Page 1 of 1

Ngăn chặn không cho load lại trang, đăng lại trang

Posted: Sat 08/06/2019 2:43 pm
by muaphonui_2010
Lưu lại video hay, cách chặn không cho nó load lại trang
"Cập nhật dữ liệu mà không cần đăng lại trong ASP.NET"
https://www.youtube.com/watch?v=s9GSvULWnDE