Tìm ngày lễ Phục Sinh

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Tìm ngày lễ Phục Sinh

Post by truongphu »

Thủ thuật: Tìm ngày lễ Phục Sinh
Tác giả: truongphu
Mô tả: Lễ Phục sinh hằng năm không là ngày cố định trong dương lịch; đó là ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn và sau ngày xuân phân
Như vậy tính khá khó khăn: vừa DL = Chủ nhật, vừa AL = trăng tròn và xuân phân
Code sau đây thấy bên giaiphapexcel, tôi viết lại để chạy êm trên vb6
Đương nhiên phải chạy trên máy có cài excel bất kể phiên bản nào!
 1. Private Sub Combo1_Click()
 2.     Me.Caption = TínhNgàyPhucSinh(Combo1.Text) ' truongphu viê't lai
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Form_Load()
 6.     For i = 1975 To 2025
 7.         Combo1.AddItem i
 8.     Next
 9.         Combo1.ListIndex = 35
 10. End Sub
 11.  
 12. Function TínhNgàyPhucSinh(nYear As Integer) As String
 13.     Set Ex = CreateObject("Excel.Application") 'không lê thuôc version excel
 14.    Dim E1 As Date E1 = "5/" & Day(Minute(nYear / 38) / 2 + 56) & "/" & nYear
 15.     Dim E2 As Double E2 = Ex.WorksheetFunction.Floor(E1, 7)
 16.         TínhNgàyPhucSinh = Format(E2 - 34, "ddd, d/M/yyyy")
 17.         Ex.Quit Set Ex = Nothing
 18. End Function
Tính Ngày PhucSinh.rar
(1.41 KiB) Downloaded 478 times
------
Project tren là sub, sau đây là function như code đã sửa trên:
Attachments
Tính Ngày PhucSinh.rar
(1.46 KiB) Downloaded 404 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”