• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[.Net] Dynamic Crystal Report

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

[.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Sun 18/01/2009 11:23 pm

Tên bài viết: Dynamic Crystal Report
Tác giả: Đoàn Thị Thùy Trang
Cấp độ bài viết: Cơ bản + Hơi nâng cao
Tóm tắt: Hướng dẫn thao tác với Crystal Report động (Crystal Report.Net)


Dynamic Crystal Report


-Đa số các trường hiển thị trong các báo cáo đều được thiết kế cố định, tức là lúc thiết kế thế nào thì lúc hiển thị nó sẽ y thế ấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta lại có nhu cầu điều khiển, tùy biến việc hiển thị của các trường đó, vậy phải làm thế nào đây? Tạo report động.
-Bài viết này là kết quả của quá trình tìm hiểu, học hỏi của mình. Vì vậy, để hiển thị một report động, cách thực hiện của mình có thể hơi dài dòng một xíu. Nói chung, nó cũng còn theo phong cách “du kích”, đụng đâu đánh đó thôi, mà kệ, miễn nó chạy ầm ầm hong báo lỗi là ok òi. Bạn nào có cách hay hơn thì chia xẻ nhé. Nếu không thì … cũng hong sao. :D Mình cũng mới tập viết tut thôi nên nếu thấy chỗ nào khó hiểu hay lướt quá thì mọi người cứ đóng góp ý kiến nha.

1. Giới thiệu:
“Tin học” là gì ? Hì, hiểu nôm na, mau lẹ là có tin mới học :)) Bởi vậy, học qua ví dụ là cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Nào bắt đầu nhá.
- Dữ liệu để test report: Đặt trong thư mục Data của Project
- Tên CSDL: DynamicReport.mdb Pass: 123
DynamicReportVB.rar
Dynamic Crystal Report (VB.Net)
(74.74 KiB) Downloaded 7322 times

2. Module phục vụ cho việc hiển thị report:
- Kiểm tra sự tồn tại của bảng dữ liệu trong CSDL. Trong đó, tablename là tên bảng cần kiểm tra.

Code: Select all

 Function Kiemtra(ByVal tablename As String) As Boolean   Dim dt As DataTable = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, _                                New Object() {Nothing,Nothing, Nothing, "TABLE"})   For Each dr As DataRow In dt.Rows        If dr("TABLE_NAME") = tablename Then             Kiemtra = True             Exit For        End If    Next    Return KiemtraEnd Function 


- Hiển thị report:

Code: Select all

 Sub ShowReport(ByVal frm As FrmReport, ByVal rpt As ReportDocument, _                       ByVal ds As DataSet, _                       Optional ByVal bien() As Integer = Nothing, _                       Optional ByVal giatri() As String = Nothing)    rpt.SetDatabaseLogon("Admin", "123")    rpt.SetDataSource(ds)    If Not bien Is Nothing Then          For i As Integer = 0 To bien.Length - 1              rpt.SetParameterValue(bien(i), giatri(i))          Next    End If    frm.crp.ReportSource = rpt    frm.crp.Refresh()    frm.crp.Zoom(100)    frm.Show() End Sub 


Trong đó:
+ FrmReport: form hiển thị Report, form này chứa control CrystalReportViewer tên là crp.
+ bien, giatri: các tham số tùy chọn dùng để truyền giá trị cho các parameter trong report. Nếu report không có thì thiết lập bằng nothing.

- Thực thi câu truy vấn sql

Code: Select all

 Sub execute(ByVal s As String)      Dim cmd As OleDbCommand = New OleDbCommand(s, con)      cmd.ExecuteNonQuery()      cmd.Dispose()      cmd = NothingEnd Sub 
Last edited by thuytrang2542000 on Sun 18/01/2009 11:56 pm, edited 3 times in total.


^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Sun 18/01/2009 11:39 pm

3. Các ví dụ report động: ví dụ dễ thấy nhất là trong quản lý lương nên mình cho toàn ví dụ về lương thôi :D
a. Cơ bản: vẫn còn trong khả năng thiết kế, mặc dù hơi phiền 1 xíu. :(
hinh1.JPG
hinh1.JPG (8.93 KiB) Viewed 20662 times

- optThang, cboThang, cboNamThang
- optQuy, cboQuy, cboNamQuy
- btnXem, btnThoat

Ví dụ 1:
- Trường hợp Quyết toán lương theo quý. Một năm có 4 quý. Xem theo quý 1 thì sẽ hiện thông tin lương tháng 1,2,3 ; quý 2 sẽ hiện tháng 4,5,6 ;quý 3 sẽ hiện tháng 7,8,9 ; quý 4 sẽ hiện tháng 10,11,12. Xét chung lại thì chỉ có 4 trường hợp này xảy ra. Vì vậy, đối với trường hợp này, ta chỉ cần làm 1 việc rất ư là đơn giản, ngồi thiết kế 4 cái report tương ứng cho 4 quý. >:)
- Giải quyết: tạo 1 bảng tạm để lấy dữ liệu theo từng quý. Sau đó thiết kế report dựa vào bảng đó. Đầu tiên là quý 1. Ta sẽ select dữ liệu theo quý 1 rồi đưa ra bảng tạm có tên là LQ rồi thực hiện theo các bước sau :
Bước 1: Tạo Report dùng Report Wizard cho nhanh nhé. Trong Create New Connection --- > Access/Excel(DAO) và thiết lập như hình -- > chọn bảng LQ làm nguồn --- > Next --- > Next --- > Finish

hinh2.JPG


hinh3.JPG


Bước 2: Kéo các field vô, thiết kế, chỉnh sửa lại report. Vậy là xong … được 1 quý.
Bước 3: Xóa cái table tạm LQ ở trên đi, select dữ liệu theo quý 2 rồi đưa vào bảng tạm có tên là LQ, thực hiện lại các bước trên. Tương tự cho các quý còn lại.
Bước 4: Hiển thị report.

Code: Select all

 1.  
 2. Dim tablename As String
 3. Dim nam As String
 4. nam = cboNamQuy.Text.Trim
 5. ' Kiểm tra sự tồn tại của bảng LQ trong dữ liệu, nếu có thì xóa nó đi, nếu chưa có thì tạo bảng LQ
 6. '--------------------------
 7. If Kiemtra("LQ") Then execute(" Drop table LQ ")
 8. Dim Q As String = cboQuy.Text.Trim
 9. Dim s As String = ""
 10. Dim s1 As String = " Select "
 11. Dim s2 As String = " "
 12. Dim s3 As String = " From "
 13. Dim f As Boolean = False
 14. Dim p As String = ""
 15. For i As Integer = (((CInt(Q) - 1) * 3) + 3) To (((CInt(Q) - 1) * 3) + 1) Step -1
 16.     If i < 10 Then
 17.          tablename = "Luong0" & Trim(Str(i)) & Trim(nam)
 18.     Else
 19.          tablename = "Luong" & Trim(Str(i)) & Trim(nam)
 20.     End If
 21.     If Kiemtra(tablename) Then
 22.         If f = False Then
 23.            s1 = s1 & tablename & ".MaNV," & tablename & ".Hoten," & tablename & ".MaCV," & tablename & ".TenCV," & tablename & ".MaBP," & tablename & ".TenBP,"
 24.            s2 = "iif(" & tablename & ".Thuclanh is null,0," & tablename & ".Thuclanh) as T" & Mid(tablename, 6, 2) & s2
 25.            p = tablename
 26.            f = True
 27.            s3 = s3 & tablename
 28.         Else
 29.            s1 = s1
 30.            s2 = "iif(" & tablename & ".Thuclanh is null,0," & tablename & ".Thuclanh) as T" & Mid(tablename, 6, 2) & "," & s2
 31.            s3 = s3 & " left join " & tablename & " on " & p & ".MaNV=" & tablename & ".MaNV"
 32.         End If
 33.     Else
 34.         If f = False Then
 35.            s1 = s1
 36.            s2 = " , 0 as T" & Mid(tablename, 6, 2) & s2
 37.         Else
 38.            s1 = s1
 39.            s2 = " 0 as T" & Mid(tablename, 6, 2) & "," & s2
 40.         End If
 41.      End If
 42.      s = s1 & s2 & " into LQ " & s3
 43. Next
 44. Dim s4 As String = s
 45. '---------------------------------------------
 46. If f = True Then
 47.     ‘tạo bảng tạm LQ
 48.      execute(s4)
 49.      'gọi report
 50.      Dim daLQ As New OleDbDataAdapter("Select * From LQ", con)
 51.      Dim dsLQ As DataSet = New DataSet()
 52.      daLQ.Fill(dsLQ)
 53.      If CInt(Q) = 1 Then ShowReport(FrmReport, New crpLQ1(), dsLQ, _
 54.                                      New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 55.      If CInt(Q) = 2 Then ShowReport(FrmReport, New crpLQ2(), dsLQ, _
 56.                                      New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 57.      If CInt(Q) = 3 Then ShowReport(FrmReport, New crpLQ3(), dsLQ, _
 58.                                      New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 59.      If CInt(Q) = 4 Then ShowReport(FrmReport, New crpLQ4(), dsLQ, _
 60.                                      New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 61. Else
 62.     MessageBox.Show("Không có dữ liệu quý " & cboQuy.Text & " năm " & nam)
 63. End If
 64.  


Kết quả :
hinh4.JPG
Last edited by thuytrang2542000 on Mon 19/01/2009 12:00 am, edited 1 time in total.
^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Sun 18/01/2009 11:53 pm

Ví dụ 2:
- Trường hợp xem bảng lương theo tháng, khi người dùng chọn tháng nào thì cho xem bảng lương tháng đó. Các bảng lương tháng có cấu trúc giống nhau, chỉ khác ở phần số liệu trong từng tháng. Trong đó các bảng lương tháng được đặt tên theo nguyên tắc sau : Luong[thang][nam] . Ví dụ: Luong072008
- Giải quyết: yêu cầu trong dữ liệu phải tổn tại 1 bảng lương tháng bất kỳ dùng để phục vụ cho việc thiết kế.
Bước 1: Tạo Blank Report.
Bước 2: Right Click vào Database Fields --- > Database Expert …
hinh5.JPG

Bước 3: Chọn Add Command rồi gõ câu sql vô như hình
hinh6.JPG

Trong đó:
+{?thang} {?nam} là các parameter cần truyền vào để report biết đó là bảng lương của tháng nào, năm nào. Để tạo các parameter này, chọn Create… ,trong phần Default Value gõ vào tháng của bảng lương (tồn tại trong dữ liệu). Ví dụ trong dữ liệu ta có bảng lương Luong072008 thì gõ vào 07 . Tương tự, đối với parameter nam gõ vào 2008 .
+ Chọn Value Type kiểu gì thì khi truyền biến từ form vào report nhớ truyền theo kiểu ấy.
hinh7.JPG
hinh7.JPG (15.42 KiB) Viewed 20640 times

Bước 4: Kéo các field vào và thiết kế, chỉnh sửa lại report.
Bước 5: Hiển thị Report

Code: Select all

 1.  
 2. Dim tablename As String
 3. Dim thang As String
 4. Dim nam As String
 5. nam = cboNamThang.Text.Trim
 6. thang = cboThang.Text.Trim
 7. If CInt(cboThang.Text) < 10 Then thang = "0" + cboThang.Text.Trim
 8. tablename = "Luong" + Trim(thang) + Trim(nam)
 9. 'Kiểm tra bảng dữ liệu
 10. If Kiemtra(tablename) Then
 11.      Dim daLT As New OleDbDataAdapter("Select * From " & tablename, con)
 12.      Dim dsLT As DataSet = New DataSet()
 13.      daLT.Fill(dsLT)
 14.      ShowReport(FrmReport, New crpLuongThang(), dsLT, _
 15.                                                     New Integer() {0, 1}, New String() {nam, thang})
 16. Else
 17.       MessageBox.Show("Không có dữ liệu tháng " & thang & " năm " & nam, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 18. End If
 19.  


Kết quả:
hinh8.JPG
^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Sun 18/01/2009 11:58 pm

b. Nâng cao (1 xíu thôi :D )
chờ mọi người cho ý kiến phần trên ròi mới viết tiếp :x
^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby tungcan5diop » Mon 02/03/2009 1:32 pm

bài viết đang hay mà Trang,Trang viết tiếp luôn đi,thành một bài hoàn chỉnh để mình đưa vào bài viết Hướng Dẫn luôn,tui và một số mem nữa chắc chắn là rất cần những cái mà Trang đang viết,viết tiếp nha :D
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

huycodon
Posts: 5
Joined: Sat 08/11/2008 8:49 am

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby huycodon » Tue 17/03/2009 8:01 pm

Bạn ơn mình cũng rất cần tài liệu này! Bạn cho mình hỏi mình có cơ sở dữ liệu trong SQL Sever 2000 mình muốn tạo 01 report trong vb 6.0. Thì mình phải làm như thế nào rất mong bạn giup

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Tue 17/03/2009 9:44 pm

@huycodon: Bạn nè, bạn dùng CrystalReport luôn à, nếu bạn dùng nó thì T sẽ giúp bạn. T dùng CrystalReport10. Cũng tương tự như cái hướng dẫn T viết ở trên thôi. Để T coi lại đã. Lâu không viết VB rồi :(
^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

hatrunghoa
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Sat 27/09/2008 11:37 am

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby hatrunghoa » Tue 17/03/2009 10:46 pm

Download về dùng thử xem sao

User avatar
huongsonngochung
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 38
Joined: Sat 07/02/2009 8:34 am
Location: Hồ Chí Minh
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby huongsonngochung » Wed 13/05/2009 4:41 pm

Cám ơn nhiều, Mình đang cần cái này.
HƯƠNG SƠN NGỌC HƯNG

longlanh123123
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Mon 16/03/2009 10:48 am

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby longlanh123123 » Wed 13/05/2009 10:24 pm

bạn thuytrang ơi bạn có thể up lên đoạn code kiểm tra sự tồn tại của bảng 'LQ' khi kết nối với Sql server 2000 được không? và cả cách bạn tạo bảng tam LQ như thế nào nữa.

User avatar
thuytrang2542000
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 155
Joined: Mon 21/04/2008 3:10 am
Location: TP.HCM
Been thanked: 6 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby thuytrang2542000 » Mon 18/05/2009 9:24 pm

cách t dùng
1. kiểm tra sự tồn tại của bảng: ví dụ kiểm tra bảng 'HopDong' xem có tồn tại trong CSDl hay không

Code: Select all

 1.  
 2. SELECT name
 3. FROM  sysobjects
 4. WHERE name='HopDong'  
 5.  

2. tạo bảng LQ , t dùng sql "Select ... Into LQ From ...."

Code: Select all

 1.  
 2. #Region "Thực thi câu sql"
 3.     Public Sub execute(ByVal s As String)
 4.         Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(s, con)
 5.         cmd.ExecuteNonQuery()
 6.         cmd.Dispose()
 7.         cmd = Nothing
 8.     End Sub
 9. #End Region
 10.  

Code: Select all

 1.  
 2. If KiemTra("LQ") Then execute(" Drop table LQ ")
 3. Dim Q As String = cboQuy.Text.Trim
 4. Dim s As String = ""
 5. Dim s1 As String = " Select "
 6. Dim s2 As String = " "
 7. Dim s3 As String = " From "
 8. Dim f As Boolean = False
 9. Dim p As String = ""
 10. For i As Integer = (((CInt(Q) - 1) * 3) + 3) To (((CInt(Q) - 1) * 3) + 1) Step -1
 11.     If i < 10 Then
 12.        tablename = "Luong0" & Trim(Str(i)) & Trim(nam)
 13.     Else
 14.        tablename = "Luong" & Trim(Str(i)) & Trim(nam)
 15.     End If
 16.     If KiemTra(tablename) Then
 17.        If f = False Then
 18.          s1 = s1 & tablename & ".MaNV," & tablename & ".Hoten," & tablename & ".MaCV," & tablename & ".TenCV," & tablename & ".MaBP," & tablename & ".TenBP,"
 19.          s2 = tablename & ".Thuclanh as T" & Mid(tablename, 6, 2) & s2
 20.          p = tablename
 21.          f = True
 22.          s3 = s3 & tablename
 23.        Else
 24.          s1 = s1
 25.          s2 = tablename & ".Thuclanh as T" & Mid(tablename, 6, 2) & "," & s2
 26.          s3 = s3 & " left join " & tablename & " on " & p & ".MaNV=" & tablename & ".MaNV"
 27.        End If
 28.     Else
 29.        If f = False Then
 30.           s1 = s1
 31.           s2 = " , 0 as T" & Mid(tablename, 6, 2) & s2
 32.        Else
 33.           s1 = s1
 34.           s2 = " 0 as T" & Mid(tablename, 6, 2) & "," & s2
 35.        End If
 36.     End If
 37.     s = s1 & s2 & " into LQ " & s3
 38.     Next
 39.     Dim s4 As String = s
 40.     MessageBox.Show(s4)
 41.     If f = True Then
 42.        execute(s4)
 43.        'Update giá trị null
 44.        For i As Integer = (((CInt(Q) - 1) * 3) + 3) To (((CInt(Q) - 1) * 3) + 1) Step -1
 45.            If i < 10 Then
 46.                execute("Update LQ set T0" & i & "=0 where T0" & i & " is Null")
 47.            Else
 48.                execute("Update LQ set T" & i & "=0 where T" & i & " is Null")
 49.            End If
 50.         Next
 51. '//////////////////////////// xem report
 52. If CInt(Q) = 1 Then showreport(FrmReport, New crpLQ1(), New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 53. If CInt(Q) = 2 Then showreport(FrmReport, New crpLQ2(), New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 54. If CInt(Q) = 3 Then showreport(FrmReport, New crpLQ3(), New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 55. If CInt(Q) = 4 Then showreport(FrmReport, New crpLQ4(), New Integer() {0, 1}, New String() {Q, nam})
 56. '/////////////////////
 57. Else
 58.      MessageBox.Show("Không có dữ liệu quý " & cboQuy.Text & " năm " & nam)
 59. End If
 60.  
^^ Nhìn lên thì không bằng ai . Nhìn xuống thì hổng còn ai ngoài mình ^^

tamnv
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 56
Joined: Thu 30/04/2009 10:52 pm

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby tamnv » Mon 25/05/2009 10:21 pm

Bạn ơi mình chạy chương trình lỗi "Logon failed, Please try again", Đồng thời khi tắt Chương trình màn hình nhấp nháy đến 5 phút rồi mới thoát được.

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby hoangthu1974 » Tue 07/07/2009 8:58 pm

Chào mừng thuytrang tái xuất giang hồ. Bài viết của em rất hay.
Anh chỉ bổ sung một chi tiết nhỏ thôi

Code: Select all

 1. Function Kiemtra(ByVal tablename As String) As Boolean
 2.     Dim dt As DataTable = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, _
 3.                                                                         New Object() {Nothing,Nothing, Nothing, "TABLE"})
 4.     For Each dr As DataRow In dt.Rows
 5.         If dr("TABLE_NAME") = tablename Then Return True
 6.     Next
 7.     Return False
 8. End Function

Lệnh Return sẽ nhảy ra khỏi For ngay lập tức. Và, theo như vo_minhdat2007, For Each sẽ chạy chậm hơn For..Next 500 lần nên nếu ở project cần xử lý nhiều, nên dùng hàm For i As Integer = 0 to dt.Rows.Count - 1 Step 1 để tăng tốc độ xử lý.

manhit45

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby manhit45 » Sat 15/08/2009 10:02 am

Khi in ra báo cáo em nhập mật khẩu 123 mà không được thế là sao nhỉ.

phuongtagtime
Posts: 1
Joined: Thu 31/12/2009 11:50 am

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby phuongtagtime » Sun 10/01/2010 9:11 am

Xin chào cả nhà !
Mình có một số thắc mắc về bài viết trên
1. Bài viết của "thuytrang2542000" là kết nối csdl từ bảng trong access nếu mà kết nối từ querry thì code sửa lại như thế nào
2. Không biết trong query mình lọc dữ liệu theo từng tháng được không ?
Xin cả nhà giải đáp thắc mắc giùm mình nhé
Thanks a lot !

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby bocapit » Sun 10/01/2010 9:29 am

 1. Imports System.Data.SqlClient
 2. Imports CrystalDecisions.CrystalReports.Engine
 3. Imports CrystalDecisions.Shared
 4. Imports System.Data
 5. Public Class Form1
 6.     Dim objRpt As New CrystalReport1
 7.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,
 8.     ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 9.         Dim cnn As SqlConnection
 10.         Dim connectionString As String
 11.         Dim sql As String
 12.  
 13.         connectionString = "data source=SERVERNAME; _
 14.         initial catalog=crystaldb;user id=sa;password=PASSWORD;"
 15.         cnn = New SqlConnection(connectionString)
 16.         cnn.Open()
 17.         sql = procesSQL()
 18.         Dim dscmd As New SqlDataAdapter(sql, cnn)
 19.         Dim ds As New DataSet1
 20.         dscmd.Fill(ds, "Product")
 21.         objRpt.SetDataSource(ds.Tables(1))
 22.         CrystalReportViewer1.ReportSource = objRpt
 23.         CrystalReportViewer1.Refresh()
 24.     End Sub
 25.     Public Function procesSQL() As String
 26.         Dim sql As String
 27.         Dim inSql As String
 28.         Dim firstPart As String
 29.         Dim lastPart As String
 30.         Dim selectStart As Integer
 31.         Dim fromStart As Integer
 32.         Dim fields As String()
 33.         Dim i As Integer
 34.         Dim MyText As TextObject
 35.  
 36.         inSql = TextBox1.Text
 37.         inSql = inSql.ToUpper
 38.  
 39.         selectStart = inSql.IndexOf("SELECT")
 40.         fromStart = inSql.IndexOf("FROM")
 41.         selectStart = selectStart + 6
 42.         firstPart = inSql.Substring(selectStart, (fromStart - selectStart))
 43.         lastPart = inSql.Substring(fromStart, inSql.Length - fromStart)
 44.  
 45.         fields = firstPart.Split(",")
 46.         firstPart = ""
 47.         For i = 0 To fields.Length - 1
 48.             If i > 0 Then
 49.                 firstPart = firstPart  &  " , "  _
 50.                 & fields(i).ToString() & "  AS COLUMN" & i + 1
 51.                 MyText = CType(objRpt.ReportDefinition.ReportObjects("Text"  _
 52.                 & i + 1), TextObject)
 53.                 MyText.Text = fields(i).ToString()
 54.             Else
 55.                 firstPart = firstPart & fields(i).ToString() & _
 56.                 "  AS COLUMN" & i + 1
 57.                 MyText = CType(objRpt.ReportDefinition.ReportObjects("Text" & _
 58.                  i + 1), TextObject)
 59.                 MyText.Text = fields(i).ToString()
 60.             End If
 61.         Next
 62.         sql = "SELECT " & firstPart & " " & lastPart
 63.         Return sql
 64.     End Function
 65.  
 66. End Class
 67.  


Ở đây cả núi, cái gì củng thấy hết nè! Có hình ảnh nữa, không đọc được thì củng nhìn được
http://vb.net-informations.com/crystal- ... string.htm
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X

huongcntt
Posts: 3
Joined: Tue 25/02/2014 5:10 pm
Location: Vĩnh phúc

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby huongcntt » Tue 25/02/2014 5:24 pm

Mình không biết tải CrystalReport ở đâu cả, vì mình đang dùng VB 6.0
mình muốn mở bài Vb có sẵn nhưng ko tài nào mở đc Trang ời
toàn báo lỗi thiếu file thôi
giúp tớ với

binsun93
Posts: 9
Joined: Wed 16/10/2013 8:37 pm

Re: [.Net] Dynamic Crystal Report

Postby binsun93 » Mon 03/03/2014 9:46 pm

làm sao in theo mã vậy bạn, nó xuất hiện 1 khung với mã là @MAPB (mã phòng ban) thì mình làm 1 combobox để lấy dữ liệu rồi report ra thoi


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests