• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

FindControl nhiều lần trong PlaceHolder

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

phamay
Posts: 1
Joined: Sat 30/10/2010 11:50 pm

FindControl nhiều lần trong PlaceHolder

Postby phamay » Sat 14/12/2013 11:56 am

Chào mọi người.
Mình có vấn đề thế này:
- Trên usercontrol mình có một PlaceHolder.
- Trong code behind, mình add động các control khác vào PlaceHolder theo cấu trúc bảng

Code: Select all

Dim table As HtmlGenericControl = New HtmlGenericControl("table")
Dim tr As HtmlGenericControl = New HtmlGenericControl("tr")

Dim td_tenThuocTinh As HtmlGenericControl = New HtmlGenericControl("td")
Dim lb_tenThuocTinh As ASPxLabel = New ASPxLabel
lb_tenThuocTinh.ID = "lb_tenThuocTinh_1"
lb_tenThuocTinh.Text = tenThuocTinh
td_tenThuocTinh.Controls.Add(lb_tenThuocTinh)
tr.Controls.Add(td_tenThuocTinh)

Dim td_giaTri As HtmlGenericControl = New HtmlGenericControl("td")
Dim tb_giaTri As ASPxTextBox = New ASPxTextBox
tb_giaTri.ID = "tb_giaTri_1"
tenConTrol = tb_giaTri.ID
tb_giaTri.Text = ""
td_giaTri.Controls.Add(tb_giaTri)
tr.Controls.Add(td_giaTri)

table.Controls.Add(tr)
PlaceHolder1.Controls.Add(table)


- Sau đó mình sử dụng để lấy giá trị nhập bằng cách:

Code: Select all

Dim control_GiaTri As ASPxTextBox = TryCast(PlaceHolder1.FindControl("tb_giaTri_1"), ASPxTextBox)
Dim s As String = control_GiaTri.Text


nhưng chạy thì bị báo lỗi: "Object reference not set to an instance of an object", debug thì thấy cái control_GiaTri = Nothing (không tìm thấy control)

Mọi người cho mình cách khắc phục. Cảm ơnvohungvi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 66
Joined: Sun 03/10/2010 6:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times

Re: FindControl nhiều lần trong PlaceHolder

Postby vohungvi » Tue 14/01/2014 10:36 am

Hình như bạn chưa khai báo tenConTrol


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests