• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Khi chạy trên một máy client, muốn write ra 1 file hay 1 thư

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

kim_nghia
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 30
Joined: Wed 27/01/2010 3:07 pm
Has thanked: 1 time

Khi chạy trên một máy client, muốn write ra 1 file hay 1 thư

Postby kim_nghia » Tue 01/10/2013 11:14 am

Khi chạy trên một máy client, muốn write ra 1 file hay 1 thư mục thì nó toàn khởi tạo trên máy server. Vậy làm thế nào để nó khởi tạo ngay trên máy client, đây là code download
Public Sub downloadFileUsingFTP(ByVal host_remoteFile As String, ByVal filename As String, ByVal UName As String, ByVal PWD As String, ByVal filePath As String)
FTPSettings.IP = host_remoteFile
FTPSettings.UserID = UName
FTPSettings.Password = PWD
Dim reqFTP As FtpWebRequest = Nothing
Dim ftpStream As Stream = Nothing
Try
Dim outputStream As New FileStream(filePath + "\" + FileName, FileMode.Create)
reqFTP = DirectCast(FtpWebRequest.Create(New Uri(FTPSettings.IP + "/" + FileName)), FtpWebRequest)
reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile
reqFTP.UseBinary = True
reqFTP.Credentials = New NetworkCredential(FTPSettings.UserID, FTPSettings.Password)
Dim response As FtpWebResponse = DirectCast(reqFTP.GetResponse(), FtpWebResponse)
ftpStream = response.GetResponseStream()
Dim cl As Long = response.ContentLength
Dim bufferSize As Integer = 82048
Dim readCount As Integer
Dim buffer As Byte() = New Byte(bufferSize - 1) {}
readCount = ftpStream.Read(buffer, 0, bufferSize)
While readCount > 0
outputStream.Write(buffer, 0, readCount)
readCount = ftpStream.Read(buffer, 0, bufferSize)
End While
ftpStream.Close()
outputStream.Close()
response.Close()
Catch ex As Exception
If ftpStream IsNot Nothing Then
ftpStream.Close()
ftpStream.Dispose()
End If
Throw New Exception(ex.Message.ToString())
End Try
nhưng khi
Mình bị mắc chỗ filePath="c:\download\" & filename không ra tại máy client mà lại ra tại máy server
Last edited by kim_nghia on Wed 02/10/2013 11:58 am, edited 1 time in total.User avatar
chethanhtu2011
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 148
Joined: Tue 16/08/2011 10:25 am
Location: tp Cao Lãnh - Đồng Tháp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Khi chạy trên một máy client, muốn write ra 1 file hay 1

Postby chethanhtu2011 » Wed 02/10/2013 11:37 am

Cái bạn hỏi là Ajax rồi, bạn nghiên cứu Ajax đi. :D

kim_nghia
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 30
Joined: Wed 27/01/2010 3:07 pm
Has thanked: 1 time

Re: Khi chạy trên một máy client, muốn write ra 1 file hay 1

Postby kim_nghia » Mon 07/10/2013 9:36 am

Bạn hướng dẫn mình với


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests