• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Điều hành viên: tungblt

longtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 149
Ngày tham gia: CN 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 time
Been thanked: 1 time

Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Gửi bàigửi bởi longtep » T.Năm 02/07/2015 6:23 pm

Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?
Ví dụ:
D:\TuiNe\Trường Hoàng\Sa
trong thư mục Sa có các tên file (uni):
trường sa yêu.doc
Tính toán quãng đường đi.xls
bài ca trường hoàng sa.mp3
Làm sao mình có thể đọc các file này (đường dẫn đầy đủ, Tiếng việt có dấu hoặc mã uni), in ra 1 cái textbox chẳng hạn?
Cám ơn các Anh/Chịlongtep
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 149
Ngày tham gia: CN 08/06/2008 9:45 pm
Has thanked: 10 time
Been thanked: 1 time

Re: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Gửi bàigửi bởi longtep » CN 05/07/2015 9:53 pm

Tên File unicode thì tạm ổn, chỉ còn vấn đề là thư mục cũng unicode thì khó.

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4762
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 515 time

Re: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Gửi bàigửi bởi truongphu » CN 19/07/2015 12:37 pm

longtep đã viết:Tên File unicode thì tạm ổn, chỉ còn vấn đề là thư mục cũng unicode thì khó.


Chuyện nầy DĐ đã giải quyết từ mấy năm trước...
Tìm lại tài liệu mất cả buổi!

Mã: Chọn hết

Private Type BrowseInfo
    hWndOwner As Long
    pIDLRoot As Long
    pszDisplayName As Long
    lpszTitle As Long
    ulFlags As Long
    lpfnCallback As Long
    lParam As Long
    iImage As Long
End Type

Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES As Long = &H4000
Const MAX_PATH = 260

Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long)
Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatW" _
(ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long

Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" Alias "SHBrowseForFolderW" _
(lpbi As BrowseInfo) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" Alias "SHGetPathFromIDListW" _
(ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
Dim iNull As Integer
Dim lpIDList As Long
Dim lResult As Long
Dim sPath As String
Dim udtBI As BrowseInfo

With udtBI
    .hWndOwner = Me.hWnd
    .lpszTitle = lstrcat(StrPtr("C:\"), StrPtr(""))
    .ulFlags = BIF_BROWSEINCLUDEFILES
End With

lpIDList = SHBrowseForFolder(udtBI)
If lpIDList Then
    sPath = String$(MAX_PATH, 0)
    SHGetPathFromIDList lpIDList, StrPtr(sPath)
    CoTaskMemFree lpIDList
    iNull = InStr(sPath, vbNullChar)
    If iNull Then
        sPath = Left$(sPath, iNull - 1)
    End If
End If

TextBox1 = sPath

End Sub
Tập tin đính kèm
Unicode Path các file trong Folder vo'i Browse for folder.rar
(2.18 KiB) Đã tải 204 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thanhvu06vl
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Ba 08/04/2008 12:41 pm

listview Unicode

Gửi bàigửi bởi thanhvu06vl » T.Sáu 11/09/2015 9:59 pm

Trong component Microsoft Form 2.0 Object không có listview unicode
Tôi có 1 số câu hỏi mong được chỉ giúp
- Tôi cần OCX nào để có listview unicode ít bị lỗi nhất. vì trong diễn đàn có nhiều OCX
- Tôi muốn cần 1 hướng dẫnkéo thả từ listview của HĐH window đề vào phần mềm của mình, khi đó mình chỉ cần lấy tên file và đường dẫn đầy đủ của file cần kéo vào listview của phần mềm mình
- Hoặc là mình có 2 file exe chạy độc lập 1 file thì hiện tất cảc các tập tin trong thư mục kể cả unicode vào listview và kéo thả những file ta chọn sang file exe thứ 2.
Xin cảm ơn


Quay về “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách