• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lát ảnh cho Form [tiled picture background]

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Lát ảnh cho Form [tiled picture background]

Postby clarkkent » Sat 28/03/2009 2:18 pm

Thủ thuật: Lát ảnh cho Form
Tác giả: sưu tầm
Mô tả: Lát ảnh cho Form[


Thêm vào 1 PictureBox, dán code vào và chạy thôi.

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Private Type BITMAP
 3.     bmType As Long
 4.     bmWidth As Long
 5.     bmHeight As Long
 6.     bmWidthBytes As Long
 7.     bmPlanes As Integer
 8.     bmBitsPixel As Integer
 9.     bmBits As Long
 10. End Type
 11.  
 12. 'Each line below (started by "Private" word) have to be pasted as a single line
 13. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32.dll" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 14.  
 15. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 16.  
 17. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 18.  
 19. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 20.  
 21. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 22.  
 23. Private Declare Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, lpObject As Any) As Long
 24.  
 25. Private Sub Form_Load()
 26.     'Hide Picture1 and define its properties
 27.     Picture1.Visible = False
 28.     Picture1.AutoRedraw = False
 29.     Picture1.AutoSize = True
 30.     'Define form properties to be equivalent
 31.     Form1.AutoRedraw = False
 32. End Sub
 33.  
 34. Private Sub Form_Paint()
 35.     'Define necessary variables
 36.     Dim Success As Long 'Result of API calls
 37.     Dim bmp As BITMAP 'BMP copied from Picture1
 38.     Dim srcDC As Long 'Source hDC
 39.     Dim hSrcPrevBmp As Long 'Destination hDC
 40.     Dim srcBmp As Long
 41.     Dim hSrcBmp As Long
 42.     Dim y As Long
 43.     Dim x As Long
 44.  
 45.     'Loads picture - it can be any supported format of picture box control
 46.     Picture1.Picture = LoadPicture("C:\WINDOWS\Gone Fishing.bmp") 'doi hinh khác o day
 47.     srcBmp = Picture1.Picture
 48.     Success = GetObject(srcBmp, Len(bmp), bmp)
 49.     srcDC = CreateCompatibleDC(Form1.hdc)
 50.     hSrcBmp = SelectObject(srcDC, srcBmp)
 51.  
 52.     'Copy source Bitmap over form many times are necessary to cover its area
 53.     For y = 0 To Form1.ScaleHeight Step bmp.bmHeight
 54.         For x = 0 To Form1.ScaleWidth Step bmp.bmWidth
 55.             'The follow line have to be in a single line
 56.             Success = BitBlt(Form1.hdc, x, y, bmp.bmWidth, bmp.bmHeight, srcDC, 0, 0, &HCC0020)
 57.         Next x
 58.     Next y
 59.  
 60.     'Delete used objetcs and DC
 61.     Success = DeleteObject(hSrcBmp)
 62.     Success = DeleteDC(srcDC)
 63. End Sub
 64.  
 65.  


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Lát ảnh cho Form [tiled picture background]

Postby vietteiv » Sun 29/03/2009 10:35 am

test thử thấy ok. nhưng các control lại che mất hình của form. làm cách nào để tất cả các control trên form ko che hình luôn, dạng transparent
lát ảnh cho form theo code trên thì thấy có dạng lặp lại hình trong picture. làm thế nào chỉ thể hiện 1 hình trong picture ấy nhưng phủ đầy chiều cao và chiều rộng của form luôn.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Lát ảnh cho Form [tiled picture background]

Postby DQHung » Mon 13/04/2009 7:18 pm

vietteiv wrote:lát ảnh cho form theo code trên thì thấy có dạng lặp lại hình trong picture. làm thế nào chỉ thể hiện 1 hình trong picture ấy nhưng phủ đầy chiều cao và chiều rộng của form luôn.


Phủ đầy hình lên form còn đơn giản hơn là tile form nửa.Dùng hàm StretchBlt là OK, hình ít bị bể hạt.

Code: Select all

 1. Public Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" Alias "StretchBlt" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest