• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy icon Big & Small của một tập tin

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Lấy icon Big & Small của một tập tin

Postby clarkkent » Mon 23/03/2009 1:45 pm

Thủ thuật: Lấy icon Big & Small của một tập tin
Tác giả: sưu tầm
Mô tả: Lấy icon Big & Small của một tập tinCode: Select all

 1. 'General Declarations:
 2. Private Type TypeIcon
 3.     cbSize As Long
 4.     picType As PictureTypeConstants
 5.     hIcon As Long
 6. End Type
 7.  
 8. Private Type CLSID
 9.     id(16) As Byte
 10. End Type
 11.  
 12. Private Const MAX_PATH = 260
 13. Private Type SHFILEINFO
 14.     hIcon As Long ' out: icon
 15.     iIcon As Long ' out: icon index
 16.     dwAttributes As Long ' out: SFGAO_ flags
 17.     szDisplayName As String * MAX_PATH ' out: display name (or path)
 18.     szTypeName As String * 80 ' out: type name
 19. End Type
 20.  
 21. Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll" (pDicDesc As TypeIcon, riid As CLSID, ByVal fown As Long, lpUnk As Object) As Long
 22. Private Declare Function SHGetFileInfo Lib "shell32.dll" Alias "SHGetFileInfoA" (ByVal pszPath As String, ByVal dwFileAttributes As Long, psfi As SHFILEINFO, ByVal cbFileInfo As Long, ByVal uFlags As Long) As Long
 23.  
 24. Private Const SHGFI_ICON = &H100
 25. Private Const SHGFI_LARGEICON = &H0
 26. Private Const SHGFI_SMALLICON = &H1
 27.  
 28. ' Convert an icon handle into an IPictureDisp.
 29. Private Function IconToPicture(hIcon As Long) As IPictureDisp
 30. Dim cls_id As CLSID
 31. Dim hRes As Long
 32. Dim new_icon As TypeIcon
 33. Dim lpUnk As IUnknown
 34.  
 35.     With new_icon
 36.         .cbSize = Len(new_icon)
 37.         .picType = vbPicTypeIcon
 38.         .hIcon = hIcon
 39.     End With
 40.     With cls_id
 41.         .id(8) = &HC0
 42.         .id(15) = &H46
 43.     End With
 44.     hRes = OleCreatePictureIndirect(new_icon, _
 45.         cls_id, 1, lpUnk)
 46.     If hRes = 0 Then Set IconToPicture = lpUnk
 47. End Function
 48.  
 49. 'Icon function
 50. Private Function GetIcon(FileName As String, icon_size As Long) As IPictureDisp
 51. Dim index As Integer
 52. Dim hIcon As Long
 53. Dim item_num As Long
 54. Dim icon_pic As IPictureDisp
 55. Dim sh_info As SHFILEINFO
 56.  
 57.     SHGetFileInfo FileName, 0, sh_info, _
 58.         Len(sh_info), SHGFI_ICON + icon_size
 59.     hIcon = sh_info.hIcon
 60.     Set icon_pic = IconToPicture(hIcon)
 61.     Set GetIcon = icon_pic
 62. End Function
 63.  
 64. 'Use these functions for the program e.g. Picture1.Picture = GetBigIcon("C:\Autoexec.bat")
 65. Public Function GetSmallIcon(FileName As String) As IPictureDisp
 66. Set GetSmallIcon = GetIcon(FileName, SHGFI_SMALLICON)
 67. End Function
 68.  
 69. Public Function GetBigIcon(FileName As String) As IPictureDisp
 70. Set GetBigIcon = GetIcon(FileName, SHGFI_LARGEICON)
 71. End Function
 72.  
 73. 'Ví du.
 74. Private Sub Command2_Click()
 75. Picture1.Picture = GetBigIcon("E:\aNDy desiGn\VINH TAI\VT_090323.pdf")
 76. Picture2.Picture = GetSmallIcon("E:\aNDy desiGn\VINH TAI\VT_090323.pdf")
 77. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests