Page 1 of 1

Hỏi về khai báo biến trong asp.net

Posted: Tue 10/07/2018 7:56 am
by muaphonui_2010
Chào các bạn.
Mình thử tạo 1 trang asp.net và mình viết code cho 2 button ở sự kiện click như sau:

Code: Select all

Public Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page

Dim txtid As Integer = 0

Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
txtid = 1
End Sub

Protected Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
MsgBox(txtid) ' Tại sao ở đây nó luôn trả về 0, mà nó không giữ lại 1 giống winfrom.
'Và có cách nào để nó luôn giữ lại số khi ta click ở button1 không?
End Sub
End Class

==> Mình muốn nó luôn giữ lại giá trị khi nhấn ở button1.
--------------------------------------------------------------------------
thực tế vấn đề ở trên là ở Button1 mình viết code lưu dữ liệu và lấy giá trị ID gán cho biến txtid.
Sau đó nhấn nút Button2 (nút in) để in, khi đó khi nhấn Button2 thì lấy giá trị txtid để làm tham số in.
Nhờ các bạn giúp mình với.
Xin cảm ơn.