• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhập từng hàng trong file Doc vào CSDL Access

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Nhập từng hàng trong file Doc vào CSDL Access

Postby truongphu » Fri 02/05/2008 8:41 pm

Thủ thuật: Nhập từng hàng trong file Doc vào CSDL Access
Tác giả: truongphu trong The Best Scripting
Mô tả: Để làm việc với CSDL, các Project thường phải insert các thành phần bổ sung, vd MS ADO Data Control 6 (OLEDB). Thủ thuật sau đây đơn giản hóa vấn đề: chép là chạy
Thủ thuật trình bày cách nhập từng hàng trong file Word vào một file Access


cần file C:\Test.doc có chứa dữ liệu để thao tác
cần file C:\Test.mdb để nhập dữ liệu, trong đó có Table tên là WordParagraphs chứa 2 Fields là ParagraphNumber với định dạng là number và ParagraphText với định dạng là text
Lưu ý:
Hoạt động trên XP - SP2, các phiên bản Win khác chưa biết
Chạy trên office XP, Chưa Test trên các phiên bản MSOffice khác. Có thể không như ý muốn

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. Const adLockOptimistic = 3
 3. Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
 4. Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.Recordset")
 5.  
 6. objConnection.Open _
 7.     "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _
 8.         "Data Source = c:\Test.mdb"
 9. objRecordSet.Open "SELECT * FROM WordParagraphs", _
 10.     objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
 11. Set objWord = CreateObject("Word.Application")
 12. objWord.Visible = True
 13.  
 14. Set objdoc = objWord.Documents.Open("c:\Test.doc")
 15. Set objSelection = objWord.Selection
 16.  
 17. For i = 1 To objdoc.Paragraphs.Count
 18.     objdoc.Paragraphs(i).Range.Select
 19.     If Len(objSelection.Text) > 1 Then
 20.         objRecordSet.AddNew
 21.         objRecordSet("ParagraphNumber") = i
 22.         objRecordSet("ParagraphText") = objSelection.Text
 23.         objRecordSet.Update
 24.     End If
 25. Next
 26. objWord.quit
 27. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests