• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội qui chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Hình đại diện của người dùng
thuccads
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 143
Ngày tham gia: T.Hai 01/02/2010 8:35 am
Đến từ: Hà Nội--->Sài Gòn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi thuccads » T.Bảy 15/05/2010 2:15 pm

Tên: T2Grid21
Loại: UserControl
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: thuccads
Chức năng: Giữ nguyên định dạng ban đầu cho grid
-Khi thao tác với CSDL chắc chắn chúng ta không tránh khỏi làm việc với Grid, một điều khá mất công là sau khi gán datasource phải xử lý các công việc như : căn chỉnh độ rộng các cột, HeaderText, xem cột nào cần ẩn hoặc hiện....
-Nếu ta thiết lập các cột ngay trong giao diện thiết kế thì có vẻ đơn giản hơn, có điều sau khi gán datasource thì grid vẫn giữ các cột ta thêm khi thiết kế cộng với tất cả các trường đã truy vấn :( .
Vì vậy tôi giới thiệu cách : giữ nguyên hình dạng khi thiết kế (độ rộng các cột, HeaderText, nếu cột nào không thêm thì coi như ẩn luôn...
Đầu tiên ta tạo một datatable lưu trữ thông tin cấu hình ban đầu với các cột tương ứng là các thông tin cần lưu, các dòng để lưu giá trị. Code như sau :
 1.     Private mdtCaptions As DataTable
 2.  
 3.     Public Function DefineCaption() As DataTable
 4.         Try
 5.             Me.mdtCaptions = New DataTable
 6.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Index", GetType(Integer))
 7.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Name", GetType(String))
 8.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("HeaderText", GetType(String))
 9.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Visible", GetType(Boolean))
 10.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Width", GetType(Integer))
 11.             'Nếu thêm các thuộc tính khác thì viết tiếp ở đây.
 12.             Dim num2 As Integer = (Me.Columns.Count - 1)
 13.             Dim i As Integer = 0
 14.             Do While (i <= num2)
 15.                 If (Me.Columns(i).Name <> "") Then
 16.                     Dim row As DataRow = Me.mdtCaptions.NewRow
 17.                     row.Item("Index") = i
 18.                     row.Item("Name") = Me.Columns(i).Name
 19.                     row.Item("HeaderText") = Me.Columns(i).HeaderText
 20.                     row.Item("Visible") = Me.Columns(i).Visible
 21.                     row.Item("Width") = Me.Columns(i).Width
 22.                     'Nếu thêm các thuộc tính khác thì viết tiếp ở đây.
 23.                     Me.mdtCaptions.Rows.Add(row)
 24.                 End If
 25.                 i += 1
 26.             Loop
 27.             'Sau khi lưu cấu hình thì xóa hết các cột hiện tại
 28.             Me.Columns.Clear()
 29.         Catch exception1 As Exception
 30.             ProjectData.SetProjectError(exception1)
 31.             Dim exceptionCatch As Exception = exception1
 32.             Interaction.MsgBox(("T2Grid21.DefineCaption(): " & "Đã thay đổi phiên bản mới " & vbCrLf & exceptionCatch.Message), MsgBoxStyle.OkOnly, Nothing)
 33.             ProjectData.ClearProjectError()
 34.  
 35.         End Try
 36.         Return mdtCaptions
 37.     End Function
 38.  

Vậy trước khi gán datasource cho grid hãy gọi hàm này trước.
sau khi gán datasource cho grid hãy goi thủ tục lấy lại các thông tin đã lưu ở hàm DefineCaption. Code như sau :
 1.     Public Sub RestoreCaption(Optional ByVal dtCaption As DataTable = Nothing)
 2.  
 3.         If (Not dtCaption Is Nothing) Then
 4.             Me.mdtCaptions = dtCaption
 5.         End If
 6.         If (((Me.mdtCaptions Is Nothing) OrElse (Me.mdtCaptions Is Nothing)) OrElse (Me.mdtCaptions.Rows.Count <= 0)) Then
 7.             Return
 8.         End If
 9.         Dim num As Integer = 0
 10.         'Ẩn toàn bộ các cột trước
 11.         While num <= Me.Columns.Count - 1
 12.             Me.Columns(num).Visible = False
 13.             num += 1
 14.         End While
 15.         Try
 16.             'Duyệt các dòng trong table đã lưu
 17.             For i As Integer = 0 To Me.mdtCaptions.Rows.Count - 1
 18.                 'duyệt các cột trong grid hiện tại
 19.                 For j As Integer = 0 To Me.Columns.Count - 1
 20.                     If Me.Columns(j).Name = Me.mdtCaptions.Rows(i)("Name") Then
 21.                         Me.Columns(j).HeaderText = Me.mdtCaptions.Rows(i)("HeaderText")
 22.                         Me.Columns(j).Width = Me.mdtCaptions.Rows(i)("Width")
 23.                         Me.Columns(j).Visible = True
 24.                     End If
 25.                 Next
 26.             Next
 27.  
 28.         Catch exception1 As Exception
 29.             ProjectData.SetProjectError(exception1)
 30.             Dim exceptionCatch As Exception = exception1
 31.             Interaction.MsgBox(("RestoreCaption: " & "Đã thay đổi phiên bản mới" & vbCrLf & exceptionCatch.Message), MsgBoxStyle.OkOnly, Nothing)
 32.             ProjectData.ClearProjectError()
 33.         End Try
 34.     End Sub
 35.  
 36.  

Và đây là code đầy đủ cảu control này :
 1. Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices
 2.  
 3. Public Class T2Grid21
 4.     Inherits DataGridView
 5.  
 6.     Private mdtCaptions As DataTable
 7.  
 8.     Public Function DefineCaption() As DataTable
 9.         Try
 10.             Me.mdtCaptions = New DataTable
 11.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Index", GetType(Integer))
 12.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Name", GetType(String))
 13.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("HeaderText", GetType(String))
 14.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Visible", GetType(Boolean))
 15.             Me.mdtCaptions.Columns.Add("Width", GetType(Integer))
 16.  
 17.             Dim num2 As Integer = (Me.Columns.Count - 1)
 18.             Dim i As Integer = 0
 19.             Do While (i <= num2)
 20.                 If (Me.Columns(i).Name <> "") Then
 21.                     Dim row As DataRow = Me.mdtCaptions.NewRow
 22.                     row.Item("Index") = i
 23.                     row.Item("Name") = Me.Columns(i).Name
 24.                     row.Item("HeaderText") = Me.Columns(i).HeaderText
 25.                     row.Item("Visible") = Me.Columns(i).Visible
 26.                     row.Item("Width") = Me.Columns(i).Width
 27.                     Me.mdtCaptions.Rows.Add(row)
 28.                 End If
 29.                 i += 1
 30.             Loop
 31.             'Sau khi lưu cấu hình thì xóa hết các cột hiện tại
 32.             Me.Columns.Clear()
 33.         Catch exception1 As Exception
 34.             ProjectData.SetProjectError(exception1)
 35.             Dim exceptionCatch As Exception = exception1
 36.             Interaction.MsgBox(("T2Grid21.DefineCaption(): " & "Đã thay đổi phiên bản mới " & vbCrLf & exceptionCatch.Message), MsgBoxStyle.OkOnly, Nothing)
 37.             ProjectData.ClearProjectError()
 38.  
 39.         End Try
 40.         Return mdtCaptions
 41.     End Function
 42.  
 43.     Public Sub RestoreCaption(Optional ByVal dtCaption As DataTable = Nothing)
 44.  
 45.         If (Not dtCaption Is Nothing) Then
 46.             Me.mdtCaptions = dtCaption
 47.         End If
 48.         If (((Me.mdtCaptions Is Nothing) OrElse (Me.mdtCaptions Is Nothing)) OrElse (Me.mdtCaptions.Rows.Count <= 0)) Then
 49.             Return
 50.         End If
 51.         Dim num As Integer = 0
 52.         'Ẩn toàn bộ các cột trước
 53.         While num <= Me.Columns.Count - 1
 54.             Me.Columns(num).Visible = False
 55.             num += 1
 56.         End While
 57.         Try
 58.             'Duyệt các dòng trong table đã lưu
 59.             For i As Integer = 0 To Me.mdtCaptions.Rows.Count - 1
 60.                 'duyệt các cột trong grid hiện tại
 61.                 For j As Integer = 0 To Me.Columns.Count - 1
 62.                     If Me.Columns(j).Name = Me.mdtCaptions.Rows(i)("Name") Then
 63.                         Me.Columns(j).HeaderText = Me.mdtCaptions.Rows(i)("HeaderText")
 64.                         Me.Columns(j).Width = Me.mdtCaptions.Rows(i)("Width")
 65.                         Me.Columns(j).Visible = True
 66.                     End If
 67.                 Next
 68.             Next
 69.  
 70.         Catch exception1 As Exception
 71.             ProjectData.SetProjectError(exception1)
 72.             Dim exceptionCatch As Exception = exception1
 73.             Interaction.MsgBox(("RestoreCaption: " & "Đã thay đổi phiên bản mới" & vbCrLf & exceptionCatch.Message), MsgBoxStyle.OkOnly, Nothing)
 74.             ProjectData.ClearProjectError()
 75.         End Try
 76.     End Sub
 77.  
 78. End Class
 79.  
 80.  

