Page 1 of 1

Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Posted: Sat 15/12/2012 12:52 pm
by VuVanHoanh
Thủ thuật: Ping một địa chỉ IP trong VB.NET
Tác giả: VuVanHoanh
Mô tả: Trong API có hàm ping, nhưng nếu ko sử dụng API, liệu có cách nào ping nhanh?gọi tập tin thực thi ping.exe
Hàm sau trả về True nếu ping thông suốt, False nếu bị gián đoạn hoặc ko ping đc. Thời gian ping tầm chục miligiây.
 1. Public Sub PingIp(ByVal i As String)
 2.         Dim m As New System.Diagnostics.Process, str As IO.StreamReader
 3.         Dim r
 4.         m.StartInfo.CreateNoWindow = True
 5.         m.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized
 6.         m.StartInfo.UseShellExecute = False
 7.         m.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
 8.         m.StartInfo.RedirectStandardInput = True
 9.         m.StartInfo.FileName = "ping"
 10.  
 11.         m.StartInfo.Arguments = "-n 1 -w 1 " & i
 12.         m.Start()
 13.         str = m.StandardOutput
 14.         r = str.ReadToEnd
 15.         If InStrRev(r, "(0% Loss)", , CompareMethod.Text) <> 0 Then
 16.             Return True
 17.         Else
 18.             Return False
 19.         End If
 20.         m.Close()
 21.     End Sub

Re: Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Posted: Tue 05/03/2013 11:29 pm
by xuanha
Để kiểm tra xem một host nào đó có thông mạng không, chỉ cần một dòng lệnh, ví dụ ping đến host 192.168.1.1:

MsgBox(My.Computer.Network.Ping("192.168.1.1", 10))