• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby truongphu » Sat 29/03/2008 10:30 am

Thủ thuật: Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI
Tác giả: Truong Phú/truongphu
Mô tả: Chuyển mã ABC, VNI qua UNI


Chuyển mã từ ABC hoặc VNI sang UNI là một nhu câu thực tế rất lớn. (VIQR ít hơn)
Code sau đây có phần tự động nhận mã nguồn
Khi chạy, cần một text1 để thể hiện nội dung text cũ và mới, và một command1
Thực tế: Code nầy hổ tro' text, nêu sua lai: thay vì text1 mà là clipboard, se hô tro
các file txt, rtf, doc, excel, access... ghê gớm chưa?

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Declare Function MessageBox Lib "user32" Alias "MessageBoxW" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, ByVal wType As Long) As Long
 4.  
 5.  'Code: Truong Phú, Cam Lâm, Khánh Hòa
 6. Dim Uni As String
 7. Dim KiêuMa As Boolean
 8.  
 9. Private Function DichABC2Uni(Chuôi As String)
 10. Dim TCVN As String
 11. TCVN = "¸µ¶·¹¨¾»¼½Æ©ÊÇÈÉËÐÌÎÏѪÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä«èåæçé¬íêëìîóïñòô­øõö÷ùýúûüþ®¸µ¶·¹¡¾»¼½Æ¢ÊÇÈÉËÐÌÎÏÑ£ÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä¤èåæçé¥íêëìîóïñòô¦øõö÷ùýúûüþ§"
 12. Dim Chép As String
 13. Dim DòTìm As Boolean  'Dò Tìm ký tu cân thay
 14. Dim ii As Long, uu As Byte
 15. For ii = 1 To Len(Chuôi)
 16.     For uu = 1 To 134 'Len(TCVN)
 17.         If Mid(Chuôi, ii, 1) = Mid(TCVN, uu, 1) Then
 18.             DòTìm = True
 19.             Exit For 'uu
 20.         End If
 21.         Next uu
 22.     If DòTìm = True Then
 23.         Chép = Chép & Mid(Uni, uu, 1)
 24.         DòTìm = False
 25.     Else
 26.         Chép = Chép & Mid(Chuôi, ii, 1)  'Các ký tu khác giu nguyên
 27.     End If
 28. Next ii
 29. DichABC2Uni = Chép
 30. End Function
 31.  
 32. Private Function DichVNI2Uni(Câu As String)
 33. Dim VNI As String ' có khoang trông, Ðê bù 1 byte phai thay = dâu |
 34. VNI = "aùaøaûaõaïaêaéaèaúaüaëaâaáaàaåaãaäeùeøeûeõeïeâeáeàeåeãeäí|ì|æ|ó|ò|oùoøoûoõoïoâoáoàoåoãoäô|ôùôøôûôõôïuùuøuûuõuïö|öùöøöûöõöïyùyøyûyõî|ñ|AÙAØAÛAÕAÏAÊAÉAÈAÚAÜAËAÂAÁAÀAÅAÃAÄEÙEØEÛEÕEÏEÂEÁEÀEÅEÃEÄÍ|Ì|Æ|Ó|Ò|OÙOØOÛOÕOÏOÂOÁOÀOÅOÃOÄÔ|ÔÙÔØÔÛÔÕÔÏUÙUØUÛUÕUÏÖ|ÖÙÖØÖÛÖÕÖÏYÙYØYÛYÕÎ|Ñ "
 35.  
 36. Dim VNI2 As String  'Các ký tu 1 byte VNI
 37. VNI2 = "æóòôöîñÆÓÒÔÖÎÑ"
 38. Dim Uni2 As String  'tuong u'ng vo'i Uni
 39. Uni2 = ChrW(7881) & ChrW(297) & ChrW(7883) & ChrW(417) & ChrW(432) & _
 40. ChrW(7925) & ChrW(273) & ChrW(7880) & ChrW(296) & ChrW(7882) & ChrW(416) & ChrW(431) & ChrW(7924) & ChrW(208)
 41.  
 42. Dim Giua As String  'chuôi ký tu sai do 2 lân thay
 43. Giua = ChrW(417) & "ù" & ChrW(417) & "ø" & ChrW(417) & "û" & ChrW(417) & "õ" & ChrW(417) & "ï" & ChrW(432) & "ù" & ChrW(432) & "ø" & ChrW(432) & "û" & ChrW(432) & "õ" & ChrW(432) & "ï" & ChrW(416) & "Ù" & ChrW(416) & "Ø" & ChrW(416) & "Û" & ChrW(416) & "Õ" & ChrW(416) & "Ï" & ChrW(431) & "Ù" & ChrW(431) & "Ø" & ChrW(431) & "Û" & ChrW(431) & "Õ" & ChrW(431) & "Ï"
 44. Dim GUNI As String  'tuong u'ng vo'i Uni
 45. GUNI = ChrW(7899) & ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7907) & ChrW(7913) & ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7921) & ChrW(7898) & ChrW(7900) & ChrW(7902) & ChrW(7904) & ChrW(7906) & ChrW(7912) & ChrW(7914) & ChrW(7916) & ChrW(7918) & ChrW(7920)
 46.  
 47.  
 48. Dim Tam As String, Chép As String
 49. Dim DòTìm As Boolean
 50. Dim ii As Integer, uu As Integer
 51.      ' Thay ký tu 1 byte
 52.     For ii = 1 To Len(Câu)
 53.         For uu = 1 To 14 'Len(VNI2)
 54.             If Mid(Câu, ii, 1) = Mid(VNI2, uu, 1) Then
 55.                 DòTìm = True
 56.                 Exit For 'uu
 57.             End If
 58.         Next uu
 59.         If DòTìm = True Then
 60.             Chép = Chép & Mid(Uni2, uu, 1)
 61.             DòTìm = False
 62.         Else
 63.             Chép = Chép & Mid(Câu, ii, 1)
 64.         End If
 65.     Next ii
 66.     Tam = Chép
 67.      ' Thay ký tu 2 byte
 68.     Chép = ""
 69.     For ii = 1 To Len(Tam)
 70.         For uu = 1 To 267 'Len(VNI)
 71.             If Mid(Tam, ii, 2) = Mid(VNI, uu, 2) Then
 72.                 DòTìm = True
 73.                 Exit For 'uu
 74.             End If
 75.         Next uu
 76.         If DòTìm = True Then
 77.             Chép = Chép & Mid(Uni, (uu + 1) / 2, 1)
 78.             DòTìm = False
 79.             ii = ii + 1 ' bo qua ky tu kê
 80.         Else
 81.             Chép = Chép & Mid(Tam, ii, 1)
 82.         End If
 83.     Next ii
 84.     Tam = Chép
 85.     ' thay ky tu' sai do 1 byte
 86.     Chép = ""
 87.     For ii = 1 To Len(Tam)
 88.         For uu = 1 To 40 'Len(Giua)
 89.             If Mid(Tam, ii, 2) = Mid(Giua, uu, 2) Then
 90.                 DòTìm = True
 91.                 Exit For 'uu
 92.             End If
 93.         Next uu
 94.         If DòTìm = True Then
 95.             Chép = Chép & Mid(GUNI, (uu + 1) / 2, 1)
 96.             DòTìm = False
 97.             ii = ii + 1 ' bo qua ky tu ke
 98.         Else
 99.             Chép = Chép & Mid(Tam, ii, 1)
 100.         End If
 101.     Next ii
 102. DichVNI2Uni = Chép
 103. End Function
 104.  
 105. Private Sub Chuyen_Click()
 106. Dim DòTìm As Boolean, ii As Long, uu As Integer
 107. KiêuMa = False
 108. DoEvents
 109. ' Ðoan sau Ðây, thay vì Text1 mà là Clipboard thì !
 110. Dim TCVN3 As String
 111. TCVN3 = "¸µ¶·¹¨¾»¼½©ª×Þß«¬­÷þ®£×¤¥¦þ§"  'Ký tu nhân dang ABC
 112.     For ii = 1 To Len(Text1)
 113.         For uu = 1 To 28 'Len(TCVN3)
 114.             If Mid(Text1, ii, 1) = Mid(TCVN3, uu, 1) Then
 115.                 GoTo Convert
 116.                 Exit Sub
 117.             End If
 118.         Next uu
 119.     Next ii
 120.  
 121. Dim VNI As String ' có khoang trông Ðê bù 1 byte, Ký tu nhân dang VNI
 122. VNI = "aùaøaûaõaïaêaéaèaúaüaëaâaáaàaåaãaäeùeøeûeõeïeâeáeàeåeãeäoùoøoûoõoïoâoáoàoåoãoäôùôøôûôõôïuùuøuûuõuïöùöøöûöõöïyùyøyûyõAÙAØAÛAÕAÏAÊAÉAÈAÚAÜAËAÂAÁAÀAÅAÃAÄEÙEØEÛEÕEÏEÂEÁEÀEÅEÃEÄOÙOØOÛOÕOÏOÂOÁOÀOÅOÃOÄÔÙÔØÔÛÔÕÔÏUÙUØUÛUÕUÏÖÙÖØÖÛÖÕÖÏYÙYØYÛYÕ"
 123.  
 124.     For ii = 1 To Len(Text1)
 125.         For uu = 1 To 232 'Len(VNI)
 126.             If Mid(Text1, ii, 2) = Mid(VNI, uu, 2) Then
 127.                 KiêuMa = True
 128.                 GoTo Convert
 129.                 Exit Sub
 130.             End If
 131.         Next uu
 132.     Next ii
 133.  
 134. Convert:
 135. Select Case KiêuMa
 136.     Case True
 137.     Text1 = DichVNI2Uni(Text1)
 138.     Case False 'Default, khai KiêuMa = False tu` Ðâu
 139.     Text1 = DichABC2Uni(Text1)
 140. End Select
 141. End Sub
 142.  
 143. Private Sub Form_Load()
 144.     Uni = ChrW(225) & ChrW(224) & ChrW(7843) & ChrW(227) & ChrW(7841) & ChrW(259) & ChrW(7855) & _
 145.     ChrW(7857) & ChrW(7859) & ChrW(7861) & ChrW(7863) & ChrW(226) & ChrW(7845) & _
 146.     ChrW(7847) & ChrW(7849) & ChrW(7851) & ChrW(7853) & ChrW(233) & ChrW(232) & _
 147.     ChrW(7867) & ChrW(7869) & ChrW(7865) & ChrW(234) & ChrW(7871) & ChrW(7873) & _
 148.     ChrW(7875) & ChrW(7877) & ChrW(7879) & ChrW(237) & ChrW(236) & ChrW(7881) & ChrW(297) & _
 149.     ChrW(7883) & ChrW(243) & ChrW(242) & ChrW(7887) & ChrW(245) & ChrW(7885) & _
 150.     ChrW(244) & ChrW(7889) & ChrW(7891) & ChrW(7893) & ChrW(7895) & ChrW(7897) & _
 151.     ChrW(417) & ChrW(7899) & ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7907) & _
 152.     ChrW(250) & ChrW(249) & ChrW(7911) & ChrW(361) & ChrW(7909) & ChrW(432) & ChrW(7913) & _
 153.     ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7921) & ChrW(253) & ChrW(7923) & _
 154.     ChrW(7927) & ChrW(7929) & ChrW(7925) & ChrW(273) & ChrW(193) & ChrW(192) & _
 155.     ChrW(7842) & ChrW(195) & ChrW(7840) & ChrW(258) & ChrW(7854) & ChrW(7856) & _
 156.     ChrW(7858) & ChrW(7860) & ChrW(7862) & ChrW(194) & ChrW(7844) & ChrW(7846) & _
 157.     ChrW(7848) & ChrW(7850) & ChrW(7852) & ChrW(201) & ChrW(200) & ChrW(7866) & _
 158.     ChrW(7868) & ChrW(7864) & ChrW(202) & ChrW(7870) & ChrW(7872) & ChrW(7874) & _
 159.     ChrW(7876) & ChrW(7878) & ChrW(205) & ChrW(204) & ChrW(7880) & ChrW(296) & ChrW(7882) & _
 160.     ChrW(211) & ChrW(210) & ChrW(7886) & ChrW(213) & ChrW(7884) & ChrW(212) & _
 161.     ChrW(7888) & ChrW(7890) & ChrW(7892) & ChrW(7894) & ChrW(7896) & ChrW(416) & _
 162.     ChrW(7898) & ChrW(7900) & ChrW(7902) & ChrW(7904) & ChrW(7906) & ChrW(218) & _
 163.     ChrW(217) & ChrW(7910) & ChrW(360) & ChrW(7908) & ChrW(431) & ChrW(7912) & ChrW(7914) & _
 164.     ChrW(7916) & ChrW(7918) & ChrW(7920) & ChrW(221) & ChrW(7922) & ChrW(7926) & _
 165.     ChrW(7928) & ChrW(7924) & ChrW(208)
 166.    
 167.     '- Vi du:
 168.     Dim MyStr As String
 169.    
 170.     'TCVN3(ABC) -> Unicode
 171.     MyStr = DichABC2Uni("ViÕt b»ng b¶ng m· TCVN3")
 172.     MessageBox Me.hwnd, StrPtr(MyStr), StrPtr(MyStr), &H0&
 173.  
 174.     'VNI -> Unicode
 175.     MyStr = DichVNI2Uni("Vieát baèng baûng maõ VNI")
 176.     MessageBox Me.hwnd, StrPtr(MyStr), StrPtr(MyStr), &H0&
 177. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
katykaty
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Mon 31/03/2008 11:28 am
Location: Hải Phòng
Contact:

Re: Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby katykaty » Sat 17/05/2008 9:01 pm

Bác truongphu đưa ra nhiều cách để chuyển sang uni sao không thấy có cách nào chuyển ngược lại thế. Không biết chuyển từ Unicode sang TCNV3 thì làm thế nào nhỉ?

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby truongphu » Fri 30/05/2008 3:19 pm

Thủ thuật: Function UNItoABC(str$)
Tác giả: truongphu
Mô tả: Function UNItoABC(str$)


Code: Select all

 1. Private Function UNItoABC(str$) As String
 2. 'font ABC KHÔNG hô tro' các NGUYÊN ÂM CÓ DÂU VIÊT HOA
 3. Dim i&, arrABC() As String, sabc$, ABC$, UNI$, STT
 4. ABC = "¸@µ@¶@·@¹@¨@¾@»@¼@½@Æ@©@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@ª@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@«@è@å@æ@ç@é@¬@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@­@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@®@¸@µ@¶@·@¹@¡@¾@»@¼@½@Æ@¢@Ê@Ç@È@É@Ë@Ð@Ì@Î@Ï@Ñ@£@Õ@Ò@Ó@Ô@Ö@Ý@×@Ø@Ü@Þ@ã@ß@á@â@ä@¤@è@å@æ@ç@é@¥@í@ê@ë@ì@î@ó@ï@ñ@ò@ô@¦@ø@õ@ö@÷@ù@ý@ú@û@ü@þ@§"
 5. UNI = "02250224784302277841025978557857785978617863022678457847784978517853023302327867786978650234787178737875787778790237023678810297788302430242788702457885024478897891789378957897041778997901790379057907025002497911036179090432791379157917791979210253792379277929792502730225022478430227784102587855785778597861786301947845784778497851785302330232786778697865020278717873787578777879023702367881029778830243024278870245788502127889789178937895789704167899790179037905790702500249791103617909043179137915791779197921025379237927792979250272"
 6. arrABC = Split(ABC, "@")
 7. For i = 1 To Len(str$)
 8. If InStr(UNI, AscW(Mid(str$, i, 1))) > 0 And AscW(Mid(str$, i, 1)) > 127 Then
 9. STT = InStr(UNI, AscW(Mid(str$, i, 1))) \ 4
 10.  sabc = sabc & arrABC(STT)
 11.  Else
 12.  sabc = sabc & Mid(str$, i, 1)
 13.  End If
 14. Next
 15. UNItoABC = sabc
 16. End Function

Bạn test thử, nếu bug xin báo lại
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby NoBi » Tue 03/03/2009 2:08 pm

Mình sưu tầm được thêm 2 hàm cũng có tính năng tương tự nè:

Code: Select all

 1. Function TCVN3toUNICODE(vnstr As String)
 2. Dim c As String, i As Integer
 3.    For i = 1 To Len(vnstr)
 4.       c = Mid(vnstr, i, 1)
 5.       Select Case c
 6.          Case "a": c = ChrW$(97)
 7.          Case "¸": c = ChrW$(225)
 8.          Case "µ": c = ChrW$(224)
 9.          Case "¶": c = ChrW$(7843)
 10.          Case "·": c = ChrW$(227)
 11.          Case "¹": c = ChrW$(7841)
 12.          Case "¨": c = ChrW$(259)
 13.          Case "¾": c = ChrW$(7855)
 14.          Case "»": c = ChrW$(7857)
 15.          Case "¼": c = ChrW$(7859)
 16.          Case "½": c = ChrW$(7861)
 17.          Case "Æ": c = ChrW$(7863)
 18.          Case "©": c = ChrW$(226)
 19.          Case "Ê": c = ChrW$(7845)
 20.          Case "Ç": c = ChrW$(7847)
 21.          Case "È": c = ChrW$(7849)
 22.          Case "É": c = ChrW$(7851)
 23.          Case "Ë": c = ChrW$(7853)
 24.          Case "e": c = ChrW$(101)
 25.          Case "Ð": c = ChrW$(233)
 26.          Case "Ì": c = ChrW$(232)
 27.          Case "Î": c = ChrW$(7867)
 28.          Case "Ï": c = ChrW$(7869)
 29.          Case "Ñ": c = ChrW$(7865)
 30.          Case "ª": c = ChrW$(234)
 31.          Case "Õ": c = ChrW$(7871)
 32.          Case "Ò": c = ChrW$(7873)
 33.          Case "Ó": c = ChrW$(7875)
 34.          Case "Ô": c = ChrW$(7877)
 35.          Case "Ö": c = ChrW$(7879)
 36.          Case "o": c = ChrW$(111)
 37.          Case "ã": c = ChrW$(243)
 38.          Case "ß": c = ChrW$(242)
 39.          Case "á": c = ChrW$(7887)
 40.          Case "â": c = ChrW$(245)
 41.          Case "ä": c = ChrW$(7885)
 42.          Case "«": c = ChrW$(244)
 43.          Case "è": c = ChrW$(7889)
 44.          Case "å": c = ChrW$(7891)
 45.          Case "æ": c = ChrW$(7893)
 46.          Case "ç": c = ChrW$(7895)
 47.          Case "é": c = ChrW$(7897)
 48.          Case "¬": c = ChrW$(417)
 49.          Case "í": c = ChrW$(7899)
 50.          Case "ê": c = ChrW$(7901)
 51.          Case "ë": c = ChrW$(7903)
 52.          Case "ì": c = ChrW$(7905)
 53.          Case "î": c = ChrW$(7907)
 54.          Case "i": c = ChrW$(105)
 55.          Case "Ý": c = ChrW$(237)
 56.          Case "×": c = ChrW$(236)
 57.          Case "Ø": c = ChrW$(7881)
 58.          Case "Ü": c = ChrW$(297)
 59.          Case "Þ": c = ChrW$(7883)
 60.          Case "u": c = ChrW$(117)
 61.          Case "ó": c = ChrW$(250)
 62.          Case "ï": c = ChrW$(249)
 63.          Case "ñ": c = ChrW$(7911)
 64.          Case "ò": c = ChrW$(361)
 65.          Case "ô": c = ChrW$(7909)
 66.          Case "­": c = ChrW$(432)
 67.          Case "ø": c = ChrW$(7913)
 68.          Case "õ": c = ChrW$(7915)
 69.          Case "ö": c = ChrW$(7917)
 70.          Case "÷": c = ChrW$(7919)
 71.          Case "ù": c = ChrW$(7921)
 72.          Case "y": c = ChrW$(121)
 73.          Case "ý": c = ChrW$(253)
 74.          Case "ú": c = ChrW$(7923)
 75.          Case "û": c = ChrW$(7927)
 76.          Case "ü": c = ChrW$(7929)
 77.          Case "þ": c = ChrW$(7925)
 78.          Case "®": c = ChrW$(273)
 79.          Case "A": c = ChrW$(65)
 80.          Case "¡": c = ChrW$(258)
 81.          Case "¢": c = ChrW$(194)
 82.          Case "E": c = ChrW$(69)
 83.          Case "£": c = ChrW$(202)
 84.          Case "O": c = ChrW$(79)
 85.          Case "¤": c = ChrW$(212)
 86.          Case "¥": c = ChrW$(416)
 87.          Case "I": c = ChrW$(73)
 88.          Case "U": c = ChrW$(85)
 89.          Case "¦": c = ChrW$(431)
 90.          Case "Y": c = ChrW$(89)
 91.          Case "§": c = ChrW$(272)
 92.       End Select
 93.       TCVN3toUNICODE = TCVN3toUNICODE + c
 94.    Next i
 95. End Function
 96.  
 97. Function VNItoUNICODE(vnstr As String)
 98. Dim c As String, i As Integer
 99. Dim db As Boolean
 100.    For i = 1 To Len(vnstr)
 101.       db = False
 102.       If i < Len(vnstr) Then
 103.          c = Mid(vnstr, i + 1, 1)
 104.          If c = "ù" Or c = "ø" Or c = "û" Or c = "õ" Or c = "ï" Or _
 105.             c = "ê" Or c = "é" Or c = "è" Or c = "ú" Or c = "ü" Or c = "ë" Or _
 106.             c = "â" Or c = "á" Or c = "à" Or c = "å" Or c = "ã" Or c = "ä" Or _
 107.             c = "Ù" Or c = "Ø" Or c = "Û" Or c = "Õ" Or c = "Ï" Or _
 108.             c = "Ê" Or c = "É" Or c = "È" Or c = "Ú" Or c = "Ü" Or c = "Ë" Or _
 109.             c = "Â" Or c = "Á" Or c = "À" Or c = "Å" Or c = "Ã" Or c = "Ä" Then db = True
 110.       End If
 111.       If db Then
 112.          c = Mid(vnstr, i, 2)
 113.          Select Case c
 114.             Case "aù": c = ChrW$(225)
 115.             Case "aø": c = ChrW$(224)
 116.             Case "aû": c = ChrW$(7843)
 117.             Case "aõ": c = ChrW$(227)
 118.             Case "aï": c = ChrW$(7841)
 119.             Case "aê": c = ChrW$(259)
 120.             Case "aé": c = ChrW$(7855)
 121.             Case "aè": c = ChrW$(7857)
 122.             Case "aú": c = ChrW$(7859)
 123.             Case "aü": c = ChrW$(7861)
 124.             Case "aë": c = ChrW$(7863)
 125.             Case "aâ": c = ChrW$(226)
 126.             Case "aá": c = ChrW$(7845)
 127.             Case "aà": c = ChrW$(7847)
 128.             Case "aå": c = ChrW$(7849)
 129.             Case "aã": c = ChrW$(7851)
 130.             Case "aä": c = ChrW$(7853)
 131.             Case "eù": c = ChrW$(233)
 132.             Case "eø": c = ChrW$(232)
 133.             Case "eû": c = ChrW$(7867)
 134.             Case "eõ": c = ChrW$(7869)
 135.             Case "eï": c = ChrW$(7865)
 136.             Case "eâ": c = ChrW$(234)
 137.             Case "eá": c = ChrW$(7871)
 138.             Case "eà": c = ChrW$(7873)
 139.             Case "eå": c = ChrW$(7875)
 140.             Case "eã": c = ChrW$(7877)
 141.             Case "eä": c = ChrW$(7879)
 142.             Case "où": c = ChrW$(243)
 143.             Case "oø": c = ChrW$(242)
 144.             Case "oû": c = ChrW$(7887)
 145.             Case "oõ": c = ChrW$(245)
 146.             Case "oï": c = ChrW$(7885)
 147.             Case "oâ": c = ChrW$(244)
 148.             Case "oá": c = ChrW$(7889)
 149.             Case "oà": c = ChrW$(7891)
 150.             Case "oå": c = ChrW$(7893)
 151.             Case "oã": c = ChrW$(7895)
 152.             Case "oä": c = ChrW$(7897)
 153.             Case "ôù": c = ChrW$(7899)
 154.             Case "ôø": c = ChrW$(7901)
 155.             Case "ôû": c = ChrW$(7903)
 156.             Case "ôõ": c = ChrW$(7905)
 157.             Case "ôï": c = ChrW$(7907)
 158.             Case "uù": c = ChrW$(250)
 159.             Case "uø": c = ChrW$(249)
 160.             Case "uû": c = ChrW$(7911)
 161.             Case "uõ": c = ChrW$(361)
 162.             Case "uï": c = ChrW$(7909)
 163.             Case "öù": c = ChrW$(7913)
 164.             Case "öø": c = ChrW$(7915)
 165.             Case "öû": c = ChrW$(7917)
 166.             Case "öõ": c = ChrW$(7919)
 167.             Case "öï": c = ChrW$(7921)
 168.             Case "yù": c = ChrW$(253)
 169.             Case "yø": c = ChrW$(7923)
 170.             Case "yû": c = ChrW$(7927)
 171.             Case "yõ": c = ChrW$(7929)
 172.             Case "AÙ": c = ChrW$(193)
 173.             Case "AØ": c = ChrW$(192)
 174.             Case "AÛ": c = ChrW$(7842)
 175.             Case "AÕ": c = ChrW$(195)
 176.             Case "AÏ": c = ChrW$(7840)
 177.             Case "AÊ": c = ChrW$(258)
 178.             Case "AÉ": c = ChrW$(7854)
 179.             Case "AÈ": c = ChrW$(7856)
 180.             Case "AÚ": c = ChrW$(7858)
 181.             Case "AÜ": c = ChrW$(7860)
 182.             Case "AË": c = ChrW$(7862)
 183.             Case "AÂ": c = ChrW$(194)
 184.             Case "AÁ": c = ChrW$(7844)
 185.             Case "AÀ": c = ChrW$(7846)
 186.             Case "AÅ": c = ChrW$(7848)
 187.             Case "AÃ": c = ChrW$(7850)
 188.             Case "AÄ": c = ChrW$(7852)
 189.             Case "EÙ": c = ChrW$(201)
 190.             Case "EØ": c = ChrW$(200)
 191.             Case "EÛ": c = ChrW$(7866)
 192.             Case "EÕ": c = ChrW$(7868)
 193.             Case "EÏ": c = ChrW$(7864)
 194.             Case "EÂ": c = ChrW$(202)
 195.             Case "EÁ": c = ChrW$(7870)
 196.             Case "EÀ": c = ChrW$(7872)
 197.             Case "EÅ": c = ChrW$(7874)
 198.             Case "EÃ": c = ChrW$(7876)
 199.             Case "EÄ": c = ChrW$(7878)
 200.             Case "OÙ": c = ChrW$(211)
 201.             Case "OØ": c = ChrW$(210)
 202.             Case "OÛ": c = ChrW$(7886)
 203.             Case "OÕ": c = ChrW$(213)
 204.             Case "OÏ": c = ChrW$(7884)
 205.             Case "OÂ": c = ChrW$(212)
 206.             Case "OÁ": c = ChrW$(7888)
 207.             Case "OÀ": c = ChrW$(7890)
 208.             Case "OÅ": c = ChrW$(7892)
 209.             Case "OÃ": c = ChrW$(7894)
 210.             Case "OÄ": c = ChrW$(7896)
 211.             Case "ÔÙ": c = ChrW$(7898)
 212.             Case "ÔØ": c = ChrW$(7900)
 213.             Case "ÔÛ": c = ChrW$(7902)
 214.             Case "ÔÕ": c = ChrW$(7904)
 215.             Case "ÔÏ": c = ChrW$(7906)
 216.             Case "UÙ": c = ChrW$(218)
 217.             Case "UØ": c = ChrW$(217)
 218.             Case "UÛ": c = ChrW$(7910)
 219.             Case "UÕ": c = ChrW$(360)
 220.             Case "UÏ": c = ChrW$(7908)
 221.             Case "ÖÙ": c = ChrW$(7912)
 222.             Case "ÖØ": c = ChrW$(7914)
 223.             Case "ÖÛ": c = ChrW$(7916)
 224.             Case "ÖÕ": c = ChrW$(7918)
 225.             Case "ÖÏ": c = ChrW$(7920)
 226.             Case "YÙ": c = ChrW$(221)
 227.             Case "YØ": c = ChrW$(7922)
 228.             Case "YÛ": c = ChrW$(7926)
 229.             Case "YÕ": c = ChrW$(7928)
 230.          End Select
 231.       Else
 232.          c = Mid(vnstr, i, 1)
 233.          Select Case c
 234.             Case "ô": c = ChrW$(417)
 235.             Case "í": c = ChrW$(237)
 236.             Case "ì": c = ChrW$(236)
 237.             Case "æ": c = ChrW$(7881)
 238.             Case "ó": c = ChrW$(297)
 239.             Case "ò": c = ChrW$(7883)
 240.             Case "ö": c = ChrW$(432)
 241.             Case "î": c = ChrW$(7925)
 242.             Case "ñ": c = ChrW$(273)
 243.             Case "Ô": c = ChrW$(416)
 244.             Case "Í": c = ChrW$(205)
 245.             Case "Ì": c = ChrW$(204)
 246.             Case "Æ": c = ChrW$(7880)
 247.             Case "Ó": c = ChrW$(296)
 248.             Case "Ò": c = ChrW$(7882)
 249.             Case "Ö": c = ChrW$(431)
 250.             Case "Î": c = ChrW$(7924)
 251.             Case "Ñ": c = ChrW$(272)
 252.          End Select
 253.       End If
 254.       VNItoUNICODE = VNItoUNICODE + c
 255.       If db Then i = i + 1
 256.    Next i
 257. End Function
:>

tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 415
Joined: Sat 14/07/2007 10:06 pm
Location: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby tienlbhoc » Tue 03/03/2009 6:58 pm

Bác nào thử với rtf đi rồi hẵng nói , không dễ ăn đâu
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/

Giang Hồ
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 50
Joined: Sat 12/05/2007 2:36 pm
Location: http://vn-soft.net
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Code Tự động chuyển ABC, VNI qua UNI

Postby Giang Hồ » Tue 31/03/2009 9:47 pm

Đây là 2 code chuyển mã TCVN3 -> Unicode và ngược lại rất gọn nhẹ

Code: Select all

 1. Public Function AbcToUni(str As String) As String 'Code này của bác truongphu
 2. Dim i&, arrUNI() As String, sUni$, ABC$, UNI$, pos&
 3. ABC = "¸µ¶·¹¨¾»¼½Æ©ÊÇÈÉËÐÌÎÏѪÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä«èåæçé¬íêëìîóïñòô­øõö÷ùýúûüþ®¸µ¶·¹¡¾»¼½Æ¢ÊÇÈÉËÐÌÎÏÑ£ÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä¤èåæçé¥íêëìîóïñòô¦øõö÷ùýúûüþ§"
 4. UNI = "225,224,7843,227,7841,259,7855,7857,7859,7861,7863,226,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,234,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,244,7889,7891,7893,7895,7897,417,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,432,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,273,225,224,7843,227,7841,258,7855,7857,7859,7861,7863,194,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,202,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,212,7889,7891,7893,7895,7897,416,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,431,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,272"
 5. arrUNI = Split(UNI, ",")
 6. For i = 1 To Len(str$)
 7. pos = InStr(ABC, Mid(str$, i, 1))
 8. If pos > 0 Then
 9.   sUni = sUni & ChrW(arrUNI(pos - 1))
 10.  Else
 11.   sUni = sUni & Mid(str$, i, 1)
 12.  End If
 13. Next
 14. AbcToUni = sUni
 15. End FunctionCode: Select all

 1. Public Function UniToAbc(str As String) As String 'Code này do gianghoplus đạo lại từ code trên ^^!
 2. Dim i&, j&, arrUNI() As String, sAbc$, ABC$, UNI$, pos&
 3. ABC = "¸µ¶·¹¨¾»¼½Æ©ÊÇÈÉËÐÌÎÏѪÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä«èåæçé¬íêëìîóïñòô­øõö÷ùýúûüþ®¸µ¶·¹¡¾»¼½Æ¢ÊÇÈÉËÐÌÎÏÑ£ÕÒÓÔÖÝ×ØÜÞãßáâä¤èåæçé¥íêëìîóïñòô¦øõö÷ùýúûüþ§"
 4. UNI = "225,224,7843,227,7841,259,7855,7857,7859,7861,7863,226,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,234,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,244,7889,7891,7893,7895,7897,417,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,432,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,273,225,224,7843,227,7841,258,7855,7857,7859,7861,7863,194,7845,7847,7849,7851,7853,233,232,7867,7869,7865,202,7871,7873,7875,7877,7879,237,236,7881,297,7883,243,242,7887,245,7885,212,7889,7891,7893,7895,7897,416,7899,7901,7903,7905,7907,250,249,7911,361,7909,431,7913,7915,7917,7919,7921,253,7923,7927,7929,7925,272"
 5. arrUNI = Split(UNI, ",")
 6. For i = 1 To Len(str$)
 7.  pos = 0
 8.  For j = 0 To UBound(arrUNI)
 9.   If Mid(str$, i, 1) = ChrW(arrUNI(j)) Then pos = j
 10.  Next
 11.  If pos > 0 Then
 12.   sAbc = sAbc & Mid(ABC, pos + 1, 1)
 13.  Else
 14.   sAbc = sAbc & Mid(str$, i, 1)
 15.  End If
 16. Next
 17. UniToAbc = sAbc
 18. End Function
Code chỉ một lần mà fix bug thì mãi mãi
-----------------------------------
VnSecurity 2008 - Bảo vệ máy tính theo phong cách của bạn
Website: http://vn-soft.net


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests