Page 1 of 1

Graph : Vẽ đồ thị trong toán rời rạc

Posted: Tue 21/07/2009 1:41 pm
by DungCoi
Tên chương trình: Graph
Ngôn ngữ lập trình: Hông biết
Tác giả: DungCoi
Chức năng: Vẽ đồ thị trong toán rời rạc, xác định ma trận, tìm chu trình Euler


Viết lâu ùi, bây giờ mới public :P

Có các phím nóng để vẽ cho lẹ. Không rõ mấy bạn dùng có quen không chứ mình toàn dùng phím nóng để vẽ cho lẹ.
Tính năng tìm chu trình Euler vẫn còn lỗi :(
Có sẵn mấy hàm để vẽ đồ thị có hướng (Mình tính viết luôn phần vẽ đồ thị có hướng nhưng nhác quá không viết nữa).

Untitled.jpg
Thấy chữ DC không :P