Page 1 of 1

[VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Sun 01/03/2009 8:54 am
by vietteiv
Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Quản lý


Ghi chú: project chưa hoàn chỉnh, các bạn cập nhật thêm
không biết có mems nào post chưa nữa, thôi kệ dọn kho thấy nên post lên rồi xóa luôn :)
chức năng thì như tiêu đề. hình minh họa đây
Image.jpg

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Mon 02/03/2009 11:01 am
by truongphu
File đính kèm sau đây:
1- Bổ sung msmask32.ocx
2- Điều chỉnh các lỗi trong log
3- giao diện tiếng Việt (tạm)
4- Chỉnh lại hình ảnh nhân viên

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Tue 03/03/2009 10:49 am
by Kasper
Đánh giá:
- Phần mềm còn quá đơn giản
- Giao diện còn thô sơ, trình bày gây rối mắt người dùng
- Phần danh mục theo mình nghĩ nên làm trong 1 form và sử dụng Tab control.

Tạm thời nhận xét như thế.

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Wed 25/03/2009 10:04 am
by vietteiv
mrcoding wrote:Phần mềm này nếu mình không nhầm thì là của thằng IBT viết ra lâu rồi. Sử dụng đường dẫn đến CSDL tĩnh. Hình như tác giả sửa rồi pos lên thì phải?

nếu bạn muốn sử dụng cái do tui viết thì thử cái này xem, code đơn giản, ai viết cũng được, tui ghi rõ tác giả là vietteiv đó. bạn xem thử tui có chỉnh sửa hay chôm của ai nữa ko nhé :P
viewtopic.php?f=40&t=5033

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Mon 04/04/2011 9:32 am
by chipmunk
CHưa thử nhưng thất cũng khá đầy đủ, nên bổ sung thêm truy vấn nhân viên theo thông tin

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Thu 14/07/2011 10:52 am
by ChoThueXe
Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6 + Access
Tác giả: Của tớ + Tham khảo bài của nhiều ACE khác. @@
Chức năng: Quản lý

Link: http://www.mediafire.com/?s39qfo8qn5sslsw
Pass: phamngoctham

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Wed 30/05/2012 3:59 pm
by ducngoan
giúp mình sửa lỗi bên dưới với khi nhấn luu thì debug chỗ con3.ConnectionString = " provider = microsoft.jet.oledb.4.0; Data Soure = " & App.Path & "\QLNS.mdb" Run Time error '3705' Operation is not allowed when the object is open
bên dưới có hình mình đính kèm lỗi

Code: Select all

Private Sub Cmd_luu_Click()
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  Data Source =  " & App.Path & "\QLNS.mdb"
con3.CursorLocation = adUseClient
con3.ConnectionString = " provider = microsoft.jet.oledb.4.0; Data Soure = " & App.Path & "\QLNS.mdb"
con3.Open
rs3.ActiveConnection = con3
rs3.Open "select*from THONGTIN", con3, adOpenStatic, adLockOptimistic
If capnhat = True Then
checkloi
If kiemtra = True Then
Do Until BOF
    'perform action on the data or read values from fields
    rs3.MoveNext
Loop
rs3.AddNew
rs3![MNV] = Txtmanhanvien.Text
rs3![HOTEN] = txtHOTEN.Text
rs3![CHUCVU] = TxtChucvu.Text
rs3![BIDANH] = txtBIDANH.Text
rs3![CMND] = txtCMND.Text
rs3![DIENTHOAI] = txtDIENTHOAI.Text
rs3![EMAIL] = txtEMAIL.Text
rs3![QUEQUAN] = txtQUEQUAN.Text
rs3![DIACHI] = txtDIACHI.Text
rs3![mathe] = TxtMathe.Text
rs3![khoa] = Chkkhoa.Value
rs3![NGAYSINH] = Format(DTPngaysinh.Value, "dd/MM/yyy")
If cbgioitinh.List(cbgioitinh.ListIndex) = "Nam" Then
rs3![GIOITINH] = True
Else
rs3![GIOITINH] = False
End If
rs3.Fields("ANH").Value = anh3.Read
rs3.Update
MsgBox " ban da them moi thanh cong"
trangtrang
Else
MsgBox " kiem tra lai"
End If
Else
'MsgBox " xin vui long cap nhat"
Exit Sub
End If

End Sub

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Posted: Sun 03/04/2016 10:26 am
by namht3
Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6 + Access
Tác giả: Mrcoding
Chức năng: Quản lý

Link: http://adf.ly/1Z1w1K

Phù hợp cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp