• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Postby truongphu » Sun 16/08/2009 10:41 pm

(Thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library với file C:\Windows\System32\catsrvut.dll\6)

Sau đây là code nén một file. Không hổ trợ Unicode

Cần CommonDialog1 để duyệt file

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. CommonDialog1.ShowOpen
 3. If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 4.     Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 5.     Dim Fname As String
 6.     Fname = CommonDialog1.FileName
 7.     Fname = Left(Fname, Len(Fname) - 3) & "cab"
 8.  
 9.     Xcab.CreateCab Fname, False, 0, False
 10.     Xcab.AddFile CommonDialog1.FileName, CommonDialog1.FileName
 11.     Xcab.CloseCab
 12. End If
 13. End Sub
Attachments
Make CAB.rar
(1.27 KiB) Downloaded 515 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Postby truongphu » Mon 17/08/2009 9:42 am

Sau đây là code nén một folder có nhiều file
Chưa làm được: nén folder có các foler con trong đó

Code: Select all

 1.    Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 2.    
 3. Private Sub Command1_Click() ' Nén 1 File
 4. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 5.     objDialog.InitialDir = "D:\"
 6.     objDialog.ShowOpen
 7.         If objDialog.FileName <> "" Then
 8.                 Xcab.CreateCab Left(objDialog.FileName, Len(objDialog.FileName) - 3) & "cab", False, 0, False
 9.                 Xcab.AddFile objDialog.FileName, objDialog.FileName
 10.                 Xcab.CloseCab
 11.                     MsgBox "Ðã Xong"
 12.         End If
 13. End Sub
 14.  
 15. Private Sub Command2_Click() ' Nén 1 Folder không có folder con
 16. On Error GoTo 500
 17. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 18.         Xcab.CreateCab PathFolder.Self.Path & ".cab", False, 0, False
 19.             Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(PathFolder.Self.Path).Files
 20.                     For Each mFile In MyFiles
 21.                         Dim mFilePath$
 22.                         mFilePath = PathFolder.Self.Path & "\" & mFile.Name
 23.                         Xcab.AddFile mFilePath, mFilePath
 24.                     Next
 25.         Xcab.CloseCab
 26.             MsgBox "Ðã Xong"
 27. Exit Sub
 28. 500: MsgBox "Lô~i xây ra"
 29. End Sub
Attachments
Make CAB folder.rar
(1.61 KiB) Downloaded 328 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Postby truongphu » Tue 18/08/2009 9:54 am

Phiên bản cuối:
* Nén 1 file
* Nén Folder, kể cả Folder con, cháu
* Tạo đường dẫn tương đối như Zip hay Rar
* Không hổ trợ tên file hay folder Unicode, tuy nhiên nội dung file không đổi
Đã test trên winXP

Code: Select all

 1. Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 2.     Dim SpecialPath$
 3.     'truongphu
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 6.     objDialog.InitialDir = "D:\"
 7.     objDialog.ShowOpen
 8.         If objDialog.FileName <> "" Then
 9.         Dim Fname$: Fname = Mid(objDialog.FileName, InStrRev(objDialog.FileName, "\") + 1)
 10.                 Xcab.CreateCab Left(objDialog.FileName, Len(objDialog.FileName) - 3) & "cab", False, 0, False
 11.                 Xcab.AddFile Fname, Fname
 12.                 Xcab.CloseCab
 13.                     MsgBox "Ðã Xong"
 14.         End If
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub Command2_Click()
 18. 'On Error Resume Next
 19. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 20. Dim FolderAll As Folder, Spath$, mFilePath$
 21.         Xcab.CreateCab PathFolder.Self.Path & ".cab", False, 0, False
 22.             Set FolderAll = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(PathFolder.Self.Path)
 23.             Spath = Mid(PathFolder.Self.Path, InStrRev(PathFolder.Self.Path, "\") + 1)
 24.             SpecialPath = Replace(PathFolder.Self.Path, Spath, "")
 25.             Set MyFiles = FolderAll.Files
 26.                     For Each mFile In MyFiles
 27.                         Xcab.AddFile mFile.Path, Spath & "\" & mFile.Name
 28.                     Next
 29.                     MoveToSub FolderAll
 30.         Xcab.CloseCab
 31.             MsgBox "Ðã Xong"
 32.  
 33. End Sub
 34.  
 35. Private Sub MoveToSub(AFolder As Folder)
 36.     Set MoreFolders = AFolder.SubFolders
 37.     Dim TmpFolder As Folder, SSpath$, mFilePath$
 38.       'On Error Resume Next
 39.         For Each TmpFolder In MoreFolders
 40.             SSpath = Replace(TmpFolder, SpecialPath, "")
 41.             Set MoreFiles = TmpFolder.Files
 42.                 For Each TmpFile In MoreFiles
 43.                     Xcab.AddFile TmpFile.Path, SSpath & "\" & TmpFile.Name
 44.                 Next
 45.             MoveToSub TmpFolder
 46.         Next
 47. End Sub
 48.  
Attachments
Make CAB TôT.rar
(1.79 KiB) Downloaded 337 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

HTV
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 87
Joined: Fri 04/04/2008 3:32 pm

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Postby HTV » Sun 30/08/2009 8:15 pm

Cái này là VB 6.0 chứ .NET hồi nào đâu mà đưa vô Tip .Net


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest