Page 1 of 1

chạy for to từ textbox nhập vào

Posted: Wed 07/10/2020 11:51 pm
by hoangthe1210
mọi người chỉ e cách chạy vòng for i= text1.text to text2.text e thử mấy cách mà k được

Re: chạy for to từ textbox nhập vào

Posted: Thu 15/10/2020 9:24 pm
by NoBi
Bạn xem lại cấu trúc và cách sử dụng vòng lặp For đi, i phải là số chứ đâu phải text.