• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hướng dẫn ADODB đọc file text

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4756
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 510 time

Hướng dẫn ADODB đọc file text

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Bảy 24/07/2010 7:28 pm

Tên bài viết: Hướng dẫn ADODB đọc file text
Tác giả: truongphu
Cấp độ bài viết: Căn bản
Tóm tắt: Hướng dẫn ADODB đọc file text1- Mặc định đọc text file với Delimited là dấu ,

2- ADODB.Connect khai đến folder; (không khai đến file)
 1. Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
 2.           "Data Source=" & App.Path & "\" & _
 3.           ";Extended Properties=""text;HDR=YES;FMT=Delimited"""


3- ADODB.Recordset khai tên file thay cho table:
 1. Rs.Open "SELECT * FROM Danhsách1.txt", _
 2.           Cn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText


4- Ta có thể dùng các Format Delimited khác mặc định, vd: dấu Tab, dấu ; dấu | dấu \
dấu * dấu/ ... hay Fixed-Length = độ dài record giống nhau trên một cột

5- Khai Format delimited với Registry:

5a- Khai dấu Tab, code như sau;
 1. Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
 2. strComputer = "."
 3. Set objReg=GetObject("winmgmts:\" & strComputer & _
 4.     "\root\default:StdRegProv")
 5. strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Jet.0\Engines\Text"
 6. strValueName = "Format"
 7. strValue = "TabDelimited"
 8. objReg.SetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,strValue


5b- Khai dấu ,
 1. Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
 2. strComputer = "."
 3. Set objReg=GetObject("winmgmts:\" & strComputer & _
 4.     "\root\default:StdRegProv")
 5. strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Jet.0\Engines\Text"
 6. strValueName = "Format"
 7. strValue = "CSVDelimited"
 8. objReg.SetStringValue _
 9.     HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,strValue


5c- Khai dấu tùy ý; code như trên, strValue = "CSVDelimited" sửa lại là:
strValue = "Delimited (x)"
mà x là dấu đang dùng; vd dấu |

Mã: Chọn hết

strValue = "Delimited (|)"


5d- Khai Fixed-Length

Mã: Chọn hết

strValue = "Fixed-Length"


6- Khai Format delimited với file Schema.ini:

6a- Khai một file với dấu:
Đây là dạng khai Format delimited đơn giản nhất: Tại thư mục của Project (EXE), ta tạo một file có tên là Schema.ini, nội dung:
dòng 1: tên file txt trong []; vd: [MyLog.txt]
dòng 2: Format=TabDelimited
Nội dung file toàn bộ như sau, dùng cho Format=Tab

Mã: Chọn hết

[MyLog.txt]
Format=TabDelimited


6b- Khai nhiều file với dấu khác nhau:

Mã: Chọn hết

[File_1.txt]
Format=CSVDelimited
[File_2.txt]
Format=TabDelimited
[File_3.txt]
Format=Delimited(|)


trong đó, File_1.txt là dấu , File_2.txt là dấu Tab File_3.txt là dấu |

6c- Khai một file với fixed-length

Mã: Chọn hết

[Test.txt]
Format=FixedLength

Col1=FirstName Text Width 7
Col2=LastName Text Width 10
Col3=ID Text Integer 3


trong đó cột 1 là text dài 7 bytes, cột 2 text 10 bytes và cột 3 Integer với 3 bytes text


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách