• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổi tên table và tên cột trong Access

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: T.Bảy 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 time
Been thanked: 71 time
Liên hệ:

Đổi tên table và tên cột trong Access

Gửi bàigửi bởi vietteiv » T.Năm 29/04/2010 1:07 pm

Tên bài viết: Đổi tên table trong access
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt:


đầu tiên là reference với ADOX
29-04-2010 12-39-02 PM.jpg

import các namespace cần thiết
 1. Imports ADOX
 2. Imports System.Data
 3. Imports System.Data.OleDb

trong form1, bạn thêm 2 button: btnRenameTable và btnRenameColumn. code như sau:
 1. Public Class Form1
 2.     Dim spath As String = "C:\Users\user\Documents\ct2-2010.mdb"
 3.     Dim sql As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath
 4.  
 5.     Private Sub btnRenameTable_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRenameTable.Click
 6.         Dim oldTblname As String = "H01 HOA DON BAN HANG"
 7.         Dim newTblname As String = "H01 HOA DON BAN HANG123"
 8.  
 9.         Dim s As String = RenameTable(oldTblname, newTblname)
 10.         If s = "" Then
 11.             MessageBox.Show("Đổi tên table thành công")
 12.         Else
 13.             MessageBox.Show(s.ToString)
 14.         End If
 15.     End Sub
 16.  
 17.     Private Sub btnRenameColumn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRenameColumn.Click
 18.         Dim tablename As String = "H01 HOA DON BAN HANG"
 19.         Dim oldColname As String = "RECKEY"
 20.         Dim newColname As String = "RECKEY123"
 21.  
 22.         Dim s As String = RenameColumn(tablename, oldColname, newColname)
 23.         If s = "" Then
 24.             MessageBox.Show("Đổi tên cột thành công")
 25.         Else
 26.             MessageBox.Show(s.ToString)
 27.         End If
 28.     End Sub
 29. End Class

trong đó có sử dụng 2 hàm để đổi tên: đổi tên table
 1. #Region "Hàm đổi tên table"
 2.     Private Function RenameTable(ByVal strOldTableName As String, ByVal strNewTableName As String) As String
 3.         Dim Cat As ADOX.Catalog = New Catalog
 4.         Dim tblOld As ADOX.Table = New ADOX.Table
 5.         Dim tblNew As ADOX.Table = New ADOX.Table
 6.         Dim conn As OleDbConnection
 7.         Dim strError As String = ""
 8.  
 9.         Try
 10.             conn = New OleDbConnection(sql)
 11.             conn.Open()
 12.             Cat.let_ActiveConnection(sql)
 13.  
 14.             tblOld = Cat.Tables(strOldTableName)
 15.             If tblOld Is Nothing Then
 16.                 strError = "Old Table does not exist!"
 17.                 GoTo EndRenameProcessing
 18.             End If
 19.             Try
 20.                 tblNew = Cat.Tables(strNewTableName)
 21.                 If Not tblNew Is Nothing Then
 22.                     strError = "New Table name already exists!"
 23.                     GoTo EndRenameProcessing
 24.  
 25.                 End If
 26.             Catch
 27.             End Try
 28.  
 29.             tblOld.Name = strNewTableName
 30.             conn.Close()
 31.             strError = ""
 32.  
 33.         Catch ex As Exception
 34.             strError = ex.Message
 35.             GoTo EndRenameProcessing
 36.         End Try
 37.  
 38. EndRenameProcessing:
 39.         RenameTable = strError
 40.         Cat = Nothing
 41.     End Function
 42. #End Region

đổi tên cột (nhớ khai báo tên table chứa cột cần đổi lun nha)
 1. #Region "Hàm đổi tên cột"
 2.     Public Function RenameColumn(ByVal sTableName As String, ByVal sOldColumnName As String, ByVal sNewColumnName As String) As String
 3.         Dim Cat As ADOX.Catalog = New Catalog
 4.         Dim Tbl As ADOX.Table
 5.         Dim strError As String = ""
 6.  
 7.         Try
 8.             Cat.let_ActiveConnection(sql)
 9.  
 10.             Tbl = New ADOX.Table
 11.             Tbl = Cat.Tables(sTableName)
 12.             Tbl.Columns(sOldColumnName).Name = sNewColumnName
 13.             strError = ""
 14.  
 15.         Catch ex As Exception
 16.             strError = ex.Message
 17.             GoTo EndRenameProcessing
 18.         End Try
 19.  
 20. EndRenameProcessing:
 21.         RenameColumn = strError
 22.         Cat = Nothing
 23.         Tbl = Nothing
 24.     End Function
 25. #End RegionQuay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách