Trang 1 trên 1

Lấy đường dẫn tập tin từ Command

Đã gửi: T.Hai 03/09/2012 4:30 pm
gửi bởi baohiep
Thủ thuật: Lấy đường dẫn tập tin từ Command
Tác giả: baohiep
Mô tả: Dùng hàm Split để chia Command thành nhiều phần rồi dùng vòng lặp For để đường dẫn tên tập tinCode:
  1.             Dim a() As String = Command.Split("""")
  2.             For i As Integer = 1 To a.Length - 2 Step 2
  3.                 MsgBox(a(i))
  4.             Next