• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo game Snake đơn giản

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Tạo game Snake đơn giản

Postby vo_minhdat2007 » Thu 24/09/2009 11:01 am

Tên bài viết: Tạo game Snake đơn giản
Tác giả: Võ Minh Đạt
Cấp độ bài viết: Trung bình
Tóm tắt: Tạo game Snake đơn giản, sử dụng mảng 2 chiều và một số biến quản líNhìn code có lẽ bạn cho là dài, nhưng hãy thử xoá hết chú thích, xem còn lại bao nhiêu hàng :))

Project mẫu (VS 2008) :
Snake.rar
(58.6 KiB) Downloaded 2917 times


I. Giao diện :
Chỉ đơn giản một PictureBox (tên là imgField) có:
 • Location : Tuỳ ý
 • Size : Phải là hình vuông (Width = Height) và phải chia hết cho số ô của bản đồ
  Trong ví dụ này, size của imgField là 400x400 (chia đều 20 ô, mỗi ô 20x20)

Thuộc tính KeyPreview của Form : True

Ngoài ra còn một Button Bắt đầu (butStart)

II. Code :

Các khi báo :

Code: Select all

 1.    Enum Objects As Integer
 2.         NoObject = 0
 3.         Wall = 1
 4.         Snake = 2
 5.         Food = 3
 6.     End Enum
 7.  
 8.     'Biến quản lí giao diện
 9.     Dim FieldGUI(19, 19) As PictureBox
 10.  
 11.     'Biến để quản lí bản đồ
 12.     Dim Field(19, 19) As Objects
 13.  
 14.     'Biến quản lí đầu rắn
 15.     Dim Head As New Point(0, 0)
 16.  
 17.     'Biến quản lí rắn (kể cả đầu)
 18.     Dim Snake As New List(Of Point)
 19.  
 20.     'Timer quản lí chuyển động của rắn
 21.     'Interval tuỳ bạn đặt nhanh hay chậm
 22.     Dim WithEvents tmrMove As New Timer With {.Interval = 75, .Enabled = False}
 23.  
 24.     'Biến lưu hướng di chuyển hiện tại
 25.     'Gọi 0 là lên, 1 là trái, 2 là xuống, 3 là phải
 26.     'Biến HasChanged đề phòng bug khi người chơi
 27.     'nhấn liên tục 2 phím gây lỗi
 28.     Dim CurrentDirection As Integer, HasChanged As Boolean


Xử lí giao diện "giả" khi bắt đầu chương trình và nạp các PictureBox con :

Code: Select all

 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         'Load giao diện (là các ô)
 3.         imgField.Controls.Clear()
 4.         For i As Integer = 0 To 19
 5.             For j As Integer = 0 To 19
 6.                 Dim imgGUI As New PictureBox
 7.                 'Đặt tên không bị trùng
 8.                 imgGUI.Name = "Field" & i & "_" & j
 9.                 'Kích thước chia đều cho 20 ô
 10.                 imgGUI.Size = New Size(imgField.Width / 20, imgField.Height / 20)
 11.                 'Các thông số khác
 12.                 imgGUI.Location = New Point(j * imgGUI.Width, i * imgGUI.Height)
 13.                 imgGUI.Visible = True
 14.                 'Thêm vào giao diện
 15.                 imgField.Controls.Add(imgGUI)
 16.                 'Thêm vào danh sách quản lí
 17.                 FieldGUI(j, i) = imgGUI
 18.                 'Nếu là ô ở biên thì sẽ là tường
 19.                 If j = 0 Or i = 0 Or j = 19 Or i = 19 Then Field(j, i) = Objects.Wall
 20.             Next
 21.         Next
 22.         'Đặt các giá trị đầu để thể hiện khi chưa bắt đầu!
 23.         'Đây chỉ là cho người dùng tưởng rằng ta đã khởi tạo
 24.         'nhưng thực ra vẫn chưa :D
 25.         Field(1, 1) = Objects.Snake
 26.         Field(2, 1) = Objects.Snake
 27.         Field(3, 1) = Objects.Snake
 28.         Field(4, 1) = Objects.Snake
 29.         Head = New Point(5, 1)
 30.         DrawGUI()
 31.     End Sub


Các code còn lại :

Code: Select all

 1.    Sub DrawGUI() 'Tô màu các ô
 2.         'Không có gì là màu trắng
 3.         'Tường là màu đen
 4.         'Rắn là màu vàng
 5.         'Đầu rắn là màu đỏ
 6.         'Thức ăn là màu xanh
 7.         For i As Integer = 0 To 19
 8.             For j As Integer = 0 To 19
 9.                 Select Case Field(i, j)
 10.                     Case Objects.NoObject
 11.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.White
 12.                     Case Objects.Wall
 13.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Black
 14.                     Case Objects.Snake
 15.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Yellow
 16.                     Case Objects.Food
 17.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Blue
 18.                 End Select
 19.             Next
 20.         Next
 21.         FieldGUI(Head.X, Head.Y).BackColor = Color.Red
 22.     End Sub
 23.  
 24.     Private Sub butStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butStart.Click
 25.         'Reset lại (nếu đã chơi rồi) đồng thời đặt tường
 26.         For i As Integer = 0 To 19
 27.             For j As Integer = 0 To 19
 28.                 Field(i, j) = Objects.NoObject
 29.                 If i = 0 Or i = 19 Or j = 0 Or j = 19 Then Field(i, j) = Objects.Wall
 30.             Next
 31.         Next
 32.         CurrentDirection = 3
 33.         'Đặt vị trí của rắn
 34.         Field(1, 1) = Objects.Snake
 35.         Field(2, 1) = Objects.Snake
 36.         Field(3, 1) = Objects.Snake
 37.         Field(4, 1) = Objects.Snake
 38.         Field(5, 1) = Objects.Snake
 39.         Head = New Point(5, 1)
 40.         'Đặt vào biến quản lí rắn
 41.         Snake = New List(Of Point)()
 42.         Snake.Add(New Point(5, 1))
 43.         Snake.Add(New Point(4, 1))
 44.         Snake.Add(New Point(3, 1))
 45.         Snake.Add(New Point(2, 1))
 46.         Snake.Add(New Point(1, 1))
 47.         'Tạo thức ăn
 48.         GenerateFood()
 49.         'Vẽ giao diện
 50.         DrawGUI()
 51.         'Khởi động Timer
 52.         tmrMove.Start()
 53.     End Sub
 54.  
 55.     'Sub để tạo ra thức ăn ở vị trí ngẫu nhiên
 56.     Sub GenerateFood()
 57.         'Biến lưu vị trí
 58.         Dim Location As New Point
 59.         Do
 60.             'Khởi tạo class gọi số ngẫu nhiên
 61.             Dim Rnd As New Random
 62.             'x, y lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 18
 63.             'Do 0 và 19 đã là tường
 64.             'nếu bạn không đặt tường ở biên thì thêm vào!
 65.             'Thực chất ta sẽ xét sau, nên dù thế nào
 66.             'bạn đặt từ 0 đến 19 vẫn được!
 67.             Dim x As Integer = Rnd.Next(1, 20)
 68.             Dim y As Integer = Rnd.Next(1, 20)
 69.             'Gán giá trị vào Location
 70.             Location = New Point(x, y)
 71.             'Thoát vòng lặp khi tại điểm đó không có gì cản đường
 72.             'Do x và y được khai báo ở trong vòng lặp nên bạn không dùng được!
 73.         Loop Until Field(Location.X, Location.Y) = Objects.NoObject
 74.         Field(Location.X, Location.Y) = Objects.Food
 75.     End Sub
 76.  
 77.     Private Sub tmrMove_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tmrMove.Tick
 78.         '=====Di chuyển rắn====='
 79.         'Đầu rắn
 80.         ''Di chuyển
 81.         Select Case CurrentDirection
 82.             Case 0
 83.                 Head = New Point(Head.X, Head.Y - 1)
 84.             Case 1
 85.                 Head = New Point(Head.X - 1, Head.Y)
 86.             Case 2
 87.                 Head = New Point(Head.X, Head.Y + 1)
 88.             Case 3
 89.                 Head = New Point(Head.X + 1, Head.Y)
 90.         End Select
 91.         ''Kiểm tra xem có đụng tường hay đuôi không
 92.         If Field(Head.X, Head.Y) = Objects.Wall Or Field(Head.X, Head.Y) = Objects.Snake Then
 93.             'Dừng Timer trước
 94.             tmrMove.Stop()
 95.             'Gọi sự kiện thua cuộc
 96.             Lose()
 97.             'Thoát khỏi kiện
 98.             Exit Sub
 99.         End If
 100.         ''Kiểm tra xem có ăn thức ăn không
 101.         If Field(Head.X, Head.Y) = Objects.Food Then
 102.             'Thêm độ dài rắn.
 103.             'Tạm thời bạn chấp nhận, sau khi đọc code sẽ hiểu
 104.             'tại sao add New Point ở 0,0
 105.             'thực ra bạn muốn cho số nào cũng được
 106.             Snake.Add(New Point(0, 0))
 107.             'Xoá thức ăn
 108.             'Không được đặt NoObject
 109.             'để đề phòng thức ăn mới trùng
 110.             Field(Head.X, Head.Y) = Objects.Snake
 111.             'Tạo thức ăn mới
 112.             GenerateFood()
 113.         End If
 114.         'Di chuyển rắn
 115.         For i As Integer = Snake.Count - 1 To 1 Step -1
 116.             Field(Snake(i).X, Snake(i).Y) = Objects.NoObject
 117.             Snake(i) = Snake(i - 1)
 118.         Next
 119.         'Di chuyển đầu rắn
 120.         Snake(0) = Head
 121.         'Làm lại các ô có rắn trên bản đồ
 122.         For i As Integer = 0 To Snake.Count - 1
 123.             Field(Snake(i).X, Snake(i).Y) = Objects.Snake
 124.         Next
 125.         HasChanged = False
 126.         '=====Đặt lại tường ở vị trí 0, 0======'
 127.         Field(0, 0) = Objects.Wall
 128.         '=====Vẽ lại giao diện======'
 129.         DrawGUI()
 130.     End Sub
 131.  
 132.     'Gọi sub này khi thua cuộc (rắn đụng tường/đuôi)
 133.     Sub Lose()
 134.         MsgBox("Bạn đã thua!", MsgBoxStyle.Information, "Snake")
 135.     End Sub
 136.  
 137. Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 138.         If HasChanged Then Exit Sub
 139.         Select Case e.KeyCode
 140.             Case Keys.NumPad4
 141.                 If CurrentDirection = 1 Or CurrentDirection = 3 Then Exit Sub
 142.                 CurrentDirection = 1
 143.                 e.Handled = True
 144.                 HasChanged = True
 145.             Case Keys.NumPad6
 146.                 If CurrentDirection = 1 Or CurrentDirection = 3 Then Exit Sub
 147.                 CurrentDirection = 3
 148.                 HasChanged = True
 149.             Case Keys.NumPad8
 150.                 If CurrentDirection = 2 Or CurrentDirection = 0 Then Exit Sub
 151.                 CurrentDirection = 0
 152.                 HasChanged = True
 153.             Case Keys.NumPad2
 154.                 If CurrentDirection = 2 Or CurrentDirection = 0 Then Exit Sub
 155.                 CurrentDirection = 2
 156.                 HasChanged = True
 157.         End Select
 158.     End SubUser avatar
phongbuj
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 11/10/2008 10:22 am

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby phongbuj » Sun 27/09/2009 7:37 pm

sao chuyển cái nút key Numpad4,6,8,8 thành các nút Up,dow ,left,right ko đc thế

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby vo_minhdat2007 » Sun 27/09/2009 8:16 pm

À, mình tạm thời làm vậy, do form không bắt sự kiện của các phím mũi tên và Page Up/Page Down. Bạn lên Google search cách bắt phím mũi tên đi, do nó hơi phức tạp hơn chút!

User avatar
phongbuj
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 11/10/2008 10:22 am

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby phongbuj » Tue 29/09/2009 5:24 pm

Code: Select all

 1. Sub DrawGUI() 'Tô màu các ô
 2.         'Không có gì là màu trắng
 3.         'Tường là màu đen
 4.         'Rắn là màu vàng
 5.         'Đầu rắn là màu đỏ
 6.         'Thức ăn là màu xanh
 7.         For i As Integer = 0 To 19
 8.             For j As Integer = 0 To 19
 9.                 Select Case Field(i, j)
 10.                     Case Objects.NoObject
 11.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.White
 12.                     Case Objects.Wall
 13.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Black
 14.                     Case Objects.Snake
 15.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Yellow
 16.                     Case Objects.Food
 17.                         FieldGUI(i, j).BackColor = Color.Blue
 18.                 End Select
 19.             Next
 20.         Next
 21.         FieldGUI(Head.X, Head.Y).BackColor = Color.Red
 22.     End Sub
 23.  

Bạn có thể chỉ mình cách thay đổi màu thành hình không ?sao mình thay đổi các thông tin màu này thành hình không đc zậy bạn? :((

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby vo_minhdat2007 » Tue 29/09/2009 8:29 pm

Thay vì dùng BackColor bạn thay thành Image!

User avatar
phongbuj
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 11/10/2008 10:22 am

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby phongbuj » Sat 03/10/2009 11:27 am

Thay vào thì đc nhưng ..
Ví dụ cái thức ăn mình thay bằng hình quả táo thì khi rắn ăn xong nó không xóa quả táo đã ăn mà vẫn còn và hình con rắn cũng zậy

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby vo_minhdat2007 » Sat 03/10/2009 5:16 pm

Nếu là NoObject thì đặt thuộc tính Image lại thành Nothing!

User avatar
phongbuj
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 11/10/2008 10:22 am

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby phongbuj » Sat 03/10/2009 10:03 pm

làm phiền bạn hoài mình cũng ngại quá , nhưng không làm đc mình không biết hỏi ai bạn có thể nói rõ hơn tý không

phongpk
Posts: 1
Joined: Mon 18/10/2010 9:40 am

Re: Tạo game Snake đơn giản

Postby phongpk » Mon 18/10/2010 9:43 am

anh ơi link die roi,cho e xin lai cai link nha,e cần gấp lắm.!


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests