Page 1 of 1

viết nhật ký dùng cho nhiều người.

Posted: Mon 17/01/2011 8:34 am
by kedatinh233
Tên chương trình: viết nhật ký
Ngôn ngữ lập trình: vb.net
Tác giả: kedatinh233-kedatinh233@gmail.com
Chức năng: viết nhật ký,dùng cho nhiều người. mỗi người tạo một tên dùng khác nhau