• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

2 trong 1: Play a Wav, Play a mid

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

2 trong 1: Play a Wav, Play a mid

Postby truongphu » Tue 13/05/2008 3:49 pm

Thủ thuật: 2 trong 1: Play a Wav, Play a mid
Tác giả: Patrick Gillespie, truongphu edit
Mô tả: Chỉ vài dòng code có thể play a mid hay a wav


Code: Select all

 1. Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As Any, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
 2. Dim ret As Long  'Code by Patrick Gillespie
 3. Private Sub Command1_Click()  ' Open a midi file
 4. ret = mciSendString("open C:\Dancing_Queen.Mid type sequencer", 0&, 0, 0)
 5. End Sub
 6. Private Sub Command2_Click()  ' Play a midi file
 7. ret = mciSendString("play C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)
 8. End Sub
 9. Private Sub Command3_Click()  ' Stop a midi file
 10. ret = mciSendString("stop C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)
 11. End Sub
 12. Private Sub Command4_Click()  ' Pause a midi file
 13. ret = mciSendString("pause C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)
 14. End Sub
 15. Private Sub Command5_Click()  ' Resume playing a midi file
 16. ret = mciSendString("resume C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)
 17. End Sub
 18. Private Sub Command6_Click()  ' Play a Wav
 19. ret = mciSendString("open C:\parent-teachernite.wav type waveaudio alias theFile", 0&, 0, 0)
 20. End Sub
 21. Private Sub Command7_Click()  ' Close Form
 22. ret = mciSendString("close C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)
 23. End
 24. End Sub

Ghi chú: chưa test nhiều, nhờ các bạn


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Chạy một tệp nhạc không sử dụng OCX

Postby VuVanHoanh » Sat 21/08/2010 3:24 pm

 1. Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
 2. Private Const SND_ASYNC                         As Long = &H1
 3. Private Const SND_NODEFAULT                     As Long = &H2
 4.  
 5. Public Function PlaySnd(ByVal sFile As String) As String
 6.     sndPlaySound sFile, SND_ASYNC Or SND_NODEFAULT
 7. End Function
Since 2008...
One love! :x


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest