Page 1 of 1

Ai cho em hỏi lấy giá trị link của asp.net với

Posted: Thu 26/12/2013 6:50 pm
by nhtcuong90
Code chuyển trang của em là trong Asp là

Code: Select all

<a href="Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=<%#Eval("sanpham_ms")%>"> Mua san pham</a>

Cho ra đường link ví dụ là sanpham_ms=1

Code: Select all

http://localhost:63636/Shop/Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=1

Vậy em lấy số 1 đó như thế nào
Em cảm ơn :">

Re: Ai cho em hỏi lấy giá trị link của asp.net với

Posted: Tue 14/01/2014 10:29 am
by vohungvi

Code: Select all

dim maso = Request("sanpham_ms")


Còn giả sử link có dạng localhost:63636/Shop/Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=1&danhmuc=2 thì lấy cả 2 cũng như vậy

Code: Select all

dim maso = Request("sanpham_ms")
dim danhmuc = Request("danhmuc")