• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổi tên table và tên cột trong Access

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1323
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Đổi tên table và tên cột trong Access

Postby vietteiv » Thu 29/04/2010 1:07 pm

Tên bài viết: Đổi tên table trong access
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt:


đầu tiên là reference với ADOX
29-04-2010 12-39-02 PM.jpg

import các namespace cần thiết
  1. Imports ADOX
  2. Imports System.Data
  3. Imports System.Data.OleDb

trong form1, bạn thêm 2 button: btnRenameTable và btnRenameColumn. code như sau:
[vbnet]Public Class Form1
Dim spath As String = "C:\Users\user\Documents\ct2-2010.mdb"
Dim sql As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath

Private Sub btnRenameTable_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRenameTable.Click
Dim oldTblname As String = "H01 HOA DON BAN HANG"
Dim newTblname As String = "H01 HOA DON BAN HANG123"

Dim s As String = RenameTable(oldTblname, newTblname)
If s = "" Then
MessageBox.Show("Đổi tên table thành công")
Else
MessageBox.Show(s.ToString)
End If
End Sub

Private Sub btnRenameColumn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRenameColumn.Click
Dim tablename As String = "H01 HOA DON BAN HANG"
Dim oldColname As String = "RECKEY"
Dim newColname As String = "RECKEY123"

Dim s As String = RenameColumn(tablename, oldColname, newColname)
If s = "" Then
MessageBox.Show("Đổi tên cột thành công")
Else
MessageBox.Show(s.ToString)
End If
End Sub
End Class[/vbnet]
trong đó có sử dụng 2 hàm để đổi tên: đổi tên table
[vbnet]#Region "Hàm đổi tên table"
Private Function RenameTable(ByVal strOldTableName As String, ByVal strNewTableName As String) As String
Dim Cat As ADOX.Catalog = New Catalog
Dim tblOld As ADOX.Table = New ADOX.Table
Dim tblNew As ADOX.Table = New ADOX.Table
Dim conn As OleDbConnection
Dim strError As String = ""

Try
conn = New OleDbConnection(sql)
conn.Open()
Cat.let_ActiveConnection(sql)

tblOld = Cat.Tables(strOldTableName)
If tblOld Is Nothing Then
strError = "Old Table does not exist!"
GoTo EndRenameProcessing
End If
Try
tblNew = Cat.Tables(strNewTableName)
If Not tblNew Is Nothing Then
strError = "New Table name already exists!"
GoTo EndRenameProcessing

End If
Catch
End Try

tblOld.Name = strNewTableName
conn.Close()
strError = ""

Catch ex As Exception
strError = ex.Message
GoTo EndRenameProcessing
End Try

EndRenameProcessing:
RenameTable = strError
Cat = Nothing
End Function
#End Region[/vbnet]
đổi tên cột (nhớ khai báo tên table chứa cột cần đổi lun nha)
[vbnet]#Region "Hàm đổi tên cột"
Public Function RenameColumn(ByVal sTableName As String, ByVal sOldColumnName As String, ByVal sNewColumnName As String) As String
Dim Cat As ADOX.Catalog = New Catalog
Dim Tbl As ADOX.Table
Dim strError As String = ""

Try
Cat.let_ActiveConnection(sql)

Tbl = New ADOX.Table
Tbl = Cat.Tables(sTableName)
Tbl.Columns(sOldColumnName).Name = sNewColumnName
strError = ""

Catch ex As Exception
strError = ex.Message
GoTo EndRenameProcessing
End Try

EndRenameProcessing:
RenameColumn = strError
Cat = Nothing
Tbl = Nothing
End Function
#End Region[/vbnet]Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests