Page 1 of 1

Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Wed 11/02/2015 10:15 am
by heoagua
code:
Private Sub CountTpHo()
Try
Dim NHNo As Integer = 0
Dim XKLD As Integer = 0
Dim TNXH As Integer = 0
For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2
If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then
NHNo = NHNo + 1
End If
Next
lblNNNT1.Text = NHNo.ToString
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Sub

ERROR:
'Value' is not a member of 'System.Web.UI.WebControls.TableCell'.
Mình đã sửa dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
thành
dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Text --> Có báo error:
System.InvalidCastException: Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Looking forward your replies. Best thank

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Wed 11/02/2015 3:49 pm
by hvcuongit
Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Lỗi rõ ràng đây rồi mà bạn không đọc. Thuộc tính trong cell là kiểu int mà bạn đưa vào là kiểu string :-/

Code: Select all

dgInput.Rows(i).Cells(0).Value

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Thu 12/02/2015 9:46 am
by vietluyen
heoagua wrote:code:
Private Sub CountTpHo()
Try
Dim NHNo As Integer = 0
Dim XKLD As Integer = 0
Dim TNXH As Integer = 0
For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2
If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then
NHNo = NHNo + 1
End If
Next
lblNNNT1.Text = NHNo.ToString
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Sub

ERROR:
'Value' is not a member of 'System.Web.UI.WebControls.TableCell'.
Mình đã sửa dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
thành
dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Text --> Có báo error:
System.InvalidCastException: Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Looking forward your replies. Best thank


Không rõ mục đích của bạn là gì nhưng bạn nên sử dụng OnItemDataBound của GridView, lúc này bạn có thể lấy dữ liệu của từng cell và từng rows 1.

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Thu 12/02/2015 3:24 pm
by heoagua
Mục đích của mình là tìm trong từng cell của GridView xem có bao nhiêu từ "ABC".
Example:
- cell1 có: ABC, DEF, GHI
- cell2: DEF, ABC
Ta sẽ tìm ra có 2 từ "ABC".
@vietluyen: mình không biết sử dụng OnItemDataBound. Bạn chỉ cho mình với.
Rất cảm ơn

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Fri 08/05/2015 5:48 pm
by vietluyen
Bạn nên xử lý trong code thì dễ hơn, trước khi bind bạn đã hoàn toàn có những dữ liệu này trong code mà, tự nhiên đưa lên xử lý trên grid làm gì cho phức tạp. Nếu grid của bạn chỉ dùng để view thì nên dùng 1 mục đích là hiển thị dữ liệu thôi.

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Posted: Wed 13/05/2015 6:07 pm
by mrhua1
dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value.tostring
hoac
dim thuObject as object
thuObject = dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value