Chú ý là sẽ có thể dùng ngay được nhưng có một lỗi nhỏ, các bạn tự tìm và sửa cho hoàn chỉnh nhé :D. Không khó đâu.
Tập tin đính kèm
T2Grid.rar
(32.39 KiB) Đã tải 868 lầnpddung
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Ba 01/04/2008 7:43 pm

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi pddung » T.Năm 20/05/2010 11:31 pm

sao k dùng " datagridview.AutoGenerateColumns = False "nhỉ

Hình đại diện của người dùng
thuccads
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 143
Ngày tham gia: T.Hai 01/02/2010 8:35 am
Đến từ: Hà Nội--->Sài Gòn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi thuccads » T.Năm 20/05/2010 11:44 pm

pddung đã viết:sao k dùng " datagridview.AutoGenerateColumns = False "nhỉ

Xin được chỉ giáo!

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Sáu 21/05/2010 10:43 am

"Nếu ta thiết lập các cột ngay trong giao diện thiết kế thì có vẻ đơn giản hơn, có điều sau khi gán datasource thì grid vẫn giữ các cột ta thêm khi thiết kế cộng với tất cả các trường đã truy vấn"--->gán Name + DataSourceName của các cột = đúng tên các trường mà bạn select trong câu query
"datagridview.AutoGenerateColumns = False "-->cái này để tránh các cột bị mất thứ tự sau khi gán cột
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Hình đại diện của người dùng
Kasper
Guru
Guru
Bài viết: 1063
Ngày tham gia: T.Sáu 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 time
Been thanked: 76 time
Liên hệ:

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi Kasper » T.Sáu 21/05/2010 1:45 pm

Tui thiết kế xong rồi gán datasource mà đâu có cần chỉnh lại gì đâu ta :D
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

Hình đại diện của người dùng
Kasper
Guru
Guru
Bài viết: 1063
Ngày tham gia: T.Sáu 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 time
Been thanked: 76 time
Liên hệ:

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi Kasper » T.Sáu 21/05/2010 2:48 pm

Up một demo không cần tinh chỉnh gì hết sau khi gán datasource mà vẫn bảo đảm các cột như lúc thiết kế.
Tập tin đính kèm
DGV_f.zip
(74.72 KiB) Đã tải 671 lần
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Sáu 21/05/2010 6:28 pm

Kasper đã viết:Tui thiết kế xong rồi gán datasource mà đâu có cần chỉnh lại gì đâu ta :D

dùng datasource thì sẽ khó trong việc chỉnh 1 số cái như:chiều rộng,cao,visible,...1 cái lứoi mà chỉ có dùng để View,search thì dùng datasource(ko cần add column thì ok),nhưng nếu dùng lưới để nhập liệu thì add column tiện hơn anh Kasper :D
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Hình đại diện của người dùng
Kasper
Guru
Guru
Bài viết: 1063
Ngày tham gia: T.Sáu 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 time
Been thanked: 76 time
Liên hệ:

Re: Đơn giản hóa định dạng DataGridView

Gửi bàigửi bởi Kasper » T.Hai 24/05/2010 9:47 am

tungcan5diop đã viết:
Kasper đã viết:Tui thiết kế xong rồi gán datasource mà đâu có cần chỉnh lại gì đâu ta :D

dùng datasource thì sẽ khó trong việc chỉnh 1 số cái như:chiều rộng,cao,visible,...1 cái lứoi mà chỉ có dùng để View,search thì dùng datasource(ko cần add column thì ok),nhưng nếu dùng lưới để nhập liệu thì add column tiện hơn anh Kasper :D


Cái demo trên là chỉ minh chứng cho việc: sau khi thực hiện câu lệnh gán datasource cho lưới thì các thiết kế của ta khi design vẫn còn giữ nguyên. Thế thôi.
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.


Quay về “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách