Page 1 of 1

Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Posted: Sun 29/06/2008 9:20 am
by truongphu
Thủ thuật: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thay đổi Icon của shortcut trên Desktop


Code: Select all

  1. Private Sub Form_Load()
  2. Const DESKTOP = &H10&
  3. Set objShell = CreateObject("Shell.Application").NameSpace(DESKTOP)
  4. Set objFolder = objShell.ParseName("FreeCell (2).lnk") '<-- tên shortcut
  5. Set objShortcut = objFolder.GetLink
  6. objShortcut.SetIconLocation "C:\Windows\System32\SHELL32.dll", 16
  7. objShortcut.Save
  8. End Sub

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Posted: Thu 18/09/2008 4:28 pm
by NoBi
Thủ thuật này có ai chạy được không vậy?. Mình chạy bị lỗi.

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Posted: Thu 18/09/2008 4:37 pm
by vo_minhdat2007
Máy em cũng lỗi (chưa test được trên XP)

Re: Thay Ðôi Icon của shortcut trên Desktop

Posted: Thu 18/09/2008 9:17 pm
by thuongall
Thay đổi icon của shortcut mà, nên phải tạo một shortcut tên FreeCell (2) trên Desktop trước khi chạy đoạn code ở trên.