Page 1 of 1

Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Posted: Sun 16/08/2009 10:41 pm
by truongphu
(Thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library với file C:\Windows\System32\catsrvut.dll\6)

Sau đây là code nén một file. Không hổ trợ Unicode

Cần CommonDialog1 để duyệt file

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. CommonDialog1.ShowOpen
 3. If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 4.     Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 5.     Dim Fname As String
 6.     Fname = CommonDialog1.FileName
 7.     Fname = Left(Fname, Len(Fname) - 3) & "cab"
 8.  
 9.     Xcab.CreateCab Fname, False, 0, False
 10.     Xcab.AddFile CommonDialog1.FileName, CommonDialog1.FileName
 11.     Xcab.CloseCab
 12. End If
 13. End Sub

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Posted: Mon 17/08/2009 9:42 am
by truongphu
Sau đây là code nén một folder có nhiều file
Chưa làm được: nén folder có các foler con trong đó

Code: Select all

 1.    Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 2.    
 3. Private Sub Command1_Click() ' Nén 1 File
 4. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 5.     objDialog.InitialDir = "D:\"
 6.     objDialog.ShowOpen
 7.         If objDialog.FileName <> "" Then
 8.                 Xcab.CreateCab Left(objDialog.FileName, Len(objDialog.FileName) - 3) & "cab", False, 0, False
 9.                 Xcab.AddFile objDialog.FileName, objDialog.FileName
 10.                 Xcab.CloseCab
 11.                     MsgBox "Ðã Xong"
 12.         End If
 13. End Sub
 14.  
 15. Private Sub Command2_Click() ' Nén 1 Folder không có folder con
 16. On Error GoTo 500
 17. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 18.         Xcab.CreateCab PathFolder.Self.Path & ".cab", False, 0, False
 19.             Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(PathFolder.Self.Path).Files
 20.                     For Each mFile In MyFiles
 21.                         Dim mFilePath$
 22.                         mFilePath = PathFolder.Self.Path & "\" & mFile.Name
 23.                         Xcab.AddFile mFilePath, mFilePath
 24.                     Next
 25.         Xcab.CloseCab
 26.             MsgBox "Ðã Xong"
 27. Exit Sub
 28. 500: MsgBox "Lô~i xây ra"
 29. End Sub

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Posted: Tue 18/08/2009 9:54 am
by truongphu
Phiên bản cuối:
* Nén 1 file
* Nén Folder, kể cả Folder con, cháu
* Tạo đường dẫn tương đối như Zip hay Rar
* Không hổ trợ tên file hay folder Unicode, tuy nhiên nội dung file không đổi
Đã test trên winXP

Code: Select all

 1. Dim Xcab As New COMMKCABLib.MakeCab
 2.     Dim SpecialPath$
 3.     'truongphu
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 6.     objDialog.InitialDir = "D:\"
 7.     objDialog.ShowOpen
 8.         If objDialog.FileName <> "" Then
 9.         Dim Fname$: Fname = Mid(objDialog.FileName, InStrRev(objDialog.FileName, "\") + 1)
 10.                 Xcab.CreateCab Left(objDialog.FileName, Len(objDialog.FileName) - 3) & "cab", False, 0, False
 11.                 Xcab.AddFile Fname, Fname
 12.                 Xcab.CloseCab
 13.                     MsgBox "Ðã Xong"
 14.         End If
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub Command2_Click()
 18. 'On Error Resume Next
 19. Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Select a folder:", 0)
 20. Dim FolderAll As Folder, Spath$, mFilePath$
 21.         Xcab.CreateCab PathFolder.Self.Path & ".cab", False, 0, False
 22.             Set FolderAll = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(PathFolder.Self.Path)
 23.             Spath = Mid(PathFolder.Self.Path, InStrRev(PathFolder.Self.Path, "\") + 1)
 24.             SpecialPath = Replace(PathFolder.Self.Path, Spath, "")
 25.             Set MyFiles = FolderAll.Files
 26.                     For Each mFile In MyFiles
 27.                         Xcab.AddFile mFile.Path, Spath & "\" & mFile.Name
 28.                     Next
 29.                     MoveToSub FolderAll
 30.         Xcab.CloseCab
 31.             MsgBox "Ðã Xong"
 32.  
 33. End Sub
 34.  
 35. Private Sub MoveToSub(AFolder As Folder)
 36.     Set MoreFolders = AFolder.SubFolders
 37.     Dim TmpFolder As Folder, SSpath$, mFilePath$
 38.       'On Error Resume Next
 39.         For Each TmpFolder In MoreFolders
 40.             SSpath = Replace(TmpFolder, SpecialPath, "")
 41.             Set MoreFiles = TmpFolder.Files
 42.                 For Each TmpFile In MoreFiles
 43.                     Xcab.AddFile TmpFile.Path, SSpath & "\" & TmpFile.Name
 44.                 Next
 45.             MoveToSub TmpFolder
 46.         Next
 47. End Sub
 48.  

Re: Làm file CAB với thư viện COM MakeCab 1.0 Type Library

Posted: Sun 30/08/2009 8:15 pm
by HTV
Cái này là VB 6.0 chứ .NET hồi nào đâu mà đưa vô Tip .Net