Tự động lọc danh sách khi gõ

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Post Reply
User avatar
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 295
Joined: Sun 03/05/2009 7:44 pm
Location: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Tự động lọc danh sách khi gõ

Post by PhapSuXeko »

Thủ thuật: Tự động lọc danh sách khi gõ
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tự động lọc danh sách của listbox khi gõ
Add vào form 1 ListBox (List1), TextBox (Text1)

Code: Select all

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As LongConst LB_FINDSTRING = &H18F Private Sub Form_Load()    With List1        .AddItem "XP"        .AddItem "Vista"        .AddItem "Seven"        .AddItem "VB6"        .AddItem "VB.NET"        .AddItem "PHP"        .AddItem "Laptop"        .AddItem "NetBook"        .AddItem "Picture"    End WithEnd Sub Private Sub Text1_Change()    List1.ListIndex = SendMessage(List1.hwnd, LB_FINDSTRING, -1, ByVal CStr(Text1.Text))End Sub
Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org
User avatar
vb6.0
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 98
Joined: Thu 06/10/2011 1:20 pm
Location: Quế Long- Quế Sơn- Quảng Nam
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Post by vb6.0 »

tại textbox gõ :
Adodc1.Recordset.Filter = "Ten_phong= '" & Text1.Text & "'"
If text1.Text = "" Then: Adodc1.Refresh
ban thay ten_phong theo cái của bạn nhé
thế là ok rồi.Mình làm chương trình này hoài chạy ok luôn.
chúc thành công
yringayun
Posts: 1
Joined: Mon 24/10/2011 10:02 am

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Post by yringayun »

hjhj
chua thu sao ma bt day
Post Reply

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”