Page 1 of 1

as me.reponse.write("string")

Posted: Mon 19/12/2011 6:02 pm
by nhokstart
có anh nào biết lệnh tương đương me.reponse.write("string") mà in ra man hình trình duyệt web được không chỉ em với em không biết search với từ khóa gì nữa .hjhjhjhj :D :D (ngôn ngữ VB nge? thank)

Re: as me.reponse.write("string")

Posted: Mon 19/12/2011 7:01 pm
by dazzlingvit
HttpContext.Current.Response.Write("Ô la lá") :D

Re: as me.reponse.write("string")

Posted: Sun 25/12/2011 10:59 am
by nhokstart
cảm ơn