Page 1 of 1

Tìm phần mềm tương tự Microsoft Agent sử dụng C# cho win7 hoặc win10 ?

Posted: Fri 08/11/2019 10:15 am
by dong
Trong win7 tôi không thể cài đặt Microsoft Agent Core Components (Msagent.exe) như winxp. Nó báo lỗi trong win7. Trong winform C# Tôi muốn tìm phần mềm tương tự như Microsoft Agent Core có thể sử dụng ngôn ngữ C# lập trình cho win7 hoặc win10 ? có ai biết ?