Page 1 of 1

Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Posted: Mon 01/04/2019 9:38 pm
by clanxomgia
Em có file txt
10101 anhyeuem
00010 yeu anh em
00303 nho em nhieu


Làm thế nào khi mình điền vào text1 10101
Thì text 2 hiện chữ anhyeuem ạ mong a chị giúp em

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Posted: Wed 03/04/2019 5:39 pm
by NTN
Bạn mở file txt lưu vào String, sau đó dùng Split để cắt khoảng trắng. Tạo 2 listbox 1 bên để số 1 bên chữ. Còn 2 textbox thì khi gõ thì check vị trí listbox1 để hiện text bên listbox2 lên.

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Posted: Sat 06/04/2019 8:35 pm
by clanxomgia
A coé demo giúp e làm sao để lấy
Cả 2 cái trùng

Ví dụ
File txt
12345 anh yeu em
12345 nhớ e nhiều

Khi điền vào text1 12345 thì text2 sẽ hiện anh yeu em
Text 3 hiện nhiws em nhiều
Giúp e với ạ

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Posted: Fri 12/04/2019 9:07 pm
by NTN
  1.  Dim value As String = "|anh yeu em|nho em nhieu"
  2.         Dim elements() As String =
  3.             value.Split(New Char() {"|"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  4.         For Each element As String In elements
  5.             Console.WriteLine(element)
  6.         Next
  7.