction..etc
Phạm Hải
Quản trị dự án ,Chuyên gia đào tạo
Đại học FPT

User avatar
akira
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 354
Joined: Sat 25/10/2008 11:11 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 69 times

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby akira » Mon 26/10/2009 1:33 pm

HaiPT wrote: ý của em chắc là dùng SqlCommand , sau đó thực thi các query hoặc các sql statement ??

dạ đúng rồi anh. anh cho em hỏi cách dùng SqlCommand với SqldataAdapter thì cách nào an toàn cho dữ liệu hơn anh ha?
thằng bạn em nó nói xài SqldataAdapter cho pro, an toàn. an toàn thì em ko rõ nhưng em chả thấy pro chút nào khi chỉ cần select, insert, delete. SqldataAdapter trong trường hợp này giống cầm dao mổ trâu đi giết ruồi quá.

cham3cham
Posts: 4
Joined: Thu 29/10/2009 2:31 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby cham3cham » Thu 29/10/2009 9:03 pm

Bro cho mình đao phần code với! không tìm thấy đâu cả! [-O<

huusang5287
Posts: 1
Joined: Fri 25/06/2010 5:31 pm

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby huusang5287 » Fri 25/06/2010 5:41 pm

khi kêt nối sql 2005 thì mình bị lỗi này:
A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake.(provider: SSL Provider, error: 0 - The certificate chain was issued by an authority that is not trusted.)"
Rất mong được mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người!

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: [C#] C# và SQL Server 2005 - Sự kết hợp hoàn hảo

Postby tiger86love102 » Fri 25/06/2010 6:10 pm

Lạ nhỉ :-?
Ngày xửa ngày xưa tiger cần VB.NET với access thì anh Tuyên có ngay bài [VB.NET]làm việc với csdl access.
Ngày nảy ngày nay tiger cần C# với sql server 2005 thì anh Tuyên đã cho ra lò bài này.
Hay quá :D
Một phiếu THANKS to tướng cho anh Tuyên :D
Đội bóng Ready
facebook.com/tiger86love102


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest