• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các thao tác trên File

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4776
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Các thao tác trên File

Postby truongphu » Tue 08/04/2008 12:48 pm

Thủ thuật: Các thao tác trên File
Tác giả: truongphu
Mô tả: Các thao tác trên File là bài viết tổng hợp các lệnh dủng trong VB6 và VBScrip5, riêng phần VBSrip5 là phần giúp cho thao tác trên file nhẹ nhàng mà VB6 khó xử lý


Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. 'Kiêm tra File
 3.     If Dir("C:\windows\system32\Cmd111.exe") = Empty Then
 4.         MsgBox ("Không có Cmd111.exe")
 5.     Else
 6.         MsgBox ("Có Cmd111.exe")
 7.     End If
 8. 'Copy file tu thu muc này sang thu muc khác
 9.     FileCopy "C:\Config.sys", "D:\MyFile.txt"
 10. 'Xóa file
 11.     Kill "D:\MyFile.txt"
 12. 'ngày gio' mà File Ðuoc tao hoac ngày gia chinh sua cuôi cùng
 13.     Dim MyStamp
 14.     MyStamp = FileDateTime("C:\Config.sys")
 15.     MsgBox MyStamp
 16. 'Tra ve so Byte cua File
 17.     MsgBox FileLen("C:\Config.sys") & " bytes"
 18.    
 19. 'Cho biêt thuôc tính hiên tai File
 20.     MyStamp = GetAttr("C:\Config.sys")
 21.     MsgBox MyStamp
 22. 'Ðôi tên tâp tin
 23.     Name "C:\Config.sys" As "C:\Config111.sys"
 24.     Name "C:\Config111.sys" As "C:\Config.sys"
 25. 'Gán thuôc tính cho File và thu muc
 26.     SetAttr "C:\Config.sys", vbHidden + vbReadOnly
 27.    
 28.     ' PHÂN VBSCRIP5
 29. 'Ðoc tên file hay folder cuôi cùng cua Path
 30. Dim fso, GetAName, MySt
 31.   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 32.   GetAName = fso.GetFileName("C:\windows\system32\Cmd.exe")
 33.   MsgBox GetAName
 34.     GetAName = fso.GetFileName("C:\windows\system32\")
 35.     MsgBox GetAName
 36. 'Ðoc tên file không Ðuôi hoac folder
 37.   GetAName = fso.GetBaseName("C:\windows\system32\Cmd.exe")
 38.   MsgBox GetAName
 39.      GetAName = fso.GetBaseName("C:\windows\system32\")
 40.      MsgBox GetAName
 41. 'Ngày tao, ngày sua, ngay truy nhâp file cuôi cùng
 42.     Set GetAName = fso.GetFile("C:\windows\system32\Cmd.exe")
 43.     MySt = GetAName.DateCreated
 44.     MySt = MySt & vbCrLf & GetAName.DateLastModified
 45.     MySt = MySt & vbCrLf & GetAName.DateLastAccessed
 46.     MsgBox MySt
 47. 'Tao và Mo' file và Viêt vào file
 48.     Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
 49.     Set GetAName = fso.OpenTextFile("c:\test.txt", ForWriting, True)
 50.     'Viêt 1 dòng
 51.     GetAName.Write "Hello world!"
 52.     'viêt 3 ký tu trang
 53.     GetAName.WriteBlankLines (3)
 54.     'viêt 1 dòng và ký tu xuông dòng
 55.     GetAName.WriteLine "Testing 1, 2, 3."
 56. 'Mo' file và Ðoc file
 57.   Set GetAName = fso.OpenTextFile("c:\test.txt", ForReading)
 58.   MySt = GetAName.ReadAll
 59. 'Tao file Ðon gian
 60.     Set GetAName = fso.CreateTextFile("c:\test.txt", True)
 61. 'Ðóng file
 62.     GetAName.Close
 63. 'Move file
 64.     Set GetAName = fso.GetFile("c:\test.txt")
 65.     GetAName.Move "d:\test.txt"
 66. 'Xóa file
 67.     GetAName.Delete
 68.  
 69.      'BÔ SUNG PHÂN FOLDER
 70.  'Ðoc tên tuyêt Ðôi cua folder, vd Ðang o' tai c:\mydocuments\reports
 71.     MsgBox fso.GetAbsolutePathName("c:\\\")
 72.  'Cú pháp: "c:" --> c:\mydocuments\reports  "c:.." --> c:\mydocuments = lùi 1 câp
 73.  '"c:\..\..\mydocuments" --> c:\mydocuments = Ðoc lùi cho Ðên folder chi Ðinh
 74.  '"c:\\\" --> c:\ = lùi câp cao nhât "region1" --> c:\mydocuments\reports\region1 = Ðoc to'i thêm câp
 75.  '"c:*.*\may97" --> c:\mydocuments\reports\*.*\may97 = Ðoc to'i cho Ðên folder chi Ðinh
 76.    
 77.  'Ðoc thu muc cha
 78.     MsgBox fso.GetParentFolderName("C:\windows\system")
 79. End Sub
 80.  


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

PhongThanInfor
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 31
Joined: Mon 21/04/2008 11:01 pm

Re: Các thao tác trên File

Postby PhongThanInfor » Mon 21/04/2008 11:44 pm

Đúng vậy, không thể xóa file ẩn vì không tìm thấy file ẩn đó vì vậy muốn xóa được thì ta phải bỏ thuộc tính ẩn trước khi xóa:

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.   BoTTinh ("đường dẫn đến file cần xóa")
 3.   Kill ("đường dẫn đến file cần xóa")
 4. End Sub
 5. Function BoTTinh(PathFile As String)
 6. Dim BoThuoctinh As Byte
 7.  BoThuoctinh = GetAttr(PathFile)
 8.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbReadOnly  'bỏ thuộc tính chỉ đọc
 9.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbHidden   'bỏ thuộc tính ẩn
 10.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbSystem   'bỏ thuộc tính ẩn hệ thống
 11.  SetAttr PathFile, BoThuoctinh
 12. End Function

khoabi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 26
Joined: Thu 10/04/2008 8:09 am

Re: Các thao tác trên File

Postby khoabi » Wed 08/10/2008 4:02 pm

:x Rất cám ơn bạn truongphu. Mình đã áp dụng tốt code VB6 của bạn đối với file trong Local, còn đối với FTPServer mình đã loay hoay nhưng thật sự ko biết khai báo đường dẫn như thế nào để CT đọc được. Bạn tranh thủ giúp mình. Cám ơn bạn trước.
Thân ái

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4776
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Re: Các thao tác trên File

Postby truongphu » Sat 11/10/2008 5:44 pm

khoabi wrote:còn đối với FTPServer mình đã loay hoay nhưng thật sự ko biết khai báo đường dẫn như thế nào để CT đọc được

Thú thật tôi cũng không thạo lắm
Bạn thử tham khảo:
How To Transfer Files from a PocketPC to an FTP Server
http://support.microsoft.com/kb/305598
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 415
Joined: Thu 24/05/2007 8:19 pm
Location: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: Các thao tác trên File

Postby T7 » Sat 11/10/2008 6:56 pm

PhongThanInfor wrote:Đúng vậy, không thể xóa file ẩn vì không tìm thấy file ẩn đó vì vậy muốn xóa được thì ta phải bỏ thuộc tính ẩn trước khi xóa:

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.   BoTTinh ("đường dẫn đến file cần xóa")
 3.   Kill ("đường dẫn đến file cần xóa")
 4. End Sub
 5. Function BoTTinh(PathFile As String)
 6. Dim BoThuoctinh As Byte
 7.  BoThuoctinh = GetAttr(PathFile)
 8.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbReadOnly  'bỏ thuộc tính chỉ đọc
 9.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbHidden   'bỏ thuộc tính ẩn
 10.  BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbSystem   'bỏ thuộc tính ẩn hệ thống
 11.  SetAttr PathFile, BoThuoctinh
 12. End Function

Ngoài ra còn có thể sử dụng hàm API DeleteFile để xóa thẳng tay các file ẩn mà không cần phải cho nó hiện ra :D

Code: Select all

 1. Private Declare Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
 2. 'Cách dùng cũng giống như hàm Kill vậy đó
While (i <= you) i++;

neods
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Sun 03/07/2011 11:45 am

Re: Các thao tác trên File

Postby neods » Tue 05/07/2011 2:36 pm

PhongThanInfor wrote:Đúng vậy, không thể xóa file ẩn vì không tìm thấy file ẩn đó vì vậy muốn xóa được thì ta phải bỏ thuộc tính ẩn trước khi xóa:

Code: Select all

Private Sub Command1_Click()  BoTTinh ("đường dẫn đến file cần xóa")  Kill ("đường dẫn đến file cần xóa")End SubFunction BoTTinh(PathFile As String)Dim BoThuoctinh As Byte BoThuoctinh = GetAttr(PathFile) BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbReadOnly  'bỏ thuộc tính chỉ đọc BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbHidden   'bỏ thuộc tính ẩn BoThuoctinh = BoThuoctinh And Not vbSystem   'bỏ thuộc tính ẩn hệ thống SetAttr PathFile, BoThuoctinhEnd Function

Bác ơi, với đoạn code này ta chỉ có thể bỏ thuộc tính với những file có đuôi, còn file ko đuôi thì sao. Bác giúp em với, tiện bác viết luôn đoạn code đặt thuộc tính đc ko :-s

User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Re: Các thao tác trên File

Postby VuVanHoanh » Tue 05/07/2011 7:57 pm

2 cách:
1. rename nó đi, thêm đuôi cho nó là được rồi cứ thế mà gỡ thuộc tính :D
2. Dùng CMD, đổi thuộc tính cho nó luôn :D
Since 2008...
One love! :x

neods
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Sun 03/07/2011 11:45 am

Re: Các thao tác trên File

Postby neods » Wed 06/07/2011 10:35 pm

Dùng CMD thì em biết rùi nhưng em muốn tích hợp tất cả code lên vb6 cơ :D.
Em chọn giải pháp rename :D
À mà bác cho hỏi code này:
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Set GetAName = fso.OpenTextFile("c:\test.txt", ForWriting, True)
'viêt 1 dòng và ký tu xuông dòng
GetAName.WriteLine "Testing 1, 2, 3."

Em run thì báo lỗi :" Object Requied" là sao hả bác


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests