• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiệu ứng Text

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Hiệu ứng Text

Postby truongphu » Mon 08/06/2009 8:59 pm

Thủ thuật: Hiệu ứng Text
Tác giả: Sưu tầm từ diễn đàn cũ, không rõ tác giả
Mô tả: Hiệu ứng text, rất cool


Bù cho bài nguyên tố, đã có

Module1:

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Public Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long
 3. Public Declare Function SetTextCharacterExtra Lib "gdi32" _
 4. (ByVal hdc As Long, ByVal nCharExtra As Long) As Long
 5.  
 6. Public Type RECT
 7. Left As Long
 8. Top As Long
 9. Right As Long
 10. Bottom As Long
 11. End Type
 12.  
 13. Public Declare Function OffsetRect Lib "user32" (lpRect _
 14. As RECT, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
 15.  
 16. Public Declare Function SetTextColor Lib "gdi32" (ByVal hdc _
 17. As Long, ByVal crColor As Long) As Long
 18.  
 19. Public Declare Function FillRect Lib "user32" (ByVal hdc As _
 20. Long, lpRect As RECT, ByVal hBrush As Long) As Long
 21.  
 22. Public Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32" (ByVal _
 23. crColor As Long) As Long
 24.  
 25. Public Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal _
 26. hObject As Long) As Long
 27.  
 28. Public Declare Function GetSysColor Lib "user32" (ByVal _
 29. nIndex As Long) As Long
 30.  
 31. Public Const COLOR_BTNFACE = 15
 32.  
 33. Public Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" _
 34. (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal _
 35. lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
 36.  
 37. Public Declare Function DrawText Lib "user32" Alias "DrawTextA" _
 38. (ByVal hdc As Long, ByVal lpStr As String, ByVal nCount As Long, _
 39. lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long
 40.  
 41. Public Const DT_BOTTOM = &H8
 42. Public Const DT_CALCRECT = &H400
 43. Public Const DT_CENTER = &H1
 44. Public Const DT_CHARSTREAM = 4
 45. Public Const DT_DISPFILE = 6
 46. Public Const DT_EXPANDTABS = &H40
 47. Public Const DT_EXTERNALLEADING = &H200
 48. Public Const DT_INTERNAL = &H1000
 49. Public Const DT_LEFT = &H0
 50. Public Const DT_METAFILE = 5
 51. Public Const DT_NOCLIP = &H100
 52. Public Const DT_NOPREFIX = &H800
 53. Public Const DT_PLOTTER = 0
 54. Public Const DT_RASCAMERA = 3
 55. Public Const DT_RASDISPLAY = 1
 56. Public Const DT_RASPRINTER = 2
 57. Public Const DT_RIGHT = &H2
 58. Public Const DT_SINGLELINE = &H20
 59. Public Const DT_TABSTOP = &H80
 60. Public Const DT_TOP = &H0
 61. Public Const DT_VCENTER = &H4
 62. Public Const DT_WORDBREAK = &H10
 63.  
 64. Public Declare Function OleTranslateColor Lib "olepro32.dll" _
 65. (ByVal OLE_COLOR As Long, ByVal hPalette As Long, pccolorref As Long) As Long
 66. Public Const CLR_INVALID = -1
 67.  
 68. Public Sub TextEffect(obj As Object, ByVal sText As String, _
 69. ByVal lX As Long, ByVal lY As Long, Optional ByVal bLoop _
 70. As Boolean = False, Optional ByVal lStartSpacing As Long = 128, _
 71. Optional ByVal lEndSpacing As Long = 0, Optional ByVal oColor _
 72. As OLE_COLOR = vbWindowText)
 73.  
 74. Dim lhDC As Long
 75. Dim i As Long
 76. Dim x As Long
 77. Dim lLen As Long
 78. Dim hBrush As Long
 79. Static tR As RECT
 80. Dim iDir As Long
 81. Dim bNotFirstTime As Boolean
 82. Dim lTime As Long
 83. Dim lIter As Long
 84. Dim bSlowDown As Boolean
 85. Dim lCOlor As Long
 86. Dim bDoIt As Boolean
 87.  
 88. lhDC = obj.hdc
 89. iDir = -1
 90. i = lStartSpacing
 91. tR.Left = lX: tR.Top = lY: tR.Right = lX: tR.Bottom = lY
 92. OleTranslateColor oColor, 0, lCOlor
 93.  
 94. hBrush = CreateSolidBrush(GetSysColor(COLOR_BTNFACE))
 95. lLen = Len(sText)
 96.  
 97. SetTextColor lhDC, lCOlor
 98. bDoIt = True
 99.  
 100. Do While bDoIt
 101. lTime = timeGetTime
 102. If (i < -3) And Not (bLoop) And Not (bSlowDown) Then
 103. bSlowDown = True
 104. iDir = 1
 105. lIter = (i + 4)
 106. End If
 107. If (i > 128) Then iDir = -1
 108. If Not (bLoop) And iDir = 1 Then
 109. If (i = lEndSpacing) Then
 110. ' Stop
 111. bDoIt = False
 112. Else
 113. lIter = lIter - 1
 114. If (lIter <= 0) Then
 115. i = i + iDir
 116. lIter = (i + 4)
 117. End If
 118. End If
 119. Else
 120. i = i + iDir
 121. End If
 122.  
 123. FillRect lhDC, tR, hBrush
 124. x = 32 - (i * lLen)
 125. SetTextCharacterExtra lhDC, i
 126. DrawText lhDC, sText, lLen, tR, DT_CALCRECT
 127. tR.Right = tR.Right + 4
 128. If (tR.Right > obj.ScaleWidth \ Screen.TwipsPerPixelX) Then _
 129. tR.Right = obj.ScaleWidth \ Screen.TwipsPerPixelX
 130. DrawText lhDC, sText, lLen, tR, DT_LEFT
 131. obj.Refresh
 132.  
 133. Do
 134. DoEvents
 135. If obj.Visible = False Then Exit Sub
 136. Loop While (timeGetTime - lTime) < 20
 137.  
 138. Loop
 139. DeleteObject hBrush
 140.  
 141. End Sub


Form1:

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Call TextEffect(Me, "Hieu ung Text ne, Cool hong!", 15, 15, False, 128)
 3. End Sub
Attachments
Hieu Ung Text.rar
(6.23 KiB) Downloaded 1271 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests