Xóa các tag của source trang web

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Xóa các tag của source trang web

Post by truongphu »

Thủ thuật: Xóa các tag của source trang web
Tác giả: By Herman Liu VB6, by truongphu VBA
Mô tả: By Herman Liu
VB6:
 1. Private Sub cmdStripTags_click()
 2.     On Error Resume Next
 3.     Dim strContent As String, mString As String
 4.     Dim mStartPos As Long, mEndPos As Long
 5.     Dim i, j
 6.     strContent = Text1.Text
 7.        ' Start process
 8.    mStartPos = InStr(strContent, "<")
 9.     mEndPos = InStr(strContent, ">")
 10.     Do While mStartPos <> 0 And mEndPos <> 0 And mEndPos > mStartPos
 11.           mString = Mid(strContent, mStartPos, mEndPos - mStartPos + 1)
 12.           strContent = Replace(strContent, mString, "")
 13.           mStartPos = InStr(strContent, "<")
 14.           mEndPos = InStr(strContent, ">")
 15.     Loop
 16.        ' Translate common escape sequence chars
 17.    strContent = Replace(strContent, "&nbsp;", " ")
 18.     strContent = Replace(strContent, "&", "&")
 19.     strContent = Replace(strContent, """, "'")
 20.    strContent = Replace(strContent, "&#", "#")
 21.     strContent = Replace(strContent, "<", "<")
 22.     strContent = Replace(strContent, ">", ">")
 23.     strContent = Replace(strContent, "%20", " ")
 24.     strContent = LTrim(Trim(strContent))
 25.     Do While Left(strContent, 1) = Chr$(13) Or Left(strContent, 1) = Chr$(10)
 26.           strContent = Mid(strContent, 2)
 27.     Loop
 28.     Text1.Text = strContent
 29.        ' If any angle brackets still exist, highlight the first one
 30.    i = InStr(Text1.Text, "<")
 31.     j = InStr(Text1.Text, ">")
 32.     If j < i And j > 0 Then i = j
 33.     If i > 0 Then
 34.           Text1.SelStart = i - 1
 35.           Text1.SelLength = 1
 36.     ElseIf j > 0 Then
 37.           Text1.SelStart = j - 1
 38.           Text1.SelLength = 1
 39.     End If
 40.     Text1.SetFocus
 41. End Sub


VBA:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. On Error Resume Next
 3. Dim objWord As Object ' code by truongphu
 4. Set objWord = CreateObject("Word.Application")
 5. objWord.Documents.Add
 6. objWord.Selection.Text = Text1.Text
 7. objWord.Selection.Find.ClearFormatting
 8.     With objWord.Selection.Find
 9.         .MatchWildcards = True
 10.         .Text = "\<*\>"
 11.         .Replacement.Text = ""
 12.         .Wrap = 1 'wdFindContinue
 13.    End With
 14. objWord.Selection.Find.Execute Replace=2 'wdReplaceAll
 15. objWord.Selection.WholeStory
 16. Text1.Text = objWord.Selection
 17. objWord.quit False Set objWord = Nothing
 18. End Sub
Attachments
Tách các the Tag StripTags.rar
(3.31 KiB) Downloaded 444 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”