• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kết nối csdl sql khó khăn !!

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

huyem93
Posts: 2
Joined: Wed 13/11/2013 5:34 pm

Kết nối csdl sql khó khăn !!

Postby huyem93 » Thu 14/11/2013 2:39 pm

Anh chị giúp em kết nối với ! e mò hoài mà không biết bị gì mặc dù chuỗi kết nối của em đã ok label báo là không có dữ liệu! code của e như sau :

Dim sqlcnn As New SqlConnection
Dim sqladap As New SqlDataAdapter
Dim dt As New DataTable
Dim strSQL As String = "select * FROM THANHVIEN"
--------------
Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
If Not IsPostBack Then
ketnoi()
End If
end sub
--------------
Private Sub ketnoi()
Dim cn As String = "Data Source=HUY-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLDD;Integrated Security=True"
Try
Dim con As New SqlConnection(cn)
con.Open()
Dim sqladap As New SqlDataAdapter(strSQL, cn)
sqladap.Fill(dt)
If dt.Rows.Count > 0 Then
'GridView1.DataSource = dt
'GridView1.DataBind()
Label1.Text = "ok"
Else
Label1.Text = "khong co du lieu"
End If
Catch ex As Exception
Label1.Text = "loi: " & ex.Message
Finally
sqlcnn.Close()
sqladap.Dispose()
dt.Dispose()
End Try
End SubUser avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Kết nối csdl sql khó khăn !!

Postby xuanha » Thu 14/11/2013 3:20 pm

Bạn tham khảo chuỗi kết nối SQL tại đây http://m.pcworld.com.vn/Default.aspx?Pa ... =lap-trinh
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

huyem93
Posts: 2
Joined: Wed 13/11/2013 5:34 pm

Re: Kết nối csdl sql khó khăn !!

Postby huyem93 » Thu 14/11/2013 4:21 pm

ý em là em đã kết nối được nhưng lúc đổ dữ liệu thì không thành công ạ !
Label1.Text = "khong co du lieu"

ngocvinh
Guru
Guru
Posts: 701
Joined: Wed 23/04/2008 8:14 am
Location: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 113 times

Re: Kết nối csdl sql khó khăn !!

Postby ngocvinh » Thu 14/11/2013 11:41 pm

Xem bảng dữ liệu THANHVIEN có data chưa ?. cho hiện ra datagỉd xem tên các côt có hiện ra không.
Sử dụng hàm truy vấn cho gọn.
 1.  Public Function TruyVan(ByVal MySQLStr As String, ByRef rst_dt As DataTable) As Boolean
 2.         Dim MyResult As Boolean = False
 3.         Dim rst_da As SqlDataAdapter = Nothing
 4.         Try
 5.             rst_da = New SqlDataAdapter(MySQLStr, dbs)
 6.             rst_da.Fill(rst_dt)
 7.             If rst_dt.Rows.Count <> 0 Then
 8.                 MyResult = True
 9.             End If
 10.         Catch ex As Exception
 11.             MessageBox.Show(ex.Message, "SELECTQUERY")
 12.         Finally
 13.             rst_da.Dispose()
 14.         End Try
 15.         Return MyResult
 16.     End Function
.NET

vohungvi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 66
Joined: Sun 03/10/2010 6:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times

Re: Kết nối csdl sql khó khăn !!

Postby vohungvi » Tue 14/01/2014 10:39 am

Dòng code này của bạn có vấn đề

Code: Select all

Dim sqladap As New SqlDataAdapter(strSQL, cn)


Bạn nên sửa lại là

Code: Select all

Dim sqladap As New SqlDataAdapter(strSQL, con)


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests