• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Source chương trình quản lý đào tạo

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

fstthebao2003
Posts: 3
Joined: Mon 01/02/2010 9:31 am

Source chương trình quản lý đào tạo

Postby fstthebao2003 » Wed 09/06/2010 7:49 am

Tên chương trình: Chương trình quản lý đào tạo
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET + SQL 2005
Tác giả: post by fstthebao2003 . Author:Nguyễn Đức Khánh - Công nghệ phần mềm K45 - ĐHBK HN
Chức năng: Chương trình quản lý đào tạo.


Sau đây mình sẽ nói qua cách để chạy chương trình:vì chương trình password được mã hóa bằng MD5 nên cần làm 1 số chỗ,sau này các bạn hiểu sẽ tự làm được thôi
Thứ 1:về kết nối CSDL tác giả dùng kết nối CSDL bằng cách đọc các parameter từ File INI đính kèm theo chương trình,các bạn chỉ cần thay doi cấu trúc FILE INI ban đầu
[DATABASE]
db_name=UNISCHED4
db_user=UNISCHED4_user

sau khi thêm
[DATABASE]
host=IT06\SQLSVR
db_pass=cvsx08
db_name=UNISCHED4
db_user=UNISCHED4_user
note:ATTACH các FILE MDF,LDF vào DATABASE các bạn chỉ quan tâm 2 DATABASE UNISCHED4,UNISCHED4_user
chú ý chỗ host=IT06\SQLSVR là Data Source(có thể lấy chuỗi trên bằng cách trên Menu chọn "DATA"\"ADD new DATA source" link đến 2 DATABASE của bạn sau khi đã ATTACH sẽ có 2 chuỗi kêt nối(***)
chú ý chỗ db_pass=cvsx08 là PASSWORD khi kết nối với DATABASE
trong FormMain trong sự kiện FormLoad thay hàm thành như sau
[vbnet] Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim ini As New IniFile(System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Server.ini")
Dim host As String = ini.ReadValue("DATABASE", "host")
Try
Dim db_name As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_name")
Dim db_user As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_user")
Dim db_pass As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_pass")

UDB.Connect("Data Source=" & host & ";Initial Catalog=" & db_name & ";User ID=sa;Password=" & db_pass & ";")
UDB_user.Connect("Data Source=" + host + ";Initial Catalog=" + db_user + ";User ID=sa;Password=" & db_pass & ";")
Dim frm As New frmDang_nhap
frm.ShowDialog()
If Not frm.Dangnhap_Thanhcong Then
Me.Close()
End If
Me.Text = "US4 - Lập kế hoạch đào tạo < " + uss.Nguoi_dung_hien_tai.Nguoi_dung + " >"
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(" Không kết nối với CSDL được " & ex.Message)
Application.Exit()
End Try

End Sub[/vbnet]

nếu các bạn thấy phức tạp quá thì có thể thay trực tiếp tham số trong 2 hàm
UDB.Connect(),UDB_user.Connect() bằng chuỗi kết nối mà bạn đã lấy được khi làm bước (***)

xong phần kết nối,đến phần LOGIN:vì PASSWORD của các USER đăng nhập đều mã hóa nên sẽ rem đoạn code đó lạIN
và trong UNISCHED4_user\ dbo.NGUOI_DUNG xóa giá trị trong trường mat_khau theo ý bạn như hình vẽ
trong FormDangNhap nút DangNhap sửa code như sau

[vbnet]Private Sub btnDangnhap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDangnhap.Click
Try
Dim strSQL As String = "SELECT Count(*) FROM [NGUOI_DUNG] WHERE (Nguoi_dung = @Nguoi_dung) AND (Mat_khau = @Mat_khau)"
Dim p(1) As SqlParameter
p(0) = New SqlParameter("@Nguoi_dung", txtNguoi_dung.Text.ToLower().Trim())
'p(1) = New SqlParameter("@Mat_khau", XCrypto.MD5(txtMat_khau.Text))
p(1) = New SqlParameter("@Mat_khau", "123")
Dim c As Integer = UDB_user.ExecuteScalar(strSQL, p)
If c > 0 Then
uss = New Sercurities(txtNguoi_dung.Text.ToLower().Trim())
' Đăng nhập thành công
_dang_nhap_thanh_cong = True
Me.Close()
Else
UCommon.ThongBao("Người dùng / mật khẩu không đúng !")
Return
End If
Catch ex As Exception
UCommon.ThongBao(ex.Message)
End Try
End Sub[/vbnet]
Attachments
UniSched4_source.rar
(6.53 MiB) Downloaded 3705 timesvutru_tinhmo
Posts: 9
Joined: Sun 26/08/2012 3:57 am
Has thanked: 3 times
Contact:

Re: Source chương trình quản lý đào tạo

Postby vutru_tinhmo » Tue 23/10/2012 8:30 pm

Nó bị lỗi Invalid object name 'NGUOI_DUNG' như file dưới
Attachments
Capture.PNG

anhhieutkf
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 56
Joined: Sat 12/01/2013 10:59 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Source chương trình quản lý đào tạo

Postby anhhieutkf » Mon 21/01/2013 8:02 am

Có ai hướng dẫn mình sao k kết nổi đk với CSDL đk k?


Return to “[.NET] Mã nguồn chương trình quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest