• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay đổi độ phân giải màn hình

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Thay đổi độ phân giải màn hình

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 28/03/2008 8:35 pm

Thủ thuật: Thay đổi độ phân giải màn hình
Tác giả: sincos
Mô tả: Thay đổi độ phân giải của màn hình máy tính


Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2. Const WM_DISPLAYCHANGE = &H7E
 3. Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
 4. Const EWX_LOGOFF = 0
 5. Const EWX_SHUTDOWN = 1
 6. Const EWX_REBOOT = 2
 7. Const EWX_FORCE = 4
 8. Const CCDEVICENAME = 32
 9. Const CCFORMNAME = 32
 10. Const DM_BITSPERPEL = &H40000
 11. Const DM_PELSWIDTH = &H80000
 12. Const DM_PELSHEIGHT = &H100000
 13. Const CDS_UPDATEREGISTRY = &H1
 14. Const CDS_TEST = &H4
 15. Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
 16. Const DISP_CHANGE_RESTART = 1
 17. Const BITSPIXEL = 12
 18. Private Type DEVMODE
 19. dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
 20. dmSpecVersion As Integer
 21. dmDriverVersion As Integer
 22. dmSize As Integer
 23. dmDriverExtra As Integer
 24. dmFields As Long
 25. dmOrientation As Integer
 26. dmPaperSize As Integer
 27. dmPaperLength As Integer
 28. dmPaperWidth As Integer
 29. dmScale As Integer
 30. dmCopies As Integer
 31. dmDefaultSource As Integer
 32. dmPrintQuality As Integer
 33. dmColor As Integer
 34. dmDuplex As Integer
 35. dmYResolution As Integer
 36. dmTTOption As Integer
 37. dmCollate As Integer
 38. dmFormName As String * CCFORMNAME
 39. dmUnusedPadding As Integer
 40. dmBitsPerPel As Integer
 41. dmPelsWidth As Long
 42. dmPelsHeight As Long
 43. dmDisplayFlags As Long
 44. dmDisplayFrequency As Long
 45. End Type
 46. Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
 47. Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
 48. Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
 49. Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 50. Private Declare Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, ByVal lpInitData As Any) As Long
 51. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 52. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 53. Dim OldX As Long, OldY As Long, nDC As Long
 54. Sub ChangeRes(X As Long, Y As Long, Bits As Long)
 55. Dim DevM As DEVMODE, ScInfo As Long, erg As Long, an As VbMsgBoxResult
 56. [color=#008000]'Get the info into DevM[/color]
 57. [color=#000080]erg = EnumDisplaySettings(0&, 0&, DevM)[/color]
 58. [color=#008000]'This is what we're going to change[/color]
 59. DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT Or DM_BITSPERPEL
 60. DevM.dmPelsWidth = X 'ScreenWidth
 61. DevM.dmPelsHeight = Y 'ScreenHeight
 62. DevM.dmBitsPerPel = Bits '(can be 8, 16, 24, 32 or even 4)
 63. [color=#008000]'Now change the display and check if possible[/color]
 64. [color=#000080]erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_TEST)[/color]
 65. [color=#008000]'Check if succesfull [/color]
 66. Select Case erg&
 67. Case DISP_CHANGE_RESTART
 68. an = MsgBox("You've to reboot", vbYesNo + vbSystemModal, "Info")
 69. If an = vbYes Then
 70. erg& = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
 71. End If
 72. Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
 73. [color=#000080]erg = ChangeDisplaySettings(DevM, CDS_UPDATEREGISTRY) [/color]
 74. ScInfo = Y * 2 ^ 16 + X
 75. [color=#008000]'Notify all the windows of the screen resolution change [/color]
 76. SendMessage HWND_BROADCAST, WM_DISPLAYCHANGE, ByVal Bits, ByVal ScInfo
 77. MsgBox [color=#FF0000]"Everything's ok", [/color]vbOKOnly + vbSystemModal, [color=#FF0000]"It worked!" [/color]
 78. Case Else
 79. MsgBox "Mode not supported", vbOKOnly + vbSystemModal, "Error"
 80. End Select
 81. End Sub
 82. Private Sub Form_Load()
 83. [color=#008000]'KPD-Team 1999
 84. 'URL: http://www.allapi.net/
 85. 'E-Mail: mailto:KPDTeam@Allapi.net [/color]
 86. Dim nDC As Long
 87. [color=#008000]'retrieve the screen's resolution [/color]
 88. OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
 89. OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
 90. [color=#008000]'Create a device context, compatible with the screen[/color]
 91. nDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0&)
 92. [color=#008000]'Change the screen's resolution [/color]
 93. ChangeRes 640, 480, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
 94. End Sub
 95. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 96. [color=#008000]'restore the screen resolution[/color]
 97. ChangeRes OldX, OldY, GetDeviceCaps(nDC, BITSPIXEL)
 98. [color=#008000]'delete our device context[/color]
 99. DeleteDC nDC
 100. End Sub

Lời bàn của tphu:
Điều chỉnh tần số Refresh rate của Desktop (help)
gửi bởi gianghoplus
gianghoplus dùng cách đổi độ phân giải màn hình trong VBLib, nhưng nó cứ change Refresh rate về 60 Hertz nhìn rất đau mắt, ai biết sửa chỗ nào ko
Re: Điều chỉnh tần số Refresh rate của Desktop (help)
gửi bởi truongphu
Khi gianghoplus gọi Function EnumDisplaySettings (dòng 57)thì thông số dmDisplayFrequency(dòng 44) trong Type DevM sẽ trở lại số 0 hay 1 (vì không được khai báo trong các dòng từ 59 - 62), ví dụ 60 Hz làm gianghoplus đau mắt. Các giá trị nầy là default refresh rate của display hardware và chúng không bị biến đổi bởi Function ChangeDisplaySettings được gọi (ở dòng 64 = Test và 73 = change without restart).
TB: Làm thử nha:
sau dòng 58 'This is what we're going to change, khai thêm:
DevM.dmDisplayFrequency = -1
(vỉ hình như -1 là current display settings)
do đó không bị trả về 0 hay 1, vẫn giữ refresh rate hiện tại
ghi chú: trên đây chỉ là phân tích về mặt code, còn test thì tôi chưa :D


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Giang Hồ
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 50
Ngày tham gia: T.Bảy 12/05/2007 2:36 pm
Đến từ: http://vn-soft.net
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Thay đổi độ phân giải màn hình

Gửi bàigửi bởi Giang Hồ » CN 20/04/2008 3:22 pm

hjx, hôm đó hỏi hoài mà hok có ai làm dc -> bực quá ngồi đọc MSDN. Thực ra mấu chốt ở đây chính là hàm EnumDisplaySettings. Do lúc đó mình hok hiểu các hàm Enum hoạt động như thế nào. Bây giờ thì mình viết lại code này gọn hơn mà chạy cực chính xác. có thể thay đổi số bít, Refresh rate tùy ý

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. 'Coder: Tran Dai Nghia
 3. 'Email: gianghoplus@yahoo.com
 4. 'Website: http://giangho.biz
 5.  
 6. Option Explicit
 7.  
 8. Const CCDEVICENAME = 32
 9. Const CCFORMNAME = 32
 10.  
 11. Private Type DEVMODE
 12.     dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
 13.     dmSpecVersion As Integer
 14.     dmDriverVersion As Integer
 15.     dmSize As Integer
 16.     dmDriverExtra As Integer
 17.     dmFields As Long
 18.     dmOrientation As Integer
 19.     dmPaperSize As Integer
 20.     dmPaperLength As Integer
 21.     dmPaperWidth As Integer
 22.     dmScale As Integer
 23.     dmCopies As Integer
 24.     dmDefaultSource As Integer
 25.     dmPrintQuality As Integer
 26.     dmColor As Integer
 27.     dmDuplex As Integer
 28.     dmYResolution As Integer
 29.     dmTTOption As Integer
 30.     dmCollate As Integer
 31.     dmFormName As String * CCFORMNAME
 32.     dmUnusedPadding As Integer
 33.     dmBitsPerPel As Integer
 34.     dmPelsWidth As Long
 35.     dmPelsHeight As Long
 36.     dmDisplayFlags As Long
 37.     dmDisplayFrequency As Long
 38. End Type
 39. Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean
 40. Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwFlags As Long) As Long
 41. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 42.  
 43. Dim OldX As Long, OldY As Long
 44.  
 45. Function ChangeRes(X As Long, Y As Long, Optional Bits As Long = 32, Optional Frequency As Long = 75) As Long
 46. Dim DevM As DEVMODE, iResult As Long, iMode As Long
 47.     iMode = 0
 48.     ChangeRes = 0
 49.     Do
 50.     iResult = EnumDisplaySettings(0, iMode, DevM)
 51.     If iResult <> 0 And DevM.dmPelsWidth = X And DevM.dmPelsHeight = Y And _
 52.         DevM.dmBitsPerPel = Bits And DevM.dmDisplayFrequency = Frequency Then
 53.     iResult = ChangeDisplaySettings(DevM, 0)
 54.     ChangeRes = 1 'Success
 55.     Exit Do
 56.     End If
 57.     iMode = iMode + 1
 58.     Loop While iResult <> 0
 59.     If ChangeRes = 0 Then MsgBox "Mode not supported", vbCritical, "Error"
 60. End Function
 61.  
 62.  
 63. Private Sub Form_Load()
 64.     OldX = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
 65.     OldY = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
 66.     ChangeRes 800, 600
 67. End Sub
 68.  
 69. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 70.     ChangeRes OldX, OldY
 71. End Sub
 72.  
Code chỉ một lần mà fix bug thì mãi mãi
-----------------------------------
VnSecurity 2008 - Bảo vệ máy tính theo phong cách của bạn
Website: http://vn-soft.net


Quay về “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách